NIS
Nábytkářský informační systém

Velká Británie


Práva k průmyslovým vzorům


Příslušné právní předpisy

Zákon o zapsaných průmyslových vzorech z roku 1949
http://www.ipo.gov.uk/regdesignactchanges.pdf 

Co lze a co nelze chránit?

Zapsat lze průmyslový vzor, který splňuje obě následující podmínky:
• musí být nový,
• musí mít individuální povahu.

Další informace na toto téma naleznete na následující adrese:
http://www.ipo.gov.uk/types/designs

Průmyslový vzor nelze ve Velké Británii zapsat, pokud:
• není nový,
• nemá individuální povahu,
• je jeho vzhled daný technickou funkcí,
• porušuje zásady slušnosti nebo uznávané etické principy,
• obsahuje chráněné vlajky a mezinárodní symboly.


Formální náležitosti

Za účelem zápisu průmyslového vzoru, je nutné vyplnit přihlášku. Přihlášku lze stáhnout na následující adrese:
http://www.ipo.gov.uk/df2a.pdf

Přihlášku je možné doručit osobně nebo poštou britskému Úřadu duševního vlastnictví na adresu: Intellectual Property Office Concept House, Cardiff Road, Newport,South Wales, NP10 8QQ.

• Přihláška průmyslového vzoru musí obsahovat úplnou sadu vyobrazení vzoru ve formě výkresů, fotografií nebo v některých případech (jde-li o plošný vzor) vzorků.
• Současně s přihláškou je třeba provést i úhradu poplatků, a to šekem splatným Úřadu duševního vlastnictví nebo pomocí kreditní či debetní karty.
• Přihlášky se zasílají Úřadu duševního vlastnictví na formuláři DF2A.


Poplatky (k datu publikace)

Poplatek za přihlášení činí 60 GBP.

Po obdržení přihlášky a poplatku průzkumový referent přihlášku zkontroluje a rozhodne, zda ji lze přijmout. Poplatek za přihlášení se vztahuje na průzkumové řízení a pětiletou dobu ochrany průmyslového vzoru.

Ochranu průmyslového vzoru lze každých 5 let obnovit na další pětileté období zaplacením poplatků za obnovu (2. období 130 GBP, 3. období 210 GBP, 4. období 310 GBP a 5. období 450 GBP.

Aktuální a podrobnější částky lze nalézt na následující adrese: www.ipo.gov.uk


Průzkum

Po obdržení přihlášky a poplatku průzkumový referent přihlášku zkontroluje a rozhodne, zda ji lze přijmout. Poté je přihlašovateli zaslán dopis (obvykle do 2 měsíců) uvádějící výsledky průzkumu.

Pokud byly proti průmyslovému vzoru vzneseny námitky, má přihlašovatel příležitost vznesené námitky napadnout.

Pokud průzkumový referent proti průmyslovému vzoru žádné námitky nevznese nebo pokud přihlašovatel vznesené námitky úspěšně napadne, je průmyslový vzor zapsán do rejstříku průmyslových vzorů Velké Británie a zveřejněn ve věstníku zapsaných průmyslových vzorů.

Zápis průmyslového vzoru obvykle trvá přibližně 3 měsíce.


Doba ochrany

Ochrana průmyslového vzoru trvá 5 let od data zápisu. Pokud chce přihlašovatel dobu ochrany prodloužit, může požádat každých 5 let o obnovu na dalších 5 let.

Maximální doba ochrany však je 25 let.


Vlastnictví práva

Právo k průmyslovému vzoru vyplývající ze zápisu přiznává majiteli výhradní právo průmyslový vzor využívat a oprávnit k jeho využívání další osoby. Toto právo zahrnuje i právo vyrábět, nabízet, uvádět na trh, dovážet, vyvážet či používat výrobek, do něhož je průmyslový vzor zapracován nebo na němž je použit, a skladovat takový výrobek pro tyto účely.Práva k ochranným známkám


Příslušné právní předpisy

Zákon o ochranných známkách z roku 1994
http://www.ipo.gov.uk/tmact94.pdf


Co lze a co nelze chránit?

Zapsat lze každé označení, které je možné graficky vyjádřit. Známky může tvořit jedno slovo (včetně sloganů), písmeno či číslice, nebo jejich kombinace. Dále je mohou tvořit kresby, symboly, trojrozměrná označení, jako je tvar a obal výrobku, zvukové signály, jako jsou hudební nebo hlasové zvuky, vůně či barvy.

Ve Velké Británii není možný zápis ochranných známek, které:
• popisují výrobky nebo služby nebo jejich vlastnosti,
• se staly obvyklými v příslušném oboru činnosti,
• nemají rozlišovací schopnost,
• mají trojrozměrný tvar, pokud má tento tvar určitou funkci nebo výrobku přidává na hodnotě,
• představují zvláště chráněné znaky,
• jsou urážlivé,
• porušují zákony, např. propagují zakázané návykové látky, nebo
• jsou klamavé.

Další informace na toto téma naleznete na následující adrese:
http://www.ipo.gov.uk/types/tm/t-about/t-whatis.htm


Formální náležitosti

Chcete-li podat přihlášku ochranné známky, je nutné:
• ujistit se, že ochrannou známku tvoří rozlišující slovo, logo, vyobrazení nebo jiné označení, které uvedené výrobky a služby jednoznačně odlišuje od výrobků a služeb jiných obchodníků,
• zkontrolovat, zda již někdo jiný nezapsal nebo nepřihlásil k zápisu podobnou známku pro podobné výrobky nebo služby,
• určit, které třídy výrobků či služeb podle seznamu niceského třídění požadujete,
• vyplnit formulář. Přihlašovatelé naleznou pomoc při vyplňování přihlášky ochranné známky na následující adrese:
http://www.ipo.gov.uk/types/tm/t-applying.htm
• přihlášku doručit osobně, podat ji online na adrese http://www.ipo.gov.uk/types/tm/t-os/t-os-forms/tm3introduction.htm nebo ji zaslat poštou.


Poplatky (k datu publikace)


Poplatky za obnovu (každých 10 let)


Aktuální a podrobnější částky lze nalézt na následující adrese: www.ipo.gov.uk

Poplatek za přihlášení se vztahuje na průzkumové řízení ohledně ochranné známky a desetiletou dobu její ochrany.

Známkovou ochranu lze každých 10 let obnovit na další desetileté období zaplacením poplatku za obnovu ve výši 200 GBP za jednu třídu (plus 50 GBP za každou další třídu) příslušnému úřadu.

O obnovu je třeba žádat během posledních 6 měsíců aktuální doby platnosti zápisu.


Průzkum

Po podání přihlášky je proveden její průzkum v souladu se zákonem o ochranných známkách. Je-li přihláška přijata, bude zveřejněna ve věstníku ochranných známek – ostatní osoby tak mohou učinit připomínky ohledně jejího přijetí nebo podat odpor proti zápisu.

Pokud nebyly vzneseny žádné námitky nebo případné námitky byly zamítnuty, přejde ochranná známka po skončení šestitýdenní lhůty pro podání odporu automaticky do fáze zápisu.

Následuje vydání osvědčení o zápisu, které zaručuje ochranu známky.


Doba ochrany

Zápis je platný po dobu 10 let od data podání přihlášky. Tuto lhůtu lze opakovaně bez omezení obnovovat vždy na další desetileté období.


Vlastnictví práva

Zápis ochranné známky přiznává jejímu majiteli následující práva:
• právo zabránit třetím osobám používat bez souhlasu majitele ochranné známky jakékoli shodné nebo podobné označení na výrobcích či službách, pro něž byla ochranná známka zapsána,
• právo používat symbol ® za účelem odrazení potenciálních narušitelů,
• právo prodat nebo převést na třetí osobu vlastnictví ochranné známky nebo třetí osobě poskytnout licenci na využívání ochranné známky za poplatek.


Patentová práva


Příslušné zákony

Zákon o patentech z roku 1977
http://www.ipo.gov.uk/patentsact1977.pdf


Co lze a co nelze chránit?

Ochranu lze poskytnout, je-li výrobek nový, má tvůrčí úroveň a je průmyslově využitelný.

Patentem nelze chránit:
• vědecké a matematické objevy, teorie či metody,
• literární, dramatická, hudební a umělecká díla,
• způsob vykonávání duševních činností, hraní her a vykonávání obchodních činností,
• podávání informací a některé počítačové programy,
• zvířecí rasy a rostlinné odrůdy,
• způsoby diagnostiky a léčení nemocí,
• cokoli, co porušuje zásady slušnosti nebo etické principy.


Formální náležitosti

Přihlášku patentu lze podat online. Je rovněž možné stáhnout soubor a doručit jej osobně, faxem nebo poštou. Další informace naleznete na následující adrese:
http://www.ipo.gov.uk/types/patent/p-applying/p-apply.htm

Přihláška patentu by měla obsahovat následující položky:
• popis obsahující dostatečné množství informací, aby ostatní osoby mohly vynález vytvořit,
• výkresy zobrazující technické význaky a konstrukci vynálezu,
• abstrakt, krátké shrnutí vynálezu o maximálně 150 slovech, které zahrnuje všechny nejdůležitější technické význaky vynálezu,
• nároky, slovní definice vynálezu, pro který se žádá ochrana,
• adresa ve Velké Británii, na kterou se mají zasílat písemnosti.


Poplatky (k datu publikace)Udržovací poplatky v roce 2009:


Poplatek za přihlášení činí 30 GBP, lze jej však uhradit do 12 měsíců. Poplatek za rešerši činí 100 GBP, poplatek za průzkum činí 70 GBP.

Žádné další poplatky se nevyžadují až do 4. roku, kdy je nutné uhradit roční poplatek za obnovu.

Aktuální a podrobnější částky lze nalézt na následujícíadrese: www.ipo.gov.uk


Průzkum

Patent se neuděluje automaticky. Po podání přihlášky:
• Formální průzkum je nutné provést do 12 měsíců od data zveřejnění přihlášky, poté úřad přihlášku prozkoumá porovnáním se zveřejněnými patenty a dokumenty a ověří, zda je vynález nový a tvůrčí.
• Osmnáct měsíců po datu podání přihlášky je vynález zveřejněn v patentovém věstníku.
• O průzkum je nutné požádat do 6 měsíců od data zveřejnění, poté úřad prozkoumá, zda nemá přihláška nedostatky.
• Pokud lze případné nedostatky odstranit, přihláška bude schválena. Patent bude znovu zveřejněn v revidovaném formátu.


Doba ochrany

Doba ochrany patentu je 20 let od data podání přihlášky nebo data priority.


Vlastnictví práva

Udělením patentu se majiteli přiznávají následující práva:
• právo bránit třetím osobám v tom, aby bez souhlasu majitele vyráběly, prodávaly, dovážely nebo využívaly chráněný výrobek nebo postup,
• právo využívat vynález v libovolné části země,
• právo označovat výrobky jako chráněné za účelem odrazení potenciálních narušitelů pomocí slov „patentováno” nebo „patent č.”,
• právo za poplatek převést na třetí osoby právo nebo jim poskytnout licenci na využívání vynálezu.


Co mám dělat, pokud mě někdo napodobuje (průmyslové vzory, ochranné známky, patenty)?

Pokud dojde k porušení vašich práv k duševnímu vlastnictví, můžete jako jejich vlastník prokázat ochranu příslušného duševního vlastnictví, podniknout právní kroky podle ustanovení občanského práva a žádat o vydání soudního příkazu nebo se domáhat náhrady škody. Než se pustíte do sporu, měli byste se poradit s právníkem. Než však podniknete právní kroky (které mohou být nákladné), možná se vyplatí zkusit s narušitelem najít možné řešení, například formou zprostředkování.

Neoprávněné využívání duševního vlastnictví je v některých případech trestným činem a může vést ke stíhání z důvodu porušení ochranné známky podle článku 94 zákona o ochranných známkách. Existují-li dostatečné důkazy, britská policie nebo úředníci z úřadu Trading Standards Institute (Institut obchodních norem) mohou na základě známkového práva zahájit trestní řízení. Úřad duševního vlastnictví není odpovědný za dozor nad rejstříkem ochranných známek.

Pokud máte podezření, že někdo porušuje vaše práva, napodobuje výrobky nebo služby pod vaší známkou nebo své výrobky či služby vydává za vaše, doporučujeme vám obrátit se na místní kancelář úřadu Trading Standards Institute. Podrobné údaje o místní kanceláři tohoto úřadu naleznete na webových stránkách www.tsi.org.

Se žádostí o odbornou pomoc se rovněž můžete obrátit na advokáta nebo právníka z oblasti ochranných známek.

Další informace lze nalézt na následujících adresách:
http://www.ipo.gov.uk/types/design/d-manage/d-useenforce.htm
http://www.ipo.gov.uk/types/patent/p-manage/p-useenforce.htm


Autorská práva a související práva


Příslušné právní předpisy

Zákon o autorském právu, průmyslových vzorech a patentech z roku 1988
http://www.ipo.gov.uk/cdpact1988.pdf


Co lze a co nelze chránit?

Autorské právo chrání nezávisle vytvořená umělecká a tvůrčí díla, mezi něž patří:
• psaná díla, romány, novinové články, texty písní, návody na použití,
• dramatická díla, taneční díla, pantomima,
• hudební díla, zvukové nahrávky,
• umělecká díla, fotografie, sochy, filmy a vysílané pořady,
• software a databáze.


Formální náležitosti

Pro autorská práva neexistuje ve Velké Británii žádný oficiální systém zápisu. Pokud je dílo vytvořeno a nějakým způsobem zachyceno (například písemně), má originální dílo nárok na autorskoprávní ochranu, pokud spadá do některé kategorie materiálů chráněných autorským právem.


Poplatky

Za ochranu autorských práv se ve Velké Británii neplatí žádné poplatky.


Průzkum

Neuplatňuje se


Doba ochrany

Doba ochrany díla chráněného autorským právem závisí na kategorii nebo typu díla a obvykle se počítá od doby úmrtí autora.

Psaná, divadelní, hudební a umělecká díla a filmy:
• po dobu autorova života plus 70 let od konce roku, v němž autor zemřel.

Zvukové nahrávky:
• 50 let od konce roku, v němž byla nahrávka pořízena nebo, pokud byla ve stejné době zveřejněna, 50 let od konce roku, v němž byla nahrávka zveřejněna.

Vysílané pořady:
• 50 let od konce roku, v němž byl pořad vyroben.

Publikovaná vydání
• 25 let od konce roku, v němž bylo vydání poprvé publikováno.

Ochranu nelze dále prodloužit.


Vlastnictví práva

Obecně patří autorské právo tvůrci či autorovi díla. Zákony stanoví výjimky, např. zaměstnanecká, kolektivní či společná díla nebo díla zhotovená na základě smlouvy o dílo nebo na zakázku.

Vlastnictví autorského práva přiznává majiteli díla právo povolit nebo zakázat v souvislosti s jeho dílem následující:
• kopírování díla jakýmkoli způsobem,
• veřejné vydávání kopií díla,
• pronájem nebo půjčování kopií díla veřejnosti,
• předvádění či hraní díla na veřejnosti,
• vysílání díla nebo jiné jeho sdělování veřejnosti elektronickým přenosem,
• adaptace díla
• právo za poplatek převést na třetí osoby právo nebo jim poskytnout licenci na využívání díla.


Co mám dělat, pokud mě někdo napodobuje (autorské právo a související práva)?

Autorské právo je v podstatě soukromé právo, takže rozhodování o tom, jak právo vymáhat (např. co dělat, pokud někdo vaše dílo chráněné autorským právem používá bez vašeho svolení), záleží obecně na vás.

Pokud bylo použito celé dílo nebo jeho podstatná část bez vašeho svolení a na situaci se nevztahuje žádná výjimka z autorského práva, jde o porušení autorského práva.

Třebaže tak učinit nemusíte, obvykle je vhodné pokusit se vyřešit záležitost s osobou, která podle vás vaše autorské právo porušila. Ušetří vám to čas a peníze. V některých případech budete muset soudu dokázat, že jste se před zahájením soudního řízení pokusili záležitost vyřešit s druhou stranou například formou zprostředkování.

Pokud se vám nepodaří záležitost s druhou stranou vyřešit, bude vhodné předložit věc soudu. Nejdříve byste však měli požádat o právní poradenství a zvážit alternativní řešení, např. zprostředkování.

Některá z mnoha organizací zastupujících vlastníky autorských práv vám možná poradí, a pokud jste jejím členem, může vás zastupovat.

Zahájíte-li soudní řízení, soudy mohou:
• vydat soudní příkaz, aby příslušná osoba upustila od dalšího neoprávněného používání vašeho materiálu,
• přiznat vlastníku autorského práva náhradu škody,
• nařídit straně porušující práva, aby zboží vydala vlastníku autorského práva.

Úmyslné porušování autorského práva v komerčním měřítku může představovat trestní čin, což znamená, že jsou k dispozici další řešení.

V součinnosti s národní kriminální skupinou pro otázky duševního vlastnictví (IP Crime Group) byla vytvořena příručka „The Supply Chain Tool Kit (Sada nástrojů pro dodavatelské řetězce)”, která by měla zvýšit povědomí o trestné činnosti související s duševním vlastnictvím, ke které dochází v legitimních obchodních dodavatelských řetězcích, a radit, jak posilovat a chránit předměty duševního vlastnictví.
http://www.ipo.gov.uk/ipctoolkit.pdfNezapsané průmyslové vzory ve Velké Británii


Příslušné právní předpisy

Zákon o autorském právu, průmyslových vzorech a patentech z roku 1988
http://www.ipo.gov.uk/cdpact1988.pdf


Co lze a co nelze chránit?

Nezapsaný průmyslový vzor ve Velké Británii chrání vnitřní či vnější tvar nebo uspořádání původního vzoru.

Nelze chránit dvojrozměrné aspekty vzoru, ty však lze chránit autorským právem nebo zapsaným průmyslovým vzorem.


Formální náležitosti

Nezapsaný průmyslový vzor je automatické právo, pro které neexistuje systém zápisu. Právo vzniká okamžitě po vytvoření vzoru, je však rozumné poznamenat si, kdy byl vzor poprvé zaznamenán ve hmotné formě a kdy byly poprvé na prodej nebo k pronajmutí výrobky vyrobené s využitím příslušného vzoru.


Poplatky (k datu publikace)

Na nezapsané průmyslové vzory se nevztahují žádné poplatky.


Průzkum

Neuplatňuje se.


Doba ochrany

Nezapsaný průmyslový vzor trvá buď 10 let od prvního uvedení na trh výrobků, které vzor využívají, nebo 15 let od vytvoření vzoru, podle toho, co nastane dříve. Během prvních pěti let může majitel vzoru komukoli zabránit v napodobování vzoru. Ve zbývající době vzor podléhá právu na licenci. To znamená, že každá osoba má nárok na licenci na výrobu a prodej výrobků napodobujících vzor.


Vlastnictví práva

Nezapsaný průmyslový vzor přiznává majiteli právo zabránit komukoli v napodobování tvaru nebo uspořádání výrobku.


Opatření celních orgánů

Jak postupují celní orgány?

Příslušné právní předpisy
• nařízení ES č. 1383/2003
• (celní) nařízení o zboží porušujícím práva k duševnímu vlastnictví z roku 2004
• zákon o ochranných známkách z roku 1994
• (celní) nařízení o ochranných známkách z roku 1994
• zákon o autorském právu, průmyslových vzorech a patentech z roku 1988
• (celní) nařízení o autorském právu z roku 1989

Nařízení Rady (ES) č. 1383/2003 umožňuje vlastníku práv požádat úřad HM Revenue and Customs (britská celní správa) o zákaz dovozu do Společenství a vývozu či zpětného vývozu ze Společenství napodobenin a pirátských výrobků a výrobků porušujících:
• patenty,
• národní rostlinné odrůdy nebo rostlinné odrůdy Společenství,
• označení původu, nebo
• zeměpisná označení.


Postupy

Pokud požadujete ve Velké Británii přijetí opatření ze strany celních orgánů, měli byste:
• vyplnit formulář C1340 (přihláška práv k duševnímu vlastnictví), nebo
• pokud požadujete přijetí opatření ze strany celních orgánů ve dvou nebo více členských státech, vyplňte formulář C1340A (přihláška práv k duševnímu vlastnictví Společenství).

Při podávání žádosti je nutné vyplnit a podepsat obě části formuláře včetně prohlášení v příloze 1B (nebo v příloze IIB v případě žádosti Společenství).

Formuláře jsou k dispozici na následující adrese: http://customs.hmrc.gov.uk

Je nutné předložit:
• podrobný popis zboží tak, aby je celní orgány byly schopny rozpoznat,
• konkrétní údaje ohledně typu či schématu podvodu, pokud jsou vám známy,
• jméno a adresu kontaktní osoby,
• důkaz o vlastnictví práv.

Žádosti je nutné zaslat celním orgánům:
• 30 pracovních dnů před očekávaným dovozem nebo vývozem výrobků porušujících práva, nebo
• před požadovaným začátkem sledovacího období.

Pokud jste žádost nepodali, je možné, že vás celní orgány budou informovat o výrobcích podezřelých z porušování práv, zjištěných během celní kontroly, a vyzvou vás, abyste do tří pracovních dnů předložili žádost. Celní orgány jsou oprávněny zadržet výrobky podezřelé z porušování práv maximálně na dobu tří dnů, během kterých lze předložit zmíněnou žádost. Pokud během této doby přijatelnou žádost nepodáte, celní orgány výrobky propustí.

Žádost je třeba zaslat na následující adresu:
HM Customs & Excise
Intellectual Property Rights
Bowman House
100-102 Talbot Street
Nottingham, NG1 5NF

Za žádost podanou podle nařízení ES vám nebude naúčtován poplatek, budete však muset uhradit všechny vzniklé náklady, např. za skladování a zničení výrobků.

Rovněž musíte celní orgány odškodnit v případě žaloby podané majitelem výrobků, pokud bylo zjištěno, že výrobky práva k duševnímu vlastnictví neporušují.

Hlavní kontakty

Chcete-li zabránit možnému porušení svých práv k duševnímu vlastnictví, měli byste kontaktovat úřad HM Revenue & Customs, vyplnit příslušný formulář a poskytnout přesné informace o výrobcích a právech, jejichž ochranu požadujete.

Máte-li zájem o další informace o postupech a žádostech nebo požadujete-li obecnou radu, kontaktujte úřad HM Revenue & Customs:
• tel.: +44 115 971 2113 (oddělení žádostí),
• tel.: +44 1702 367980 (informace o uplatňovaných zásadách).
E-mail: intenquiries@hmrc.gsi.gov.uk


Alternativní postupy v případě porušování práv

Úřad duševního vlastnictví zřídil mediační službu, která pomáhá společnostem a jednotlivcům účastnícím se sporů z duševního vlastnictví. Zprostředkování představuje alternativní způsob řešení sporů a umožňuje účastníkům o sporu hovořit a snažit se dosáhnout dohody bez nutnosti soudního projednávání.

Zprostředkování je možné například v následujících situacích:
• spory týkající se poskytnutí licence na práva k duševnímu vlastnictví,
• obavy z porušování práv,
• řízení o odporu proti zápisu ochranné známky nebo o výmazu ochranné známky,
• spory o právo na patent,
• spory o vlastnictví ochranné známky či patentu,
• spory o autorství vynálezu.

Úřad duševního vlastnictví vyzve účastníky sporu, aby zvážili zprostředkování místo soudní pře. Účastníci si zvolí zprostředkovatele dle svého výběru, Úřad duševního vlastnictví může rovněž nabídnout mnoho akreditovaných zprostředkovatelů.

Máte-li zájem o další údaje, kontaktujte:
Mediation
Room GY62, Concept House
Cardiff Road, Newport, NP108QQ
Tel.: 01633 811010
E-mail: sas@ipo.gov.uk

Kontaktní údaje národníhopatentového úřadu:
VELKÁ BRITÁNIE
The Intellectual Property Office
Concept House
Cardiff Road, Newport
South Wales, NP10 8QQ
United Kingdom
www.ipo.gov.uk
enquiries@ipo.gov.uk
+ 44 (0) 8459 500 505