NIS
Nábytkářský informační systém

Výhody a zhodnocení


Nalezení správného partnera

V poslední době vznikly různé obchodní burzy zaměřené na duševní vlastnictví, jejichž účelem je zprůhlednit trhy a poskytnout majitelům duševního vlastnictví lepší přehled o tom, co kdo vlastní. Tyto burzy mají za cíl přivádět dohromady kupce a prodejce. Stejně jako jiné internetové burzy, např. e-Bay, pomáhají burzy duševního vlastnictví firmám zjistit, zda mohou poskytnout licenci na různé formy svého duševního vlastnictví UK IPO: How licensing intellectual property can help your business (Jak může poskytnutí licence na duševní vlastnictví pomoci vaší firmě - http://www.ipo.gov.uk/licensingbooklet.pdf

Dalším užitečným nástrojem, díky kterému můžete objevit potenciálního prodejce, kupce, poskytovatele nebo nabyvatele licence na duševní vlastnictví, jsou databáze duševního vlastnictví. Čím komplexnější je databáze, tím je větší šance, že pro své duševní vlastnictví najdete partnera nebo že potenciální partner najde vás. Další možností pro přímou komercializaci duševního vlastnictví jsou aukce. V současné době se sice využívají především pro patenty, neexistuje však důvod, proč by se i další formy duševního vlastnictví neměly prodávat v aukcích, kde dražitelé nabízejí cenu za konkrétní duševní vlastnictví, které je poté prodáno vítěznému dražiteli.

Potenciální poskytovatele či nabyvatele licence lze nalézt i prostřednictvím sítí. Vhodným způsobem pro nalezení zajímavého obchodního partnera může být například účast na schůzkách sdružení Licensing Executive Society (LES). Další informace naleznete na stránkách http://www.les.org.

Uzavření obchodu

Existují různé formy prodejních a licenčních smluv a dohod (např. dohoda o výlučné a nevýlučné licenci či dohody typu „creative common licence”). Pokud zahájíte jednání s potenciálním kupcem nebo nabyvatelem licence, měli byste dobře vědět, jakou má vaše duševní vlastnictví cenu a co vlastně nabízíte.

Svou vyjednávací pozici posílíte, pokud víte, jak solidní je vaše duševní vlastnictví z právního hlediska, jaká je pravděpodobnost, že odolá možným útokům, jak dlouho bude trvat ochrana a na jaké trhy se vztahuje. Rovněž byste měli být schopni potenciálního kupce nebo nabyvatele licence přesvědčit o obchodním významu, který pro něj vaše duševní vlastnictví má, tj. jak vlastnictví ochranné známky, patentu, autorského práva atd. zvýší jeho příjmy.

Co by měla smlouva obsahovat?

Smlouva by měla řešit všechny konkrétní otázky týkající se ceny, licenčních poplatků, smluvních stran. Mělo by v ní být jednoznačně uvedeno, co se prodává nebo na co se poskytuje licence, za jakých podmínek se duševní vlastnictví poskytuje, podrobné údaje o ochraně a porušování duševního vlastnictví. Dále by měla obsahovat ustanovení o mlčenlivosti a záležitosti související se zárukou a odpovědností. Ujistěte se, že platbu či licenční poplatky obdržíte včas.
(The Waterfront Partnership: Licensing IP (Poskytování licencí na duševní vlastnictví) - http://www.waterfrontsolicitors.com/intellectual-property).

Prodej, nákup nebo poskytnutí licence na duševní vlastnictví mohou být velmi výhodné pro obě strany

Všechny tyto obchody mohou přinést značné peněžní částky. Kromě toho nabízejí kupci i prodejci a poskytovateli i nabyvateli licence další příležitosti. Lze hovořit o vytváření finančních prostředků z duševního vlastnictví, které společnost pro svůj obchodní model přímo nepotřebuje.

Na co si dávat pozor?

Pokud poskytujete licenci na své duševní vlastnictví, existuje určité riziko, že nabyvatel licence nebude dostatečně výkonný, aby duševní vlastnictví proměnil v úspěšný zdroj příjmu. V takovém případě bude poskytovatel licence odpovědný za poskytnutí potřebného know-how a podpory, jejíž udržování může být nákladná záležitost. Je tedy důležitý rozumný výběr partnera.
 
Využívání příležitostí

Účinná a efektivní komercializace duševního vlastnictví zahrnuje kritické a tvůrčí myšlení i neustálé hledání nových příležitostí. Pro hledání potenciálních poskytovatelů nebo nabyvatelů licencí lze využít různé nástroje. Chopte se těchto příležitostí a prozkoumejte, jak může obchodní činnost založená na duševním vlastnictví dostat nové dimenze.


NEPŘÍMÉ VÝHODY

Kromě toho, že duševní vlastnictví prostřednictvím komercializace vytváří nový příjem, může také zvýšit konkurenceschopnost tím, že společnosti přinese důležité nepřímé výhody:

Zvyšování hodnoty společnosti

Vhodná správa předmětů duševního vlastnictví v obchodním nebo marketingovém plánu pomůže zvýšit hodnotu společnosti v očích finančních institucí a investorů, kteří pozorně sledují nehmotný majetek. V tomto smyslu se hodnocení a správa předmětů duševního vlastnictví stávají ústředními otázkami při strategickém rozhodování.

Prohlubování strategického spojenectví

Konkurenceschopnost mnoha společností závisí na jejich schopnosti převést duševní vlastnictví a další nehmotný majetek do svých výrobních postupů uplatňovaných ve světě. Duševní vlastnictví je jedním z faktorů při tomto rozhodování, neboť firmám umožňuje přesouvat inovační aktivity do zahraničí, věnovat více zdrojů inovačním a řídícím aktivitám v rozvinutých zemích a rozšiřovat působení na rozvojových trzích.

Duševní vlastnictví prohlubuje strategické spojenectví s klíčovými partnery v rámci hodnotového řetězce a současně zakládá efektivnější, jednoznačnější, bezpečnější a trvalejší vztahy. Při zahájení strategických jednání je žádoucí podepsat dohody o utajení a písemně vypracovat konkrétní smluvní ustanovení. Při zakládání partnerství je třeba určit pravidla týkající se duševního vlastnictví. To nepochybně přispěje k ujasnění a konsolidaci vztahu s partnery a k posílení obchodních aktivit.

Zvýšený podíl na trhu

Pro všechny firmy jsou hlavním zdrojem náskoku před konkurencí inovace a originální a tvůrčí vyjádření. Ochrana předmětů duševního vlastnictví společnosti zajišťuje exkluzivitu, snižuje riziko porušování práv k duševnímu vlastnictví jiných osob a chrání proti napodobování. Tato exkluzivita poskytuje společnosti náskok před konkurencí, které dokonce může znemožnit uvedení nového výrobku nebo vzoru na trh nebo obsazení konkrétní mezery na trhu.

V důsledku toho lze duševní vlastnictví využít ke zvýšení prodeje na stávajících trzích, k otevření dveří na nové potenciální trhy a k získání nových příležitostí, což vede ke zvýšení podílu na trhu.

Zajištění návratnosti investic do výzkumu a vývoje

Správa duševního vlastnictví umožňuje zajištění návratnosti investic do výzkumu a vývoje. Není nic horšího, než když někdo napodobuje vaše inovační úsilí. Použijete-li nástroje k ochraně duševního vlastnictví, můžete si uchovat kontrolu nad svými předměty duševního vlastnictví a zajistit rentabilnost investice.

Vytváření zdravé společnosti

Společnost musí chránit své základní znalosti a bránit unikání důvěrných znalostí do rukou lidí mimo firmu. Společnost disponující výhradními předměty duševního vlastnictví a solidními základními znalostmi je silná společnost, která motivuje své zaměstnance a přitahuje zájem potenciálních partnerů. Pokud společnost a její zaměstnance formálními i neformálními metodami zapojíte do ochrany jejích předmětů duševního vlastnictví, přispějete k vytvoření zdravé společnosti.

Umožnění daňové optimalizace

V některých zemích vedou aktivity související s inovací a výzkumem a vývojem k uplatnění daňových stimulů, především pokud jde o daň z příjmu právnických osob. Společnosti například mají možnost odepsat výdaje související s těmito aktivitami nebo jejich část odečíst z daňového základu. Existuje rovněž daňové zvýhodnění v souvislosti s duševním vlastnictvím, pokud příjmy plynou z patentů, průmyslových vzorů, obchodních tajemství nebo topografií, neboť tento příjem je v mnoha případech od daně osvobozen. Nezapomeňte si možnost těchto výhod ověřit u národního daňového úřadu.

Náhrada škody za napodobování

Stojí za zmínku, že pokud vás někdo napodobuje, můžete po odhalení takového porušování práv získat výhody prostřednictvím občanskoprávní žaloby nebo trestní stížnosti (záleží na konkrétním případu). V mnoha případech vede soudní žaloba k platbě náhrady škody vlastníku práv k duševnímu vlastnictví, a to i za nezapsaná práva, jako je nezapsaný průmyslový vzor Společenství.

Směrnice EU o vymáhání práv k duševnímu vlastnictvÍ se tímto problémem zabývá (článek 13) a navrhuje kompenzační náhradu škody odpovídající skutečné škodě (včetně ušlého zisku), kterou vlastník práv utrpěl v důsledku jejich porušení. Náhradou škody se nemá pouze kompenzovat ztráta, kterou vlastník práv utrpěl, ale může se vzít v úvahu rovněž ušlý zisk (Směrnice č. 2004/48/ES ze dne 29. dubna 2004, o vymáhání práv k duševnímu vlastnictví).

Finanční prostředky lze získat i bez soudního projednávání, a to jednáním s narušitelem nebo pomocí alternativního způsobu řešení sporů, jako je zprostředkování. Výsledkem může být i ujednání s narušitelem o poskytnutí licence na užívání vašeho průmyslového vzoru, ochranné známky nebo patentu za poplatek. Jako první krok je tedy vhodné zaslat osobě nebo firmě, kterou podezříváte z napodobování svých práv k duševnímu vlastnictví, opatrně formulované upozornění s žádostí o upuštění od porušování práv a náhradu škody. Tento postup může být obzvláště úspěšný, pokud narušitel jednal v dobré víře a koupil tato práva od jiné (nepoctivé/porušující) společností. Díky této strategii můžete najít nové potenciální klienty bez vynaložení velkého úsilí a investic.

Nebude-li tento postup účinný, pořád ještě se můžete uchýlit k právní žalobě.


NÁKLADY A ZPŮSOB JEJICH SNIŽOVÁNÍ

Je třeba podotknout, že některé země přijaly na vnitrostátní úrovni opatření za účelem pomoci malým a středním podnikům (MSP) se snižováním nákladů souvisejících s ochranou duševního vlastnictví. Úřad duševního vlastnictví Velké Británie například zrušil poplatky za přihlášení duševního vlastnictví.

V Německu právní předpisy výslovně stanoví, že přihlašovatelé mají nárok na výraznou slevu z poplatků za přihlášení duševního vlastnictví, pokud prokážou potřebu financí a pokud je pravděpodobné, že jejich inovace bude úspěšná. Vyplatí se tedy zkontrolovat příslušné právní předpisy jednotlivých zemí.

Rovněž upozorňujeme, že některé země nabízejí přímé dotace a podpory určené pro zlepšovatele a k ochraně jejich práv k duševnímu vlastnictví.

Obecné pravidlo zní, že byste se vždy měli obrátit na místní úřady a zjistit, zda existují programy dotací nebo subvencí, které byste mohli využít.

Následující informace mohou být užitečné (přestože nejsou zdaleka vyčerpávající):
 • http://www.scottishbusinessgrants.gov.uk/rsa/999.html 

Iniciativa Smart Scotland nabízí řadu dotačních programů pro inovativní MSP, které se zaměřují na náklady spojené s ochranou duševního vlastnictví.

Ve Španělsku mohou MSP chránit své duševní vlastnictví s využitím několika konkrétních dotací a subvencí. Ty se poskytují na celostátní úrovni (ministerstvo průmyslu, turismu a obchodu) a rovněž na regionální úrovni (viz příklady konkrétních dotací souvisejících s duševním vlastnictvím: Katalánsko, Extremadura, Aragón, Baskicko atd.).

Další informace naleznete na stránce úřadu OEPM věnované dotacím a subvencím: www.oepm.es, v sekci „subsidies and grants (subvence a dotace)”, případně zašlete e-mail na adresu subvenciones@oepm.es. S iniciativou SIGNO německého spolkového ministerstva pro vzdělávání a výzkum souvisejí různé dotační programy pro MSP zaměřené na spolufinancování určitých opatření týkajících se duševního vlastnictví v Německu.

Na náklady spojené s poplatky patentovému zástupci se obvykle programy veřejného financování nevztahují. Často jsou přitom výrazně vyšší než skutečné poplatky za ochranu duševního vlastnictví. Pokud se tedy obrátíte na patentového zástupce, měli byste být opatrní a měli byste se ujistit, jaké poplatky vám bude účtovat.

Vedení soudních sporů může být velice nákladné, především na mezinárodní úrovni. Abyste tyto náklady zvládli, možná se vám podaří uzavřít pojistku na duševní vlastnictví, která bude krýt některé náklady spojené s vedením soudních sporů. Informace naleznete na příslušných webových stránkách pojišťovacích společností. Dalším možným způsobem, jak udržet náklady spojené s vedením soudních sporů na přijatelné úrovni, je usilovat o přátelské urovnání sporů prostřednictvím zprostředkování a arbitráže.