NIS
Nábytkářský informační systém

Rizika


Rizika spojená s aktivy společnosti

 • Je snadné napodobit vaše klíčové předměty duševního vlastnictví/výtvory? Je k jejich vývoji nutné konkrétní know-how nebo úsilí?
 • Jaký by podle vás byl nejsnadnější způsob napodobování vašich vzorů: veletrhy, vzorky, zaslané výrobky, katalogy, internet atd?
 • Podepisují zaměstnanci při nástupu do zaměstnání (jako součást smluvních podmínek) a poté každoročně dohodu o mlčenlivosti nebo utajení?
 • Jsou vaše vztahy s dočasnými externími zaměstnanci ošetřeny podrobnou smlouvou nebo dohodou o utajení obsahující konkrétní ustanovení o právech k duševnímu vlastnictví?


Rizika spojená s obchodními a distribučními aktivitami

 • Jak se účastníte hlavních veletrhů (viz konkrétní doporučení v části Nebezpečí hrozící na veletrzích a výstavách):
     – Představujete každou sezónu nové vzory?
     – Účastní se za vás veletrhů zástupce nebo třetí osoba?
 • Jaká je organizace vaší prodejní a distribuční sítě:
    – Jednáte v jednotlivých zemích prostřednictvím externích zástupců/třetích osob nebo přímo se zákazníky?
    – Jsou vaše vztahy s externími zástupci/třetími osobami ošetřeny podrobnou smlouvou nebo dohodou o utajení obsahující konkrétní ustanovení o právech k duševnímu vlastnictví?
    – Jste dostatečně informováni o obchodní činnosti svých zákazníků?
    – Jsou transakce s vašimi zákazníky chráněny nějakou smlouvou nebo dohodou o utajení obsahující konkrétní ustanovení o právech k duševnímu vlastnictví?
    – Chráníte své předměty duševního vlastnictví i ve vztahu k potenciálním partnerům či zákazníkům, s nimiž jste neuzavřeli obchod?
    – Organizujete přepravu výrobků sami? Jsou vaše obaly nápadné? (ochranná známka – popis obsahu atd.)
 • Jak vaši konkurenti nakládají se svými právy k duševnímu vlastnictví?
    – Chrání své předměty duševního vlastnictví?
    – Napodobuje je někdo?


Rizika spojená s výzkumem a vývojem, návrhářstvím, nákupem, výrobou

 • Které fáze hodnotového řetězce zajišťujete ze zdrojů mimo společnost?
 • Zahrnují tyto fáze klíčové informace nebo znalosti, které by mohly externím partnerům umožnit kopírování vašich předmětů duševního vlastnictví?
 • Jsou vaše vztahy s těmito partnery ošetřeny podrobnou smlouvou nebo dohodou o utajení obsahující konkrétní ustanovení o právech k duševnímu vlastnictví?
 • Jak dobře znáte své obchodní partnery?
    – Kdo jsou jejich partneři?
    – Zadávají vaše procesy subdodavatelům?
    – Spolupracují s vaší konkurencí?
    – Navštěvujete je často?
 • Uzavřeli jste s nimi dohodu o právech k duševnímu vlastnictví (licence atd.)? Je tato dohoda výhradní nebo nevýhradní? Umožňuje vašemu partnerovi poskytování podlicencí?


Připravenost, povědomí a akceschopnost

 • Jak hodnotíte své znalosti o tom, jak reagovat na pirátství a napodobování?
 • Používáte pro správu práv k duševnímu vlastnictví konkrétní postupy?
 • Jsou ve vaší společnosti zavedeny mechanismy pro odhalování pirátství a napodobování?
 • Je odpovědnost za oblast práv k duševnímu vlastnictví ve vaší společnosti jasně určena?
 • Máte pro každý předmět duševního vlastnictví k dispozici všechny dokumenty pro případ, že byste museli prokazovat jeho inovační a principiální úroveň?
  


Nebezpečí hrozící na veletrzích a výstavách

Tento problém znepokojuje především právě textilní a oděvní, obuvnický, nábytkářský a kožedělný průmysl. Vzory předváděné na mezinárodních veletrzích jsou často jednoduše „uloupeny” ještě předtím, než dospějí do výrobní a marketingové fáze.

S využitím návrhářů, kteří mají zkušenosti s prakticky okamžitou reprodukcí vzorků či nákresů, je to ještě snadnější. Poté se zadá objednávka v některé z třetích zemí, v nichž je levná pracovní síla, a na evropský trh se tyto výrobky vrátí se vzorem, který si návštěvníci veletrhu oblíbili a který bude v dané sezóně úspěšný. V mnoha případech jsou napodobovatelé rychlejší než vy a příslušný výtvor zapíšou pod svým jménem ještě během veletrhu.

Někteří pořadatelé textilních a oděvních veletrhů jsou si toho vědomi a již přijali vlastní etické zásady (Heimtextil v Německu nebo Premiere Vision ve Francii) a pravidla proti napodobování (Heimtextil¨nepovoluje pořizovat během veletrhu fotografie. Další informace o zásadách a všeobecných pravidlech uplatňovaných pořadateli akcí, jako je módní veletrh v Kuang-čou a Hongkongu (pořádá HKTDC), naleznete na následujících webových stránkách: www.cantonfair.org.cn, www.tdctrade.com).

Ne všechny obchodní veletrhy však mají stejný přístup. Uvádíme několik doporučení, co byste měli provést před vystavením vzorů/výtvorů na veletrhu, abyste minimalizovali svá rizika:
• Přesvědčte se, zda v dané zemi neporušujete chráněný průmyslový vzor.
• Zajistěte, abyste v dané zemi těžili z ochrany proti napodobeninám (autorské právo, nezapsané právo, zapsané právo).
• Pokud váš výtvor může být v dané zemi chráněn autorským právem, ujistěte se, že jste schopni prokázat určité datum vytvoření nebo zveřejnění: Můžete k tomu využít fotografie vzoru pořízené během veřejné události, výtisk publikace obsahující fotografii vzoru, publikaci na webových stránkách, v novinách nebo katalogu, úřední dopis od právníka během veřejné události. Existuje mnoho dalších způsobů, jak prokázat datum vytvoření. Můžete například sami sobě zaslat dopis obsahující výtvor a tento dopis ponechat neotevřený.
• Pokud předvedete svůj výtvor v některé zemi EU, můžete při obraně proti napodobeninám v dotyčné zemi těžit z autorskoprávní ochrany nebo ochrany nezapsaných práv (autorské právo v závislosti na příslušné zemi, nezapsaný průmyslový vzor Společenství, nezapsaný průmyslový vzor ve Velké Británii). Stejně jako v jiných zemích se ujistěte, že jste schopni prokázat určité datum zveřejnění. Nezapomínejte, že zapsaný i nezapsaný průmyslový vzor Společenství je chráněn pouze v EU.
• Vezměte v úvahu, že zveřejnění vzoru v určité zemi může zamezit zápisu průmyslového vzoru v dané zemi tím, že nebude splněna podmínka novosti. Je tedy důležité, abyste měli k dispozici i jinou možnost ochrany výtvoru v dotyčné zemi, a to před veletrhem i po něm.
• Pamatujte, že některé smlouvy bude možná nutné upravit tak, aby se zamezilo případnému zveřejnění výtvoru bez vašeho souhlasu. Vztahy se svými partnery byste měli ošetřit podrobnou smlouvou nebo dohodou o utajení obsahující konkrétní ustanovení o právech k duševnímu vlastnictví.


Možné příznaky toho, že vás někdo napodobuje

Je velmi důležité sledovat trh a odhalit případné napodobování již na počátku. Jde o klíčový krok, který vám umožní včasnou reakci a přijetí adekvátních opatření při konfrontaci s touto situací.

Je nutné kontrolovat konkrétní záležitosti a situace, které se vyplatí analyzovat. Níže uvádíme určitá vodítka, která vám pomohou odhalit, že vás někdo napodobuje nebo bude napodobovat.

 • Objem vašeho prodeje na daném trhu klesá, aniž by k tomu byl konkrétní důvod.
 • Vaše výrobky jsou náhle foceny nebo je lze spatřit v zemích, ve kterých se neprodávají.
 • Kolega vám vysloví uznání za průnik na trh země, kde ve skutečnosti nejste přítomni.
 • Vaši zákazníci trvají na snížení ceny tak, aby odpovídala ceně konkurence na daném trhu: někdo pravděpodobně na trhu nabízí podobné výrobky za nereálně nízkou cenu.
 • Výrobky opatřené vaší ochrannou známkou se prodávají za výrazně zlevněné ceny nebo v neautorizovaných obchodech a prodejnách.
 • Na obchodním veletrhu, v obchodě, na ulici, na internetu či jinde spatříte výrobek, který je velice podobný vašemu výrobku.¨
 • Vzorky, které jste s sebou vzali na obchodní veletrh, náhle zmizely.
 • Někdo napodobuje vaši přímou konkurenci.
 • Obdržíte oznámení od celního úřadu o tom, že zadržel podezřelé výrobky podobné vašim.
 • Na obalech je rozmazané písmo či slova s pravopisnými chybami, nebo na nich chybí kódy výrobce, ochranné známky, patentové údaje, údaje o autorských právech a jiné informace, které lze jinak na výrobku nalézt.
 • Zjistili jste ohlas na své výrobky ze zdrojů jiných, než je vaše společnost a distributoři.
 • Váš dlouhodobý zákazník vás požádá, abyste mu znovu vysvětlili konkrétní výhody vašeho výrobku v porovnání s neznačkovými výrobky.
 • Značka na trhu a u zákazníků ztrácí prestiž.
 • Vaše výrobky nosí jednotlivci z jiných oborů pracovní činnosti či s jiným sociálním postavením, než je typické pro váš trh (to je relevantní především v případě prestižních značek).
 • Začínají vám přicházet stížnosti na kvalitu vašich výrobků nebo se doslechnete o nepříznivých zdravotních účincích výrobku na spotřebitele, například v důsledku nízké kvality látky či tkaniny, toxických nebo škodlivých barviv atd.
 • Některý z vašich výrobců či distributorů často pracuje nezávisle, vyhýbá se úzké spolupráci s vaší společností a podává o své obchodní činnosti velmi kusé informace.
 • Začínají vám přicházet nabídky od obchodních konzultantů, kteří vám chtějí poskytnout služby v oblasti boje proti napodobeninám.
 • Někdo se snaží jinde ve světě zaregistrovat název vaší společnosti.
 • Ceny konkrétních surovin nebo součástí potřebných pro váš výrobek začínají stoupat, aniž by k tomu byl konkrétní ekonomický důvod.
 • Někteří obchodní zástupci či návrháři v poslední době opustili vaši společnost a vy máte podezření, že pracují na stejném trhu pro někoho jiného.  

Nejlepším způsobem, jak odhalit, zda vás někdo napodobuje, je použít vlastní zdroje: těmi jste přímo vy, výsledky vaší společnosti, prodejní výsledky a vaši zaměstnanci na jedné straně, a návrháři, výrobní a distribuční partneři či subdodavatelé na straně druhé, a rovněž vaši zákazníci, kteří jsou fyzicky přítomni na domácích i zahraničních trzích. Pokud se vám s nimi podaří vybudovat solidní partnerství a udržet s nimi přímý častý kontakt, budou představovat váš nejlepší zdroj informací. To může vyžadovat určité množství času a finančních prostředků – toto úsilí vám však nepochybně ušetří peníze a čas později, protože případné napodobování zjistíte včas a nikoli, až již bude pozdě.

Na závěr lze říci, že hodnocení úrovně rizika hrozícího předmětu duševního vlastnictví v předstihu je klíčem k určení, zda se tento předmět vyplatí chránit prostřednictvím práv k duševnímu vlastnictví nebo jiným způsobem, např. konkrétním smluvním ustanovením. Toto hodnocení je nutné provádět mimo společnost i v jejím¨rámci, neboť riziko může existovat ve stejné zemi, ve stejném regionu a dokonce i uvnitř společnosti.

Na výsledcích zhodnocení úrovně rizika staví interní strategie pro kontrolu a správu práv k duševnímu vlastnictví, která je popsaná výše.