NIS
Nábytkářský informační systém

Příprava strategie v oblasti duševního vlastnictví


Tvořivost jako hlavní aktivum

Vytváření nových modelů a vzorů vždy hrálo v konkurenceschopnosti malých a středních podniků (MSP) nábytkářského sektoru významnou úlohu. Ročně se vytvoří statisíce nových modelů nábytku, v nichž se mísí tvary, materiály, barvy, funkce, mechanismy atd. Výrobci rovněž vyvíjejí výrobní postupy, které urychlují inovaci a zvyšují produktivitu.

Ochrana vzorů před napodobováním však byla vždy obtížná. Důvodem je zejména skutečnost, že mnoho společností vyrábí podobné výrobky a že název výrobce je často nahrazen názvem velkoobchodníka či maloobchodníka. Často se podceňuje jednoduchý slogan či logo, z něhož mohou plynout další příjmy. Většina výrobců vystavuje své výrobky na nábytkářských veletrzích nebo své kolekce představuje v papírových či elektronických katalozích. Ostatní výrobci a návrháři tak mohou snadno pořídit fotografie výrobků.

To podtrhuje důležitost správného přístupu k otázkám práv k duševnímu vlastnictví: tvorba nových modelů a otázky vytváření značky, ochranných známek a autorských práv mohou představovat pro spotřební výrobky s vysokou přidanou hodnotou primární faktor.

Nebude-li právům k duševnímu vlastnictví souvisejícím s určitým vzorem nebo myšlenkou poskytnuta ochrana během určitého časového rámce, vzor či myšlenka přejde do sféry veřejného vlastnictví a tvůrce je nebude moci využívat za účelem vytváření zisku. Ještě horší scénář nastane, pokud konkurent vzor nebo myšlenku napodobí, zapíše jako své vlastní právo k duševnímu vlastnictví a použije je proti tvůrci.

Dříve či později se vám asi podaří odhalit a využít mezeru na trhu a ochránit svůj model či vzor pomocí ochrany duševního vlastnictví. Pak si uvědomíte, že musíte podniknout kroky, abyste své výtvory ochránili před napodobováním a maximalizovali tak výnos plynoucí z vaší myšlenky.

Vaše tvůrčí schopnosti si rovněž žádají jednoduchou a strukturovanou strategii ochrany práv k duševnímu vlastnictví.


Jakou ochranu použít pro jednotlivé předměty duševního vlastnictví?

Vaše společnost má tvůrčí charakter a vaše výtvory, tj. výrobky či postupy, jsou základní předměty duševního vlastnictví vyžadující ochranu. Tím, že si ceníte svých práv k duševnímu vlastnictví a chráníte je, rovněž chráníte své příležitosti na trhu a lákáte schopné pracovníky a investory, kteří zjišťují, že jejich účast je z dlouhodobého hlediska rentabilní. Tyto chráněné předměty duševního vlastnictví můžete rovněž zastavit, abyste mohli financovat nové projekty a zvýšit hodnotu svých akcií.
Povězme si o čtyřech způsobech, jak může společnost soutěžit prostřednictvím vývoje nových modelů a vzorů.

1. Společnost vyvine nový vzor a poté investuje své zdroje do výrobního postupu potřebného pro hromadnou výrobu. To vyžaduje obchodní strategii zaměřenou na výrobu, s vysokou úrovní kapitálu a marketingových znalostí, které mohou být překážkou napodobování. V případě jedinečného postupu nebo exkluzivních marketingových praktik však může společnost do smluv se svými dodavateli, zaměstnanci a zákazníky vložit konkrétní smluvní ujednání.

2. Strategie zaměřená na spotřebitele spočívá v tom, že se vytvářejí a uvádějí na trh vzory a společnost investuje většinu zdrojů do vytváření vzorů a marketingu (včetně vytváření značky) místo investování do výroby. Výrobu zajišťuje přímo společnost ve svých prostorách nebo se zadá specializovaným dodavatelům. Hlavním prvkem konkurenceschopnosti je tedy diferenciace výrobku a inovativnost. Strategie v oblasti duševního vlastnictví se může zaměřovat na práva k ochranným známkám a průmyslovým vzorům, jakožto vhodným nástrojům pro zajištění exkluzivity.

3. Stále běžnějším přístupem je vývoj zcela nového výrobku zahrnující lidské zdroje společnosti a asistenci externích návrhářů. Společnost se rozhodne radikálně změnit způsob vytváření modelů a uspěje v integraci poznaných i skrytých potřeb. To vyžaduje pravidelnou komunikaci s různými tvůrčími sítěmi v rámci společnosti i mimo ni. Nové modely jsou exkluzivní a snadno rozpoznatelné. Všechny kroky vedoucí k těmto novým modelům je nutné podrobit analýze za účelem zhodnocení nutnosti ochrany.

4. Možností je i výroba pro určitý segment trhu, při níž se společnost buď specializuje na jediný výrobek, nebo vyrábí výrobky na zakázku, přičemž zdůrazňuje důležitost vzoru, ale také souvisejících služeb. Některé MSP uplatnily tento přístup a zaměřily se na segmenty trhu, kde je tolik neohrožuje konkurence z oblastí s levnou výrobou. Zakázkový vzor částečně chrání firmu před negativním dopadem napodobování, neboť každý vyrobený výrobek je jedinečný. Další ochranu lze zvážit.


Pro zjednodušení výběrového procesu, který vám umožní zvolit tu nejlepší strategii ochrany práv k duševnímu vlastnictví, doporučujeme, abyste pečlivě zkontrolovali předměty duševního vlastnictví uvedené v následující tabulce a zhodnotili potenciální rizika spojená s jejich ochranou, to vše s přihlédnutím k zeměpisným potřebám a očekávanému prospěchu.  Pokud je například vaší hlavní prioritou ochrana vzoru nebo modelu X v Evropě, máte možnost model či vzor zapsat. Poté můžete odhadnout počet osob potřebných pro provedení zápisu a další možné náklady. Další možnosti jsou rovněž uvedeny v tabulce.


Stanovení provozních postupů a zdrojů

Chcete-li realizovat svou strategii, musí vaše společnost za účelem účinné správy duševního vlastnictví stanovit určité postupy a mobilizovat zdroje.

Pokud jde o lidské, finanční a administrativní zdroje, zvažte následující aspekty:
 • Provozní zdroje
 – definujte role jednotlivých oddělení,
 – hodláte zadat správu duševního vlastnictví subdodavateli?
 • Finanční zdroje
 – naplánujte interní rozpočet,
 – požádejte o externí dotace a subvence.
 • Administrativní zdroje
 – zkontrolujte, zda máte k dispozici dokumenty potřebné k ochraně příslušného předmětu duševního vlastnictví,
 – zkontrolujte typy opatření v případě napodobování,
 – zkontrolujte kroky, které se mají podniknout v případě napodobování.

Pokud jde o postupy, zvažte:
 • Sledování technologií a inovací
 – Sledováním máme na mysli postupy, které mají zajistit, že vaše předměty duševního vlastnictví nikdo nenapodobí – a rovněž že stávající/budoucí předměty duševního vlastnictví jsou skutečně nové. Tento úkol je velmi důležitý a měl by být zapracován do každodenních činností MSP. Pokud MSP mají předměty duševního vlastnictví, sledování je důležité. Ale sledování a výzkum může využít i MSP vyvíjející nový výrobek, a to za účelem včasného ověření, zda lze inovaci skutečně chránit a zda představuje potenciální předmět duševního vlastnictví. Společnost tak bude moci zahájit sestavování obchodního plánu dříve.
 • Vzdělávání a zvyšování povědomí zaměstnanců
 – Každý ředitel společnosti si musí uvědomit, že ochrana duševního vlastnictví může vyžadovat zapojení mnoha oddělení, dceřiných společností, subdodavatelů atd. Dále je důležité zvážit vzdělávání a zvyšování povědomí zákazníků, subdodavatelů a zaměstnanců (např. za účelem uzavírání dohod o mlčenlivosti).

To vyžaduje určité množství zdrojů, avšak dobré plánování, přidělování úkolů a účinné sledování může snížit zátěž kladenou na MSP z nábytkářského sektoru.


Plánování a kontrola

V rámci správy duševního vlastnictví se musí stanovit jasné cíle, ale rovněž je třeba se přesvědčit, zda jsou plněny. Společnosti musí plánovat opatření, rozhodovat o tom, které kontrolní mechanismy pro hodnocení výsledků uplatní, předvídat možné nevýhody atd.

Stejně jako v případě jiných obchodních strategií musí obchodní plán zaměřený na práva k duševnímu vlastnictví zahrnovat ukazatele či koncepce, které lze sledovat, např.:
 • data obnovy ochrany při poskytování licencí,
 • náklady/výnosy,
 • prodejní výsledky,
 • vývoj prodeje,
 • průnik na trhy související s konkrétními předměty duševní-ho vlastnictví,
 • úroveň inovace jednotlivých předmětů duševního vlastnictví,
 • počet interně zaškolených lidí,
 • počet stanovených interních postupů.

Je možné zřídit výkonný výbor, který se bude pravidelně scházet a sledovat vývoj těchto ukazatelů. V případě pozitivního hodnocení ukazatelů lze ve strategii pokračovat a posilovat ji. Klesající nebo stagnující ukazatele mohou naopak strategii zpochybnit.

Příklad konečného kontrolního seznamu coby nástroje pro tvorbu strategie v oblasti duševního vlastnictví:
   


Závěr

Zvažte jednoduchou spojitost. Vzhledem k tomu, že duševní vlastnictví poskytuje společnosti náskok před konkurencí a zvyšuje její hodnotu, je nezbytné plánovat správu předmětů duševního vlastnictví. Ochrana vašeho výtvoru před napodobováním vytváří hodnotu a obchodní zisky a rovněž zaručuje příležitosti na trhu, které jste možná s vynaložením finančního a lidského úsilí odhalili.

Rovněž pomáhá v pozitivní komunikaci s dodavateli a zákazníky a v přilákání a udržení schopných pracovníků, kteří pro změnu umožní vaší společnosti růst.

Strategie nábytkářských společností, které se snaží růst a nalézt výraznou mezeru na trhu, by měla jednoznačně spočívat v investování do práv k duševnímu vlastnictví. Klíčem k úspěchu je: inovace, kvalita … a ochrana.

Ochrana značek a log pomocí nástrojů, jako jsou ochranné známky a autorská práva, je přirozený proces, který se firmám v určitém okamžiku svého vývoje sám nabídne. Je však na vás, abyste tento okamžik určili a využili příležitosti, které práva k duševnímu vlastnictví nabízejí, pokud jde o komunikaci, marketing a hodnotu akcií.¨

Vyplatí se tedy investovat do práv k duševnímu vlastnictví? To je otázka, na kterou si bude muset každý výrobce z našeho průmyslového odvětví odpovědět sám za svoji vlastní firmu. Pravdou ale je, že nejúspěšnější společnosti jsou ty, které do práv k duševnímu vlastnictví investovaly.