NIS
Nábytkářský informační systém

Konstrukce


Lůžko musí být dostatečně dimenzováno a konstrukčně řešeno tak, aby při běžném používání (namáhání do 2 x 1200 N) nedošlo k jeho poškození při zkoušení dle ČSN EN 1725.

 

Lůžko musí být odolné proti rázům na plochu lůžka do 250 N – viz ČSN EN 1725, u dětské postýlky pak 100 N – viz ČSN EN 716–1, ČSN EN 716–2.

 

Konstrukce výrobku musí být řešena tak, aby při rázu na bočnici (nášlap) byla v maximální míře eliminována její destrukce nebo úraz uživatele v důsledku této vady.

 

Dostatečnou tuhost a pevnost výrobku zajišťují dřevěné spoje, doporučeny jsou samosvorné kovové spoje a šroubové spoje se samojistnou maticí, nevhodné jsou běžné excentry.

 

Při vkládání roštových rámů do korpusu lůžka musí být mezera mezi rámem a korpusem min 5 mm na každé straně rámu (celkem 10 mm).

 

Patrová nebo vysoká lůžka musí být vybavena proti pádu osob zábranami a žebřem. Součásti musí spolehlivě plnit svou funkci dle ČSN EN 747–1, ČSN EN 747–2, ČSN EN 13453–1, ČSN EN 13453–2.

 

Lůžko musí být řešeno tak, aby při usednutí na kteroukoliv jeho část nemohlo dojít ke ztrátě jeho stability, ke zhoupnutí nebo převrácení.

 

Patrová a vysoká lůžka musí být řešena tak, aby při běžném užívání nábytku nedošlo ke ztrátě jejich stability, nebo jinému ohrožení uživatele konstrukcí výrobku.

 

Kování lůžek musí mít ověřené vlastnosti pro účel použití atestem jeho kvality, nebo musí mít jiné osvědčení o kvalitě jeho vlastností, spolehlivosti a životnosti.

 

Hrany dřevěných, kovových, resp. plastových a jiných částí (stýkajících se s ostatními čalounickými materiály namáhanými při užívání) musí být zaobleny s poloměrem nejméně R 3 mm (ČSN 91 0015).

 

Háčky pro vlnité pružiny se u jehličnatého dřeva připevňují sponkami min. délky 35 mm (opt. 40 mm) u tvrdého dřeva 20 mm (opt. 25 mm). Vzdálenost háčků je doporučena  80–130 mm.

 

Vlnité pružiny se nesmí při zatížení lámat o hranu rámu, při použití jehličnatého řeziva nesmí sponky háčků a průběh vláken způsobit podélné rozštípnutí vlysu po zatížení výrobku.

 

Polyuretanové pěny a jiné čalounické materiály musí být od potahu separovány rounem o minimální plošné hmotnosti 80 g/m².

 

Matrace a čalouněné prvky lůžek musí mít dobrou tvarová stálost – odolnost proti trvalé deformaci a dostatečnou soudržnost materiálové skladby (odolnost proti usmýknutí apod.).

 

Pro separaci roštu lůžka a matrace je doporučeno použít čistitelný chránič matrace.

 

Kovové součásti čalounických koster matrací a pružící prvky musí být povrchově upraveny proti korozi způsobené vzdušnou vlhkostí.

 

Pro čištění a údržbu matrace je doporučen snímatelný potah, který lze čistit.

 

Montáž

Montáž speciálních lůžek s polohovacími rošty, vodní lůžka ap., musí být provedena v souladu s projektem. Nábytek musí být ustaven tak, aby nebyla vlivem obvyklých činností porušena jeho stabilita a funkce.

 

Odstraňování vad musí být v souladu s projektem – vzorkem výrobku. Nepřípustné je použití nestandardních technik v rozporu s technickou dokumentací nebo schváleným vzorkem.

 

Požadavky na konstrukční řešení a montáž sklápěcí postele je obsáhle uvedeno v ČSN EN 1129 –1 převzaté překladem.

 

Upevnění a provedení upevňovacích částí sklopných lůžek musí odolat průhybům podlahy a vlivům dodatečné síly po stlačení koberců nebo měkkých podlah.info

 

Sklápěcí kování lůžek musí vyhovět ČSN EN 1129–1. Síla potřebná k zavření nebo otevření se nesmí lišit více než o 20 % mezi dvěma opakovanými měřeními.info

 

Sklápěcí část postele se musí sama zavřít, jestliže je odklopena méně než 150 mm. Tato vzdálenost je měřena od její horní hrany (ČSN EN 1129–1).

 

Síla pro otevření sklápěcí postele nesmí být menší než 20 N, nebo musí být postel vybavena přídržným háčkem, západkou, která přidrží postel v uzavřené poloze (ČSN EN 1129–1).

 

Zajišťovací mechanismus výklopného lůžka musí být konstruován tak, aby pro jeho uvolnění bylo nutno vyvinout sílu nejméně 50 N (měřeno tangenciálně v nejvzdálenějším bodu) – ČSN EN 1129–1.

 

Sklápěcí postel musí být upevněna nejméně ve dvou místech ke zdi, přičemž v jednom místě připevnění je prostor pro dva kotvící elementy) ČSN EN 1129–1.

 

Vybavení lehacího nábytku

Kovové komponenty musí být na viditelných plochách povrchově dokončeny odpovídající povrchovou úpravou dle svého účelu nebo jejího použití ve výrobku a plnit požadavky projektu.

 

Kovové komponenty a mechanismy určené pro manipulaci s částmi výrobku, musí být oddělené od prostorů ukládání věcí a řešeny tak, aby při manipulaci nemohlo dojít k úrazu obsluhy.

 

Do konstrukce lůžek je možno instalovat pouze spotřebiče, které jsou k tomu určené. Při montáži musí být dodržen montážní návod a pokyny výrobce elektrického spotřebiče.

 

Elektrická zařízení nábytku, která jsou připojena k elektrické instalaci budovy, musí být v souladu s ČSN 33 2000–7–713.

 

Pokud jsou postele vybaveny úložným prostorem, musí být zajištěno dostatečné větrání obsahu a dostatečný přívod vzduchu při uzavření dítěte v prostoru lůžka.
ČSN EN 1129-1 Nábytek - Sklápěcí postele - Bezpečnostní požadavky a zkoušení - 1: Bezpečnostní požadavky

ČSN EN 1129-1 Nábytek - Sklápěcí postele - Bezpečnostní požadavky a zkoušení - 1: Bezpečnostní požadavky

ČSN EN 1129-2 Nábytek - Sklápěcí postele - Bezpečnostní požadavky a zkoušení - Část 2: Zkušební metody