NIS
Nábytkářský informační systém

Zkoušení


Závaznost norem a specifika zkoušení naleznete v části Základní požadavky - Zkoušení >>>


Zkoušky mechanických vlastností pracovních ploch.

Pracovní plochy z hlediska evropských zkušebních norem posuzujeme podle oblasti užití, a to:

  1. Pracovní plochy kuchyní v domácím užití dle ČSN EN 14749 Bytový a kuchyňský úložný nábytek a pracovní desky - Bezpečnostní požadavky a metody zkoušení
  2. Pracovní stoly kancelářské dle ČSN EN 527-3 Kancelářský nábytek - Pracovní stoly a desky - Část 3: Metody zkoušení pro stanovení stability a mechanické pevnosti konstrukce a ČSN EN 14074 Kancelářský nábytek - Stoly, pracovní desky a úložný nábytek - Metody zkoušení pro stanovení pevnosti a odolnosti pohyblivých částí
  3. Stoly pro školní a předškolní zařízení dle ČSN EN 1729-2 Nábytek - Židle a stoly pro vzdělávací instituce - Část 2: Bezpečnostní požadavky a metody zkoušení.


add. 1:  Kuchyňské pracovní desky


Pracovní desky ve smyslu ČSN EN 14749 Bytový a kuchyňský úložný nábytek a pracovní desky - Bezpečnostní požadavky a metody zkoušení se zkouší dle čl. 6.3.8.3. Aplikuje se 10 x vertikální síla F =  1 000 N v místě, kde by pravděpodobně mohlo dojít k poškození, ne méně než50 mm od okraje přes zatěžovací podložku ø100 mm, doba zatížení vždy 10 sekund. 


add. 2: Kancelářské pracovní stoly


Pracovní stoly pro kanceláře se provádí zkoušky mechanických vlastností dle ČSN EN 14749.

Čl. 5.1.2.1 Stabilita za působení vertikální síly.

Pomocí zatěžovací podložky ø100 mmse působí vertikální silou 750 N 50  mm od přední hrany v místě nejpravděpodobnějšího převržení, zásuvky zavřené a nezatížené, nesmí dojít k převržení.
 

 

Čl. 5.1.2.2 Stabilita s otevřenými zásuvkami

Zásuvky otevřené po zarážky zatížené zkušební zátěží:

l = vnitřní vzdálenost mezi boky zásuvky

L= vnitřní vzdálenost mezi čelem a zadním dílem

h= využitelná vzdálenost ode dna

Vzdálenosti v mm.

Zásuvky otevřeny po zarážky, pomocí zatěžovací podložky ø100 mmsvislá síla F = 200 N, nesmí dojít k převržení.
 
 

Čl. 5.2 Vertikální zátěžová zkouška

Zavřené zásuvky zatížené zkušební zátěží, 10 x se přes zatěžovací podložku působí vertikální silou 1 000 N působící 10 sekund v pořadí a místech uvedenými na obrázku.


Čl. 5.3 Horizontální zátěžová zkouška

Zavřené zásuvky zatížené zkušební zátěží. Působí se horizontální silou přes zatěžovací podložku F =450 mmstřídavě z jedné a druhé strany v místech uvedených na obrázku 10 x, síla vždy působí 10 sekund.


Čl. 5.4 Horizontální zkouška únavy

Zásuvky uzavřené, nezatížené, na desku stolu vložené závaží G max. 100 kg, střídavě v bodech a/b a poté c/d  přes zatěžovací podložku silou F = 300 N, 5 00 cyklů a/b; 5 000 cyklů c/d  max. 8 cyklů za minutu v místech uvedených na obrázku.
 

 

Čl. 5.5 Vertikální zkouška únavy

Zavřené zásuvky zatížené zkušební zátěží, vertikální síla F = 400 N v místech nejpravděpodobnějšího selhání, 100 mm od krajů pracovní desky, 10 000 cyklů frekvencí 10 cyklů za minutu dle obrázku.
 

 

Čl. 5.6 Zkouška pádem

Změří se vertikální síla působící na podélnou hranu potřebná k nadzdvižení stolu. Zdvihne se jedna strana do pádové výšky určené diagramem tak, aby nohy zdvižené nohy byly v horizontální poloze, a nechá se volně padnout, opakuje 5 x a opakuje se na opačné straně stolu.
 


Zkoušky výsuvných prvků kancelářských stolů dle ČSN EN 14074
.

Zkoušky výsuvných prvků se provádí u všech těchto prvků ve zkušební jednotce.

 

Čl. 6.2.1 Pevnost výsuvných prvků.

Zásuvka otevřená po zarážky, pokud nemá, vysunutá tak, že zůstává ? v korpusu (viz obrázek), minimálně však musí zůstat v korpusu zasunutá na100 mm. Působí se vertikální silou F rovnající se celkové hmotnosti zásuvky na horní roh zásuvky, maximálně 250 N. Celková hmotnost zásuvky je hmotnost samotné zásuvky, plus užitné zatížení G dle tabulky zatěžování z ČSN EN 14074, která činí 1,5 kg/dm2 využitelného prostoru, zkouška se provede 10x.
 

 

Čl. 6.2.2 Zkouška trvanlivosti výsuvných prvků.

Zatížení zásuvky G jako u předešlé zkoušky. Zásuvka se otvírá a zavírá bez zastávky od zarážky do úplně otevřené polohy, pokud zarážky nemá, tak že zůstává ? v korpusu (viz obrázek), minimálně však musí zůstat v korpusu zasunutá na100 mm. Zkouška se provede v 50 000 cyklech zavření a otevření.
 

 

Čl. 6.2.3 Zkouška zásuvky dorazem.

Zatížení zásuvky G jako u předešlých zkoušek. Na úchytku se aplikuje síla tak, aby rychlost otvírání byla  1,3 m/s hmotnosti 5 kga1,0 m/s pro 35 kg. Tato hmotnost (m) se vypočítá podle vzorce: 

 

M je celková hmotnost výsuvného prvku (viz výše). Dráha výsuvného prvku je 300 mm od úplného otevření, přičemž síla přestane působit 10 mm před koncem dráhy tak, aby zásuvka sama dorazila na zarážku.


Čl. 6.2.4 Zkouška blokování.

Zásuvky se zámky. Jedna zásuvky se zcela vysune a na ostatní se působí za úchytku vodorovnou silou 200 N a zkouší se 10x každá. Zásuvky musí zůstat uzavřeny.
 

 

add. 3:  Stoly pro školní a předškolní zařízení


Pro tyto stoly pro vzdělávací instituce se mechanické zkoušky provádí dle ČSN EN 1729-2 za podmínek zkoušek dle ČSN EN 1730.  Podle ČSN EN 1729-1 se tento nábytek dělí do velikostních skupin, označovaných číslem skupiny nebo barevným kódem dle následující tabulky. Parametry jednotlivých zkoušek se určují podle skupiny velikosti.

 

Tabulka 28: Tabulka označování nábytku pro vzdělávací instituce.
 
 


Zkoušky mechanických vlastností stolů pro vzdělávací instituce dle ČSN EN 1729-2.


Čl. 6.1.1 Stabilita při horizontálním nárazu.

Rázovým kladivem specifikovaným v ČSN EN 1728, čl. 5.13 se působí nárazem na střed hrany v nejméně příhodném směru z pádové výšky100 mm.
 

 

Čl. 6.1.2 Stabilita při vertikálním zatížení

Svislá síla F = 600 N působí v bodě50 mmod přední hrany na straně nejpravděpodobnějšího překlopení přes zatěžovací podložku ø100 mm. Podmínky zkoušky dle ČSN EN 1730.
 

 

Čl. 6.2.1 Horizontální statické zatížení
 

 

Konfigurace velikosti a umístění sil této zkoušky není zcela jasná. Zkoušky mají probíhat dle podmínek stanovených v ČSN EN 1730, čl. 6.2, ale stanovení bodů působení sil a stanovení jejich velikosti dle tohoto článku není v souladu s ČSN EN 1729-2, který stanovuje konfiguraci zkoušky.


Čl. 6.2.2 Zkouška trvanlivosti v horizontálním směru 

Deska zatížená ve středu se zatížením G = 50 kg, síly F (dle tabulky) působící přes zatěžovací podložku ø 100 mm50 mmod hran střídavě a/b a c/d v 50 000 cyklech.

Podmínky zkoušky dle ČSN EN 1730.

Čl. 6.2.3  Zkouška trvanlivosti v horizontálním směru


Síly dle tabulky působí přes zatěžovací podložku ø 100 mm na bod ve středu 100 od hrany na straně nejpravděpodobnějšího poškození v 10 000 cyklech.

Podmínky zkoušky dle ČSN EN 1730.
 Od roku 2013 platí  ČSN EN  1730  Nábytek - Stoly - Metody zkoušení pro stanovení stability, pevnosti a trvanlivosti
 Čl. 6.2.4 Zkouška trvanlivosti ve vertikálním směru 
 
 

Vertikální síla F  dle tabulky působí přes zatěžovací podložku ø100 mm50 mmod hran v rohu pracovní plochy v místě nejpravděpodobnějšího poškození v 10 000 cyklech.

Podmínky zkoušky dle ČSN EN 1730.


Použité normy:

ČSN EN 14749 Bytový a kuchyňský úložný nábytek a pracovní desky - Bezpečnostní požadavky a metody zkoušení

 

ČSN EN 527-3 Kancelářský nábytek - Pracovní stoly a desky - Část 3: Metody zkoušení pro stanovení stability a mechanické pevnosti konstrukce

 

ČSN EN 14074 Kancelářský nábytek - Stoly, pracovní desky a úložný nábytek - Metody zkoušení pro stanovení pevnosti a odolnosti pohyblivých částí

 

ČSN EN 1729-1 Nábytek - Židle a stoly pro vzdělávací instituce - Část 1: Funkční rozměry

 

ČSN EN 1729-2 Nábytek - Židle a stoly pro vzdělávací instituce - Část 2: Bezpečnostní požadavky a metody zkoušení

 

ČSN EN 1728  Nábytek bytový - Sedací nábytek - Zkušební metody pro stanovení pevnosti a trvanlivosti

 

ČSN EN 1730  Bytový nábytek - Stoly - Metody zkoušení pro stanovení pevnosti, trvanlivosti a stability