NIS
Nábytkářský informační systém

Konstrukce


Nábytek pro práci a stravování musí být konstruován tak, aby nemohla být vlivem obvyklých činností porušena jeho stabilita a funkce,  podle ČSN EN 1730 Nábytek - Stoly - Metody zkoušení pro stanovení stability, pevnosti a trvanlivosti.

Nábytek pro práci a stravování musí být zhotoven z materiálů vhodných pro daný účel použití a současně vyhovující namáhání při obvyklém nebo předpokládaném používání výrobku.

Pro dokončení extrémně namáhaných hran (vyplývající z funkce výrobku) musí být použit vhodný materiál, který zajistí nábytku dlouhodobou životnost a bezpečnost.

Materiály a konstrukční spoje, které mohou přijít do styku s vodou, párou nebo zvýšenou vlhkostí musí být dokončeny tak, aby nedocházelo k tvarovým změnám materiálů.

Všude tam, kde by mohlo při běžném užívání dojít k poškození ukládaných věcí nebo úrazu, musí být ostré části nábytku náležitě upraveny a zabezpečeny.

Konstrukce musí být řešena tak, aby nevznikali netěsné konstrukční spoje, skuliny a mezery, které mohou být příčinou vady výrobku, vad ukládaných věcí nebo zranění uživatele.

Součásti ve styku s podlahou musí být ukončeny v jedné rovině. Nohy jsou sraženy do výšky nejméně 2 mm, nebo vybaveny kluzáky či komponentem vhodným pro účel použití výrobku.

Police pracovního nábytku musí být zajištěny proti vytažení a pádu, musí být dimenzovány tak, aby po jejich zatížení nedošlo k jejich nežádoucímu průhybu dle ČSN 91 0001.

Prázdné zásuvky musí být uzavíratelné lehkým tlakem na roh čela bez příčení a znatelného drhnutí v korpusu a vyhovovat stanoveným zkouškám - podle ČSN EN 527-2.

Zásuvky a obdobná výsuvná zařízení, nebo jejich ovladače, mají být instalovány do výše běžných somatických dosahů malých osob max. 1000 mm a nemají přesáhnout výšku 1300 mm. U vysokých zásuvek musí být zajištěna stabilita výrobku připevněním ke zdi apod.

Dno zásuvek musí být připevněno tak, aby při plném zatížení nedošlo k jeho uvolnění, (u širokých zásuvek má být dno zpevněno tak, aby nedošlo k jeho uvolnění při zatížení při předpokládaném zatížení.

Prázdné zásuvky musí být uzavíratelné lehkým tlakem na pravý horní roh čela bez příčení a znatelného drhnutí v korpusu.

Vzdálenost zadního vlysu zásuvky od zad skříňky nemá překročit 10 % z celkové hloubky skříňky. V případě nevyužití plné hloubky skříňky musí být zamezeno přepadání obsahu zásuvky mezistěnou nebo jinou zábranou.

Pokojové zásuvky nebo výsuvy jejichž celková hmotnost info je 10 kg musí mít účinné zarážky a zatížené prvky nesmí být zcela vytaženy, pakliže na úchyt působí horizontální síla 200 N. info

Pokojové zásuvky nebo výsuvy s celkovou hmotností větší než 35 kg, umístěné 350 mm nad zemí, nebo s hmotností nad 10 kg a 900 mm nad zemí, se ověřují zkoušením dle metodiky popsané v ČSN EN 14 749.

Dveře a zásuvky pracovních stolů musí mít po obvodu rovnoměrnou vůli. Dveře se nesmí samovolně otevírat nebo zavírat.

Dno zásuvek musí být připevněno tak, aby při plném zatížení nedošlo k jeho uvolnění. Vysunutí zásuvky je zajištěno zarážkou odpovídající celkové nosnosti (úložný nábytek pro kanceláře).

Otvory a komponenty pro instalační rozvody musí být zajištěny tak, aby nedošlo k poškození kabelů nebo poranění uživatele při instalaci používaných spotřebičů.

Speciální nábytek pro práci a stravování musí být konstruován v souladu s požadavky specifického určení věci nebo dle somatických potřeb uživatele dle ISO/IEC POKYN 71.

Skleněné komponenty nábytku musí být všude tam, kde se obvykle volně pohybují děti, zhotoveny z bezpečnostního skla nebo nahrazeny jiným materiálem dle ISO/IEC POKYN 50.

Nábytek pro práci a stravování musí být konstruován tak, aby v místech obvyklého kontaktu s uživatelem nevznikaly ostré hrany  - poškození oděvů, poranění kůže ap.

Židle a stoly pro vzdělávací instituce musí vyhovět ČSN EN 1729-2, která řeší problém střižných míst riziková mezera je stanovena od 7 do 18 mm - podle ČSN EN 1729-2.


 
Monografie Nábytkářský informační systém část III,  Celková hmotnost je hmotnost součástí + hmotnost, kterou tato  součást nese – tab. 2, 3, 4.

Ověřuje se podle ČSN EN 14749

Zkoušení je prováděno dle ČSN EN 14073–2

ČSN EN 15373