NIS
Nábytkářský informační systém

Bezpečnost


Bezpečnostní požadavky - Bezpečnost nábytku řeší ČSN 91 0100


Za bezpečný se považuje nábytek, který neohrožuje zdraví člověka při jeho výrobě a užívání, neohrožuje životní a pracovní prostředí použitými materiály, výrobními procesy, emisemi a odpady, vysokou spotřebou energie a procesem likvidace výrobku po ukončení jeho životnosti. Opakovaná výroba nábytku, nebo výroba nábytkových nebo interiérových celků je realizována na základě projektové dokumentace. Studie interiéru a ideové návrhy nejsou dostatečným podkladem pro výrobu bezpečného nábytku. Z důvodu rizik při užívání nábytku a vlivu výrobků na životní prostředí musí být nábytek vyráběn jen na základě technické dokumentace, která garantuje bezpečnost výrobku, výroby a životního prostředí dle znění závazných právních předpisů. Projekty mobiliáře a veřejných interiérů mohou být předávány výrobcům pro účel výrobní realizace v případě, že splňují ČSN 91 0100. Při navrhování výrobků mohou být použity materiály, jejichž užívání, zpracování, obrábění nebo postupy spojené s jejich povrchovou úpravou neohrozí bezpečnost osob a životní prostředí dle znění závazných právních předpisů. Opakovaná výroba nábytku, výroba nábytkových nebo interiérových celků je realizována na základě projektové dokumentace. Studie interiéru a ideové návrhy nejsou dostatečným podkladem pro výrobu bezpečného nábytku.


Projekt výrobku garantuje užitné parametry nábytku, zdravotní, hygienické, ergonomické a nepatologické účinky výrobku, dále bezpečnostní, ekologické, požární aj. vlastnosti v souladu s právními předpisy nebo znalostmi známými v době vypracování projektu. V projektu musí být zohledněny aktuální požadavky EU a ČR pro aplikaci chemických látek, požadavky na energie, ochranu environmentu a přírodních zdrojů. Projekty ekologicky šetrných výrobků musí aplikovat materiály, které při zpracování, používání a likvidaci neohrozí životní prostředí, musí řešit zaměnitelnost komponentů, znovupoužití prvků a procesy, při nichž se mění odpad na materiál pro stejné nebo jiné použití. Bezpečnost nábytku dokládá technická dokumentace výrobku s vyznačenými a datovanými změnami a projekty veřejných interiérů, které výrobce archivuje v tištěné formě po dobu nejméně pěti let od ukončení výroby nábytkového typu nebo zařízení interiéru. Do nábytku je možno instalovat pouze vestavné spotřebiče, které jsou k tomu určené. Při montáži musí být přesně dodržen montážní návod vydaný výrobcem vestavného spotřebiče. Nábytek musí být dimenzován tak, aby při obvyklém užívání nebylo překročeno zatížení stropní konstrukce budov 1,5 kN / m2 nebo 2 kN proměnného soustředěného zatížení. Speciální nábytek musí splňovat limity dle ČSN EN 1991-1-1 Eurokód 1: Zatížení konstrukcí. Nábytek musí být konstruován tak, aby na výrobku v místech obvyklého kontaktu s uživatelem nevznikaly ostré hrany (rohy) – břity, které mohou být příčinou poškození oděvů, poranění kůže a úrazů.


Příklady bezpečnostních rizik:

 

 

       Stabilita a pád                              Polutanty – iniciace nemocí                                        Pevnost při užívání 

 

      

              Tuhost – opaření kávou                                    Stabilita - opaření                   Manipulační pevnost

 

      

                 

Destrukce nízkých prvků při usedání – úraz (skříňky, stolky apod.)      Stabilita při použití      Vzdálenosti (zejména horní zábrany lůžka)

 

               

            Stabilita při usedání (lůžka, barové židle)                                   Stabilita při užívání – převracení výrobku

 

 

    

                                                  Odpor proti ujetí                                                 Ostré hrany bočních opěr (senioři)

 

                       

       Stabilita při použití, domácí práce                Převrácení – šplh dětí - stabilita                   Hry dětí – bezpečnostní sklo

             

                              

Průhyb a vypadávání polic   Stabilita a dimenzování zarážek výsunů   Mezery a otvory v lůžku

 

          

Pád vík nebo jiných součástí                     Uzavření v úložném prostoru (zadušení)

 


ZÁVAZNÉ PŘEDPISY k bezpečnosti nábytku naleznete v kapitole: Legislativní požadavky na nábytek - Závaznost norem.