NIS
Nábytkářský informační systém

Pracovní stoly a stoly pro PC


Stolová deska pracovních stolů by měla být dostatečně plošně dimenzována, tak aby umožňovala vykonávat různé pracovní a zájmové činnosti (čtení, psaní, práci s PC aj.). Součástí pracovního stolu by měl být úložný prostor pro ukládání předmětů souvisejících s vykonávanou činností. Jedná se o zásuvky a přídavné kontejnery na kolečkách. Jejich minimální rozměr musí odpovídat formátu A4 (210 x 297 mm), doporučena je šířková světlost zásuvek 440 mm pro uložení dvou formátů A4 vedle sebe (ČSN 91 0412) info.  Další rozměry úložných prostor pracovních stolů mohou vycházet z kombinací formátů A4 info, další rozměry udává pak ČSN 91 0412, dále viz (Tab.1).

 

Tab. 1: Velikost zásuvek info

 


Obr.1: Porovnání tělesných rozměrů a plochy pracovní desky stolu (Dlabal, 1977 / Dvouletá, 2011).


Výška pracovní desky stolu vyplývá z antropometrických hodnot a z poloh těla při vykonávané práci (drobné ruční práce, psaní na PC, čtení aj.). Výška stolu je důležitým činitelem, který ovlivňuje polohu a sklon horních končetin. Příliš vysoká pracovní deska stolu nutí člověka zvedat ramena a svírat tak ostrý úhel v předloktí. Snížená pracovní plocha stolu podporuje přirozené držení těla. Nejpraktičtějším řešením jsou výškově nastavitelné stoly, které mají výšku stolové desky v rozmezí 680 – 850 mm. info

Hloubka pracovní desky stolu by měla být minimálně 600 mm, tento rozměr je odvozen z formátu A4 a komfortní hloubky pro nohy. Pro kancelářské stoly stanovuje  ČSN EN 527-1 rozměr 800 mm.


Obr. 2: Velikosti pracovních stolů dle S. Dlabala, 1977.

 

Zásady pro práci s počítačem

Kancelářské, respektive administrativní pracoviště je dnes téměř neodmyslitelně spojeno s prací na počítači. Rozměry stolu pod počítač vychází ze základní sestavy počítače, tj. rozměrů vlastního počítače a rozměrů tzv. počítačových periferií jako např. tiskárny, monitoru, klávesnice a myši. Rozměry počítače, tiskárny a monitoru se liší dle typu provedení a zpravidla se s časem zmenšují. U monitorů je již delší dobu trend opačný (hloubka se radikálně zmenšila, šířka a výška se zvětšuje → větší úhlopříčka), navíc bývá častá práce s několika monitory umístěnými vedle sebe. Naopak rozměry klávesnice a myši zůstávají prakticky nezměněné a jednotlivé typy mají jen nepatrné rozdíly v rozměrech.

Stůl má být vysoký tak, aby ruce na klávesnici zaujímaly přirozenou polohu a ramena se nemusela zvedat. Klávesnice i monitor musí být přímo před uživatelem, nesmí být  šikmo.  Horní hrana monitoru je ve výšce očí (viz umístění monitoru). Proto jsou výhodné rohové stoly nebo stoly s výřezem, kde je uživatel obklopen vším, co k práci potřebuje. Vlastní počítač musí být umístěn tak, aby bylo možno jej lehce zapínat a vypínat, vkládat CD a neomezoval polohu nohou. Klávesnice i myš musí být umístěny ve stejné výšce a vzájemné blízkosti. 

Návrh nábytku pro PC techniku je velmi specifický a vychází ze dvou základních  kritérií:

-  z ergonomie při práci s počítačem

-  z druhu techniky  (převážně z typ monitoru, rozvodů datových sítí  apod.)

Výška plochy pro umístění klávesnice se pohybuje kolem 70 cm ( viz dále dle výšky lokte pracovníka a výšky sedací plochy). Pro dosažení komfortní výšky pracovní plochy stolu, je nejvhodnější zvolit stoly s plynule přestavitelnou výškou, nebo stoly s tzv. krokovým mechanismem, kdy krok nemá být větší jak 20 mm. Pracovník si tak může nastavovat výšku pracovní plochy dle konkrétních pozic sedu (předklon, přímý sed a záklon). Obecně by měly  (při jakékoliv práci u stolu, tedy i psaní na klávesnici ruce svírat úhel 90° ( ve flexi).

Důležitým faktorem výpočetní techniky je ovlivnění pracovního prostředí a to jak hlukem (hluk chladičů skříní počítačů, CPU a grafických karet, hluk tiskáren), zvýšenou teplotou (primárně produkcí tepla počítačem, sekundárně vlivem zatemnění) a hlavně změnou složení vzduchu (víření prachu, kompenzace lehkých iontů). info

Rozměry monitoru ovlivňují vzdálenost displeje od očí a   rozměry stolu. Současné LCD panely mají malou tloušťku (několik cm) a jsou mnohem lehčí než dřívější monitory. Významným  parametrem určujícím rozměry stolu jsou rozvody datových sítí a zdrojových kabelů (průchodky, speciální průchozí obaly na kabeláž). Při řešení počítačového stolu je stále významné umístění skříně počítače (v dnešní době převážně svislá skříň – Tower case).  Rychlý vývoj počítačové techniky  přináší nová řešení a proto  lze očekávat další zmenšení rozměrů PC techniky.  

 

Umístění monitoru

Monitor i klávesnice mají být umístěny přímo v ose sezení.  Velmi nevhodné je umístění monitoru, které vyžaduje stálé natočení hlavy. Všechny potřebné pomůcky a předměty podporující pracovní výkon mají být umístěny tak, aby nebyl vytvářen nežádoucí zkrut páteře. Při převládající práci s monitorem je nutné, aby byl přímo proti pracovníkovi a písemná dokumentace vedle klávesnice. Převládá-li práce s dokumentací, měla by být naopak ve středu. Monitor má umožnit regulaci výšky obrazovky nad pracovním stolem, regulaci sklonu i otáčení kolem své osy. Při práci se dvěma monitory se jejich umístění řídí hlavním pracovním polem s korekcí jejich polohy dle četnosti pracovních činností.

Zjednodušeně lze říci, že horní hrana nových větších LCD panelů má být v ose očí  a vzdálenost očí od obrazovky by měla být v rozmezí 1 - 2 násobku jeho úhlopříčky,  nebo určena poměrem výška obrazovky ku vzdálenosti očí (i) 1 : 2  nejméně však 500 mm (obr.8).

Nařízení vlády č. 361/2010 Sb. ve znění novely 68/2010 Sb. stanovuje minimální vzdálenost na 400 mm. Uváděné údaje nelze dnes považovat za zcela  relevantní s ohledem na požadavky zorného úhlu a zorného pole ve vztahu k rozměru obrazovky viz dále (Obr. 8).Obr. 3: Vzdálenost očí pracovníka od monitoru  (i)  ČSN EN 527-1


Zorný úhel oka závisí na několika faktorech, především na intenzitě osvětlení, velikosti a také barvě pozorovaného bodu. Největší zorný úhel je pro bílou barvu, pak pro žlutou, modrou a červenou a nejmenší pro zelenou.info  Zorný úhel směrem vzhůru je menší než dolů vlivem funkce víčka, což je dáno i historickým vývojem člověka podmíněno riziky nebezpečí, které se převážně nacházela v spodní části zorného úhlu. Zorné pole má zpravidla maximální rozsah kolem 120° na 188° (periferní zorné pole).  Při práci ve stoje se zorný úhel pohybuje v rozsahu 32 – 40 ° (je předmětem dalších simulací v programu Tecnomatix Jack), při práci vsedě je celkové zorné pole 40° - 75° (Obr. 6: pracovní zorné pole), kdy velikosti horního a spodního úhlu zorného pole určuje pozice hlavy pracovníka. Čím více se hlava naklání, tím se horní úhel zmenšuje a spodní naopak zvětšuje. Těmto požadavkům musí vyhovět i práce s počítačem. Paušálně uváděné požadavky nerozlišují velikost monitoru. Současně je nutno z hlediska ergonomie ověřit vhodný sklon hlavy a postavení obratlů krční páteře. Optimální je volný pohyb krční páteře, který je samovolně  utvářen  střídavou prací s listinným materiálem a údaji na displeji monitoru. Jakékoliv fixní postavení sklonu hlavy je nevhodné (běžné např. u PC her, konstruování v CAD apod.). Pro pohyby krční páteře může být inspirací princip dynamické sezení. Pohyb páteře do stran umožňuje přídavný monitor. Pro rovnoměrnost pohybu jsou ovšem pak nezbytné monitory dva. To je ovšem nešikovné a navozuje řešení formou širokoúhlého (ideálně panoramatického displeje) s možností umístění více dokumentů na ploše, což je z pohledu prudkého rozvoje PC techniky snad možné. Softwarové využití fototropie oka, s docílením  mimovolních pohybů hlavy, může výrazně zlepšit pohyb krční páteře. Při hledání nových řešení musí být ovšem zohledněny i další faktory ovlivňující únavu zraku.

 

 

Obr. 4: Zorný úhel člověka Štempák Š. infoObr. 5: Zorné pole Chalupský. L info

 

 

Obr. 6:   Zorné pole při práci Grandjean  info

 

 

Obr. 7: EN ISO 9241-5: 1999  Referenční poloha u počítačové pracoviště vsedě a ve stojeObr. 8:  EN ISO 9241-5: 1999  Vztahy mezi sedícím a monitorem  info

 

Po roce 1999 ( vydání normy) došlo k výraznému zvětšení monitorů a k novým koncepcím dynamického  sezení, které ovlivňuje polohu těla a hlavy při sezení (sklon hlavy). Poměry zorného pole a zorného úhlu byly ověřovány v aktuálním ergonomickém software Tecnomatics Jack – viz níže.

Obr. 9:   Periferní zorné pole (aktuální výzkum NIS, 2012).

 


Obr. 10:  Pracovní zorné pole (výzkum NIS, 2012).


Povrch pracovní desky má být matný, hladký, snadno čistitelný, přední hrana zaoblená, doporučeny jsou světlejší odstíny (problematika kontrastů, jasů, světelných odrazů a únavy zraku). K pracovnímu stolu by mělo přicházet přirozené světlo z boku, pro praváky zleva a leváky naopak (odvozeno ze stínění rukou při psaní). Při obouručném psaní na klávesnici není tento požadavek relevantní. Světlo se nemá odrážet v monitoru, musí-li být monitor umístěn před oknem pak je třeba okno zastínit žaluziemi.

 

Hygienické požadavky uváděné závaznými předpisy

Hygienické požadavky na zobrazovací jednotky řeší § 50, Nařízení vlády č. 361/2007 Sb. (novela č. 68/2010 Sb.), kterým se stanoví podmínky ochrany zdraví při práci:

(1) Na obrazovce zobrazovací jednotky se nesmí vyskytovat kmitání, plavání či poskakování znaků, řádků, střídání jasů a podobně. Jas a kontrast mezi znaky a pozadím na obrazovce musí být snadno regulovatelný i vzhledem k okolním podmínkám. Obrazovka musí svou konstrukcí umožňovat posunutí, natáčení a nakláněni podle potřeby zaměstnance. Musí být umístěna tak, aby na ní nevznikaly reflexy ze svítidel či z jiných zdrojů, jako jsou okenní otvory, světlé stěny, nábytek a podobně. Vzdálenost obrazovky od očí pro obvyklou kancelářskou práci nesmí být menší než 400 mm, jas obrazovky nesmí být menší než 35 cd/m2.

(2) Klávesnice musí být při trvalé práci oddělena od obrazovky, aby zaměstnanci umožnila zvolit nejvhodnější pracovní polohu. Volná plocha mezi předním okrajem desky stolu a spodní hranou klávesnice musí umožňovat opření rukou i zápěstí. Povrch klávesnice musí být matný, aby na něm nevznikaly reflexy. Písmena, číslice a symboly na tlačítkách musí být dobře čitelné a kontrastní proti pozadí.

(3) Rozměry desky stolu musí být zvoleny tak, aby bylo možné proměnlivé uspořádání obrazovky, klávesnice a dalšího zařízení. Deska pracovního stolu a dalšího zařízení musí být matná, aby na ní nevznikaly reflexy. Držák pro písemnosti musí být umístěn co nejblíže k obrazovce, tak aby pohyby hlavy a očí byly omezeny na minimum. Opěrka pro dolní končetiny musí být poskytnuta každému, kdo ji vyžaduje.
ČSN 91 0412 Úložný nábytek – Technické požadavky (2011)

ČSN 91 0412 Úložný nábytek – Technické požadavky (2011)

Nábytkářský informační systém NIS III. – Úložný nábytek