NIS
Nábytkářský informační systém

Dosahy


info
Hodnota reálné vzdálenosti dosahu u osob na vozíku je značně proměnná a komplikovaná. Při stanovování ergonomických vztahů je nezbytné brát v úvahu nejen sníženou výšku dosahu, ale také zkrácenou vzdálenost dosahu vlivem přístupové bariéry vozíku. Ergonomické ukazatele by měly vést k revizi údajů pro umisťování ovládacích a zařizovacích prvků.

Velmi důležitá je ta často opomíjená skutečnost, že osoba na vozíku má horizont níže, než průměrně vzrostlý člověk. Nejedná se pouze o vozíčkáře, ale také o osoby s dočasným hendikepem, s menším než průměrným vzrůstem, seniory a zejména děti.

Vzhledem k různorodosti tělesných hendikepů, různé pohyblivosti a schopnost hendikepovaných ovlivněných vzrůstem, fyzickými schopnostmi jednotlivce a jejich dovedností, je obtížné najít univerzální řešení. Proto je nezbytné konkrétní řešení konzultovat přímo s osobou, pro kterou je projekt nábytku určen.


ERGONOMICKÝ SOFTWARE TECNOMATIX JACK

Tecnomatix Jack je komplexní 3D simulační nástroj pro hodnocení lidského chování při pohybu. Umožňuje simulovat, kontrolovat a vyhodnocovat působení pracovní činnosti a pracovního místa na člověka. Je současně ergonomickým nástrojem pro simulaci a optimalizaci ovládání předmětů nebo pohybu v prostředí a jeho přizpůsobení člověku. Digitální prostřední je možné naplnit virtuálními lidmi a upravit jeho rozvržení tak, aby odpovídalo vlastním požadavkům. V návrzích je možné testovat celou řadu faktorů, včetně rizika zranění, pohodlí uživatelů, dále dosažitelnosti, pohledů, výdajů energie, mezí únavy a dalších důležitých parametrů.

Tecnomatix Jack simulace pohybu ruky za použití digitálního modelu „průměrného“ člověka

Biomechanicky přesný digitální model člověka s reálným fyziologickým rozsahem pohybů kloubů a antropometrií byl původně vytvořen za podpory NASA. Umožňuje rychlé vytváření simulace pohybů prostřednictvím inverzní kinematiky. Pomocí databáze populačních průzkumů (např. ANSUR, NHANES III, CPSC, Caesar) definuje rozsah velikosti cílové populace, a také umožňuje definovat virtuálního člověka dle vlastních rozměrů.

Tecnomatix Jack zpracovává analýzy v digitálním prostředí, jako jsou: proveditelnost pracovních operací, ergonomicky přijatelná poloha člověka, nebezpečí zranění, únavy, nepříznivých poloh, porovnání s ergo standardy, vzdálenosti dosahu a definice zorných polí, analýza nebezpečí poranění z přetížení, biomechanické zatížení zad a částí těla, spotřeba metabolické energie, nutné odpočinkové časy.

Výsledky antropometrického měření byly vyhodnoceny s pomocí ergonomického software Tecnomatix Jack a porovnávány s údaji uváděnými v odborné literatuře – viz dále.Generování vzdáleností dosahu (Reachzone)

Na základě přesně rozměrově definovaného modelu reprezentujícího průměrné hodnoty člověka dle uvedeného antropometrického měření Technomatix Jack generuje oblast dosahu. Simuluje pohyb konkrétního bodu lidského modelu, který je omezený reálným fyziologickým rozsahem kloubů a vytváří síťový model oblasti dosahu.

Dosahy jsou pomocí metod vysokoúrovňové počítačové animace rozděleny podle náročnosti na dosah statický, dynamický a komfortní.
   - statický dosah charakterizuje maximální vzdálenost dosahu bez pohybu těla
   - dynamický dosah je oproti statickému rozšířen o vzdálenost dosahu při zapojení i dalších částí těla
   - komfortní dosah je generován s ohledem na vysokou četnost opakování pohybu s minimální tělesnou zátěží bez přetížení
     organismu a bez vyklánění

Tecnomatix Jack simulace dynamické vzdálenosti dosahu Reach Zone

Text: Ing.Věra Kameníková