NIS
Nábytkářský informační systém

Nábytek pro věřejný interiér


Nábytek pro veřejný interiér musí splňovat vysoké požadavky na kvalitu zpracování a vykazovat dlouhodobou trvanlivost, nejméně po dobu deseti let. V případech, kdy se mohou v interiéru uplatnit klimatické výkyvy, musí být konstrukce nábytku pro tyto okolnosti uzpůsobena. Z hlediska uživatele musí nábytek vyhovět nejen nárokům provozu, ale musí si v něm zachovat i své estetické parametry. Nezbytnou součástí výrobků je eliminace tvorby xenobiotik a VOC látek způsobené degradací použitých materiálů. Nezbytným požadavkem jsou ergonomická hlediska, která musí být naplněna zejména u nábytku určeného pro práci a stravování. Při zařizování interiéru je nezbytné respektovat procesy jeho údržby a hygienickou obnovu vnitřního prostředí (malování aj.).

 

VŠEOBECNÉ POŽADAVKY

USNESENÍ VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY ze dne 14. června 2010 č. 465 k Pravidlům uplatňování environmentálních požadavků při zadávání veřejných zakázek a nákupech státní správy a samosprávy stanovuje:

Metodiku pro nákup nábytku obsaženou v části III příloze č. 1 materiálu č. j. 1698/09, závaznou od 1. listopadu 2010 v jimi řízených organizacích při zadávání veřejných zakázek podle Zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách nebo v přímých nákupech, jejichž předmětem může být dodávka, instalace a použití výrobku a služeb ve vybraných oblastech definovaných v Pravidlech. Podrobně viz prostředí interiéru, environmentální požadavky.

Bezpečnostní požadavky:

Bezpečnost nábytku řeší v obecné rovině Zákon č. 102/2001 Sb. o obecné bezpečnosti výrobků a dále ČSN 91 0100 Nábytek – Bezpečnostní požadavky a související ČSN 91 0001, ČSN 91 0015, ČSN 91 0412, ČSN 91 0102 a zejména řada převzatých norem EU (ČSN EN) Současně vstupují v platnost speciální normy platné pro veřejný interiér označené jako „Nábytek pro nebytové použití“. Tyto normy ukládají přísnější požadavky na zkoušení výrobku dle místa jeho určení – viz tabulky. Nábytek (vyjma níže uvedených výjimek) nepodléhá ustanovení Zákona 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky, ale zákonu 102/2001 Sb. o obecné bezpečnosti výrobku. Nařízení vlády č. 163/2002 ve znění změny 312/2005 Sb. k zákonu 22/1997 Sb. stanoví technické požadavky na vybrané stavební výrobky, které se vztahuje se i na stavebně-truhlářské výrobky - okna, dveře, podlahoviny, schody, dřevěné konstrukce a obklady či podhledy z kompozitních materiálů (Kompozitními materiály jsou zpravidla  desky na bázi dřeva- dřevotřísky, laminované desky aj.). U těchto výrobků je požadováno prohlášení o shodě.

Tab. 1:  Požadavky na nebytový sedací a stolový  nábytek - ČSN EN 15373 a ČSN EN 15372

stupeň

typ zatížení

použití

1

lehké

hotelové pokoje, kostely, knihovny

2

střední

hotely, kavárny, restaurace, haly, banky, bary, salonky

3

těžké

noční kluby, policie, čekárny přepravy, nemocnice, kasina, pečovatelské domy, směnárny, věznice, kasárny.

 

Tab. 2:  Namáhání vodorovných úložných ploch nebytového nábytku dle ČSN EN 16122

stupeň

typ zatížení

použití

1

střední

1,5 kg/dm²

hotely, domovy pro seniory, mateřské školy, recepce, základní školy, knihovny

2

těžké

2 kg/dm²

kasárny, střední školy, vysoké školy

 

Výkresová dokumentace:

Opakovaná výroba sedacího a lehacího nábytku je realizována dle ČSN 91 0100 na základě projektové dokumentace s výjimkou povolenou pro malé privátní zakázky. Ale i v případě privátní bytové zakázky je vyžadován kresebný návrh, ze kterého jsou zřejmé hlavní charakteristiky výrobku – rozměry, provedení, materiálová skladba a konstrukce či vyobrazení a popis výrobku.V případě investorské zakázky musí být podkladem pro výrobu projekt, který obsahuje náležitosti dle ČSN 91 0100 ve smyslu ustanovení zákona 102/2001 Sb. o obecné bezpečnosti výrobku. Technická dokumentace výrobku je archivována v tištěné podobě po dobu stanovenou předpisem EU, nebo dle ČSN 91 0100, po dobu pěti let od ukončení výroby (viz projektování interiéru, výkresová dokumentace). Pro zobrazování platí ČSN 01 36 10 Výkresy ve dřevozpracujícím průmyslu (tato norma je ale jen doporučená).

Vlhkostní parametry nábytku:

Vlhkostní parametry dřevěného nábytku musí odpovídat vlhkosti prostředí použití výrobku. V České republice platí ustanovení ČSN EN 942 Dřevo pro truhlářské práce – Všeobecná klasifikace dřeva a vyhláška MZČR č. 6/2003 Sb. které ve znění ČSN 91 0001 uvádějí tyto požadavky:

Při obvyklých podmínkách je absolutní vlhkost nábytku ze dřeva a materiálů na bázi dřeva uváděných na trh v rozmezí 7 – 10 % abs. (18–22 °C). Nábytek zhotovený z materiálu na bázi dřeva může být instalován jen do prostoru s relativní vlhkostí vzduchu do 65 %, u novostaveb krátkodobě max. 70 %. Výjimkou je nábytek určený pro užívání při jiných vlhkostních parametrech prostředí (vinné sklepy, pracovní prostředí, aj.).

Montáž nábytku v interiéru:

Montáž musí být provedena v souladu s projektem. Nábytek musí být řádně ustaven tak, aby nebyla vlivem obvyklých činností porušena jeho stabilita a funkce.

Vestavěný nebo závěsný nábytek musí být přizpůsoben stavbě a začištěn tak, aby nebyly ovlivněny jeho užitné a estetické (vzhledové) vlastnosti.

Odstranění vad výrobku během reklamačním řízení musí být provedeno v souladu s projektem (nebo odsouhlaseným vzorkem) výrobku tak, aby nebyly porušeny jeho vzhledové a funkční vlastnosti.

Rozměrové úchylky a tolerance:

Dovolené úchylky rozměrů dřevěného nábytku (ČSN 91 0001):

1) Vnějších rozměrů

nábytku ± 3 mm, u stavebnicového nábytku max. ± 1 mm, u čalouněných výrobků vymezených dřevěnými prvky ± 5 mm. V případě ohraničení čalouněním platí úchylky dle ČSN 91 0015 - viz dále.

Průhybů ploch z konstrukčních desek na bázi dřeva

dveří ± 1 mm / 1 m, viditelná záda ± 5mm / 1 m, skrytá záda ± 8mm / 1 m,

dna zásuvek ± 4mm/1m po zatížení plným obsahem dle účelu ukládání

u nábytku s více dveřmi je zborcení u dveří povoleno pouze na jednu stranu;

Průhybů ploch ze spárovky

dveří ± 2 mm / 1 m, viditelná záda ± 7 mm / 1 m, skrytá záda ± 10 mm / 1 m;           

dna zásuvek ± 3mm/1m po zatížení plným obsahem dle účelu ukládání

 

2) Vůle dveří a zásuvek dřevěných konstrukcí:

–   vložené dveře a zásuvky po obvodu ................................................................max. 2 mm

–   vložené dveře a zásuvky ve srazu dveří ...........................................................max. 3 mm

–   naložené dveře a zásuvky – vzdálenost mezi hranou korpusu a dveřmi ..............max.  2 mm

–   vzdálenost mezi sousedícími naloženými dveřmi .............................................max. 4 mm

–   obvodová vůle vložených zásuvek na kolečkách (kontejnery)…..........................max.  4 mm

 

3) Vůle dveří ze skla nebo rámové konstrukce se skleněnou výplní:

–   vložené dveře................................................................................................max. 3 mm

–   vložené i naložené dveře ve srazu dveří ...........................................................max. 3 mm

–   vzdálenost mezi sousedícími naloženými dveřmi .............................................max. 5 mm

 

4) Vůle mezi snímatelný soklem a korpusem kuchyňského nábytku......................max. 10 mm

 

Dovolené úchylky rozměrů kovového nábytku:

Pro kovový nábytek platí ČSN 91 0030 Kovový nábytek. Základní ustanovení

Tab. 3:  Povolené úchylky rozměrů kovového nábytku

 

 

Druh nábytku

Rozměr

Dovolená úchylka

skříňový skříňkový

základní rozměry

± 2

skříňový ohni­vzdorný

pokladny sejfy trezory

± 5

stolový

základní rozměry

± 2

lehací

± 3

sedací nečalouněný

šířka a hloubka sedadla

šířka a výška opěradla

výška sedací plochy

celková výška

 

 

± 4

dílce demontovatelného

nábytku

 

základní rozměry

 

± 1

 Uvedená tabulka neplatí pro zahradní nábytek!

 

Dovolené úchylky rozměrů čalouněného nábytku (ČSN 91 0015):

Tab. 4: Doporučené rozměrové tolerance nábytku ČSN 91 0015 (nevztahuje se na postele, matrace a navolněné čalounění) info 

Popis

Stavebnicový

a židle

Ostatní

a)  výška přední hrany sedadla

±5 mm

±10 mm

b)  celková výška

±5 mm

±10 mm

c)  šířka a hloubka sedadla

±1 %

d)  pravoúhlost čtvercových a obdélníkových ploch

          ±1 % max. 10 mm

 

 

Rozměrové tolerance lehacího nábytku (ČSN EN 1334): info

Tolerance vnitřních rozměrů rámu, nosných rámových podkladů, lehacích ploch pohovek, matrací pokládaných na plochu pohovek aj. nosných podkladů určuje ČSN EN 1334 takto:

Lehací plochy pohovek

Šířka délka:  ±20 mm

Výška: ± 10 mm

Matrace pokládané na plochu pohovek

Šířka délka:  ±20 mm

Výška: ± 10 mm nebo 10 % (nižší z těchto hodnot)

Matrace vkládaná do postele

Šířka délka:  0, ±20 mm

Výška: ± 10 mm (nižší z těchto hodnot)

Vnitřní rozměr korpusu

Šířka délka:  +5, 0 mm

 

Požadavky na povrchovou úpravu dřevěného nábytku:

Tab. 5: Tabulka rozdělení nábytkových ploch dle ČSN 91 0102

Označení skupin nábytkových ploch

Název skupiny

Plochy příslušející do skupiny

A

Pracovní plochy

Pracovní plochy kuchyňských souborů, pracovní plochy stolů pracovních, manipulačních kuchyňských a stolů mycích

B

Ostatní pracovní plochy

Horní plochy stolových desek u stolů, jídelních, pracovních a manipulačních s výjimkou kuchyňských, pracovní plochy kuchyňských příborníků, psacích stolků doplňkových, dětských a ostatních a ostatní plochy nábytku určené k vykonávání určité pracovní činnosti (vnitřní plochy sklopných dveří barových skříněk, vnitřní plochy sklopných dveří sloužící k určité pracovní činnosti, horní plochy toaletních a nočních stolků)

C

Vnější přední plochy

Vnější plochy dveří s vertikální i horizontální osou otáčení, dveří posuvných, čel zásuvek, předních čel lehacího nábytku, vnitřní plochy zadních čel lehacího nábytku, čelní plochy předsíňových stěn

D

Plochy sedacího nábytku

Všechny viditelné plochy sedacího nábytku

E

Ostatní vnější viditelné plochy

Vertikální vnější plochy bez omezení výšky korpusu, soklů, noh, lubů a noh stolů, horizontální vnější plochy do výšky1700 mmvčetně vnitřních ploch dveří a klopen

F

Vnitřní viditelné plochy

Vnitřní plochy viditelné při používání, včetně vnitřních ploch posuvných dveří a horizontální vnitřní plochy nad výšku1700 mm, plochy nik, vnitřní plochy za skleněnými dveřmi, mimo vnitřních ploch zařazených mezi ostatní vnější plochy

 

Požadavky na povrchovou úpravu čalouněného nábytku:

Tab. 6: Požadavky na potahové materiály dle CSN EN 14465 (80 4206): 2004


A – náročné použití ve veřejných interiérech         B – náročné použití v domácnosti

C – běžné použití v domácnosti                          D – nenáročné použití v domácnosti

E – příležitostné použití v domácnosti

 

Úpravy potahových materiálů:

Úprava – všeobecný název pro technologické postupy zušlechťování textilií, které mají zlepšit jejich vzhled, povrch, omak aj. vlastnosti. Rozlišují se permanentní a nepermanentní úpravy povrchu. Úpravy se rozdělují na mechanické (za sucha) a chemické (za mokra).

Permanentní úprava – konečná úprava textilií, která je trvalá, tedy nevypratelná nebo má omezenou dobou trvání (např. daný počet pracích cyklů).

Nepermanentní úpravaúprava textilie do jejího prvního vyprání.

Antistatická úpravaslouží k odstranění nežádoucích účinků elektrostatického náboje syntetických vláken, která se nabíjejí elektrostatickou elektřinou při výrobě i používání. Elektrostatický náboj způsobuje nežádoucí přilnavost a špinivost. Eliminace náboje je prováděna antistatickými chemickými přípravky, které působí dočasně někdy i trvaleji.

Nešpinivá úprava nebo úprava na sníženou špinavosttkaniny s touto úpravou mají schopnost odpuzovat disperze nečistot a mastnou špínu. Špína ulpívá na povrchu tkaniny v podobě malých kapiček, jež lze snadno odstranit.

 Omyvatelná úpravajde o nejnovější trend v úpravách potahových textilií. Povrch materiálů je upraven tak, že z něj lze omýt (popř. vygumovat) tužku, kuličkové pero, propisku, pastelky aj. nečistoty.

 


 
Brunecký a kol. Všeobecné požadavky na nábytek -  Brno 2010, 133 s. ISBN 978-80-254-8884-3

Brunecký a kol.  Požadavky na odpočivný sedací a lehací nábytek - Brno 2011, 125 s. ISBN 978-80-87502-05-1.

Brunecký a kol.  Požadavky na úložný nábytek. - Brno 2011, 117 s. ISBN 978-80-87502-01-3

Brunecký a kol.  Požadavky na odpočivný sedací a lehací nábytek Brno 2011, 177 s., ISBN 978-80-87502-05-1

Brunecký a kol.   Požadavky na nábytek pro práci a stravování 2012, 130 s., 978-80-87502-08-2

Tabulka dle ČSN 91 0015 Čalouněný nábytek – Základní ustanovení

Ostatní tolerance rozměrů jsou podle materiálu, ze kterého je výrobek vyroben, uvedeny v ČSN 91 0001, ČSN 91 0015 a ČSN 91 0030 Nábytek. Kovový nábytek. Základní ustanovení.