NIS
Nábytkářský informační systém

Německo


Práva k průmyslovým vzorům

Příslušné právní předpisy

Zákon o průmyslových vzorech / Geschmacksmustergesetz 2004 http://bundesrecht.juris.de/geschmmg_2004/.


Co lze a co nelze chránit?

Ochranu průmyslového vzoru lze poskytnout, jsou-li splněny následující požadavky:
 • Předměty způsobilé pro ochranu průmyslového vzoru

Průmyslovým vzorem se rozumí dvojrozměrný nebo trojrozměrný vzhled celého výrobku nebo jeho části, spočívající ve znacích linií, obrysů, barev, tvaru, struktury nebo materiálu výrobku samotného nebo jeho zdobení. Počítačový program se za výrobek nepovažuje.
 • Typografické písmo

Chránit lze rovněž typografické písmo. To bude zařazeno do třídy výrobků 18-03.

Průmyslový vzor musí být ke dni podání přihlášky nový a musí mít individuální povahu. Vzor se považuje za nový, i když byl jeho autorem zpřístupněn veřejnosti během 12 měsíců předcházejících datu podání přihlášky (takzvaná poshovovací lhůta novosti).


Formální náležitosti

Přihláška musí obsahovat podepsanou žádost o zápis, která zahrnuje: údaje umožňující identifikaci přihlašovatele, vyobrazení průmyslového vzoru vhodné ke zveřejnění a seznam výrobků, do nichž je průmyslový vzor zapracován nebo na nichž je použit.

Po podání přihlášky lze podat žádost o odložení zveřejnění o 30 měsíců. V takovém případě bude poplatek za přihlášení snížen. Za zveřejnění se poplatky neplatí. To chce přihlašovatel počkat a zjistit, zda bude výrobek na může být užitečné, pokud trhu přijat nebo zda by měl být vzor z jiných důvodů prozatím uchován v tajnosti.


Poplatky (k datu publikace)

Další informace o cenách, poplatcích a výdajích naleznete na následující adrese:
http://www.dpma.de/docs/service/formulare_eng/allgemein_eng/a9510_1.pdf.


Průzkum

Oddělení průmyslových vzorů Německého patentového a známkového úřadu (DPMA) se přesvědčí, zda přihláška splňuje formální požadavky. Ujistí se mimo jiné, zda vzor neporušuje zásady veřejného pořádku nebo uznávané etické principy a zda nepředstavuje zneužití věcí, symbolů atd.

Nezkoumá se však splnění věcných požadavků na ochranu (např. novost, individuální povaha). Tyto požadavky zkoumají civilní soudy v případě soudních sporů.


Doba ochrany

Maximální doba ochrany trvá 25 let (počáteční pětileté období ochrany a 4 možné obnovy po pěti letech). V případě odložení zveřejnění bude ochrana nejdříve omezena na 30 měsíců. V průběhu této odkládací lhůty se může přihlašovatel rozhodnout o prodloužení ochrany na 5 let. V takovém případě následuje zveřejnění a je třeba uhradit další poplatky.


Vlastnictví práva

Průmyslový vzor zapsaný u DPMA přiznává svému majiteli výhradní právo vzor používat a zároveň zabránit v jeho používání třetím osobám, které k tomu nemají souhlas majitele. To znamená, že jedině majitel je oprávněn uvést zapsaný průmyslový vzor na trh, poskytovat licence a převádět práva k duševnímu vlastnictví. Pokud autor vytvoří průmyslový vzor v rámci pracovního poměru nebo při realizaci objednávky, považuje se za majitele práv k duševnímu vlastnictví příslušný zaměstnavatel nebo zákazník.


Práva k ochranným známkám

Příslušné právní předpisy

Zákon o ochranných známkách / Markengesetz 1994

http://www.bundesrecht.juris.de/bundesrecht/markeng/gesamt.pdf

Nařízení o ochranných známkách / Markenverordnung 2004
http://www.bundesrecht.juris.de/bundesrecht/markenv_2004/gesamt.pdf


Co lze a co nelze chránit?

Označení lze chránit jako ochrannou známku v případě jeho registrace u DPMA. Při žádání o zápis je nutné podat žádost a uvést určité údaje.

V Německu mohou práva k ochranné známce vzniknout rovněž na základě její rozlišovací schopnosti nabyté užíváním označení v obchodním styku a tudíž jeho uznáním na trhu, nebo vyplývající ze skutečnosti, že označení je všeobecně známé (všeobecná známost).


Formální náležitosti

Žádat o ochrannou známku je v Německu snadné. Přihlašovatel jednoduše podá přihlášku u DPMA. Potřebný formulář lze stáhnout na následující adrese: http://www.dpma.de/english/index.html.

Před vyplněním formuláře přihlášky je důležité přečíst si pozorně „Informace pro přihlašovatele ochranné známky”
http://www.dpma.de/docs/service/formulare_eng/marke_eng/w7731_1.pdf.

Přihlašovatelem může být fyzická osoba, právnická osoba nebo společenství partnerů s právní způsobilostí. Přihlašovatelé, kteří mají trvalé bydliště, sídlo nebo provozovnu v Německu, nemusí pro řízení před DPMA jmenovat zástupce. Přihlašovatelé, kteří v Německu trvalé bydliště, sídlo ani provozovnu nemají, musí pro řízení v Německu jmenovat právního nebo patentového zástupce.

Přihlašovatel by měl na formuláři uvést ochrannou známku a výrobky či služby, pro které se známková ochrana žádá. Výrobky či služby musí být uvedeny podle třídy a podle vzestupného číselného pořadí. Pro každou ochrannou známku je nutné podat samostatnou přihlášku. Po odeslání přihlášky DPMA nelze ochrannou známku měnit. Poté, co DPMA přihlášku obdrží, nelze do seznamu přidat žádné další výrobky ani služby. Originál přihlášky ochranné známky musí podepsat přihlašovatel nebo přihlašovatelé (faksimilní otisk není přípustný). Přihlašovatelé mohou podat dokumenty u DPMA osobně, poštou, faxem nebo online. Informace o online podání přihlášky lze nalézt na adrese
http://www.dpma.de/english/service/e-services/dpmadirekt/index.html.

Přihlášku ochranné známky nelze podat pouhým zasláním e-mailem.

Aby přihláška získala datum přihlášení, musí obsahovat:
 • údaje umožňující identifikaci přihlašovatele,
 • vyobrazení ochranné známky,
 • seznam výrobků a služeb, pro něž se zápis žádá.


Poplatky (k datu publikace)Nebyla-li celá částka poplatku za přihlášení uhrazena do 3 měsíců od data podání přihlášky, považuje se přihláška za odvolanou.

Další informace naleznete v části „Informace o cenách, poplatcích a výdajích” na adrese
http://www.dpma.de/docs/service/formulare_eng/allgemein_eng/a9510_1.pdf.


Průzkum

Přihláška ochranné známky se zpracuje až po zaplacení poplatku za přihlášení a případných poplatků za třídu. Oddělení pro ochranné známky ověří úplnost dokumentů a požadovaných údajů. Prozkoumá rovněž základní požadavky na ochranu. Pokud jsou podmínky splněny, nic by zápisu ochranné známky nemělo bránit a přihlašovatel obdrží osvědčení o zápisu známky.

Od té doby může přihlašovatel u své ochranné známky používat symbol ® a označovat zapsanou ochrannou známkou své výrobky. DPMA nekontroluje, zda již byly dříve zapsány podobné nebo shodné ochranné známky.

Před podáním přihlášky by se měl přihlašovatel ujistit, že ochranná známka nebyla zapsána ve shodné nebo podobné formě jiným majitelem. Informace o možnostech rešerše na ochranné známky lze nalézt na adrese
http://www.dpma.de/english/trade_marks/search/index.html.

Jinak může majitel starší ochranné známky podat odpor proti nově zapsané ochranné známce, v jehož důsledku by mohlo dojít k vymazu ochranné známky přihlašovatele.


Doba ochrany

Doba ochrany zapsané ochranné známky trvá 10 let. Tuto lhůtu lze opakovaně obnovovat vždy o dalších 10 let. Za předpokladu, že jsou poplatky řádně hrazeny, neexistuje formální ukončení ochrany.

Za účelem obnovy zapsané ochranné známky je třeba uhradit poplatek za obnovu. Pokud se obnova týká výrobků či služeb ve více než 3 třídách, je nutné uhradit rovněž poplatky za třídu.Vlastnictví práva

Zápis ochranné známky přiznává jejímu majiteli výhradní právo uplatňovat náhradu škody v případě porušení práva k ochranné známce nebo žádat po narušiteli, aby upustil od zneužívání ochranné známky.

Toto právo lze převést nebo postoupit jiné osobě pro některé nebo všechny druhy výrobků či služeb. Ochranné známky lze prodávat a kupovat. Dále lze poskytovat licence na používání ochranné známky.

 


Patenty a užitné vzory


Příslušné právní předpisy

Zákon o patentech / Patentgesetz 2005 http://bundesrecht.juris.de/patg/

Nařízení o patentech / Patentverordnung 2004 http://www.gesetze-im-internet.de/patv/index.htm

Zákon o užitných vzorech / Gebrauchsmustergesetz 1986 http://bundesrecht.juris.de/gebrmg/


Co lze a co nelze chránit?

DPMA udělí patent teprvé poté, co průzkum potvrdí, že vynález je patentovatelný. Užitný vzor lze zapsat bez průzkumu požadavků na ochranu. Z tohoto důvodu lze užitný vzor získat rychleji a levněji než patent.

Patentovou ochranu lze poskytnout vynálezům v technických oborech, a to výrobkům i postupům. Užitné vzory postupy nechrání.


Formální náležitosti

Přihlašovatelem může být fyzická osoba, právnická osoba nebo společenství partnerů s právní způsobilostí. Přihlašovatelé, kteří mají trvalé bydliště, sídlo nebo provozovnu v Německu, nemusí pro řízení před DPMA jmenovat zástupce. Přihlašovatelé, kteří v Německu trvalé bydliště, sídlo ani provozovnu nemají, musí pro řízení v Německu jmenovat právního nebo patentového zástupce.

Přihláška musí být vyplněna v německém jazyce. V případě přihlášek v jiném jazyce musí být do 3 měsíců předložen německý překlad. Formuláře lze stáhnout na adrese http://www.dpma.de/english/index.html.

Přihlašovatel může podat dokumenty u DPMA osobně, poštou, faxem nebo online. Informace o online podání lze nalézt na adrese http://www.dpma.de/english/service/e-services/dpmadirekt/index.html.

Před vyplněním formuláře přihlášky si prosím přečtěte „Informace pro přihlašovatele patentu” či „Informace pro přihlašovatele užitného vzoru”. http://www.dpma.de/docs/service/formulare_eng/patent_eng/p2791_1.pdf 
http://www.dpma.de/docs/service/formulare_eng/gebrauchsmuster_eng/g6181_1.pdf

Poznámka: Dokumenty přihlášky nelze zaslat DPMA pouhým e-mailem. Nebudou-li požadavky splněny, přihláška nebude přijata.


Poplatky (k datu publikace)

Poplatky za patent:


Roční udržovací poplatky za přihlášku a patent se zvyšují ze 70 EUR ve třetím roce na 1 940 EUR ve dvacátém roce.

  
Poplatky za užitný vzor:


Viz „Informace o cenách, poplatcích a výdajích” na adrese http://www.dpma.de/docs/service/formulare_eng/allgemein_eng/a9510_1.pdf.


Průzkum

DPMA provede průzkum přihlášky patentu z hlediska novosti a vynálézecké činnosti, pouze pokud přihlašovatel nebo jiná osoba podá žádost o průzkum do 7 let od data podání přihlášky. Výsledkem průzkumu je poskytnutí ochrany nebo zamítnutí přihlášky.

Užitný vzor se zapíše bez průzkumu požadavků na ochranu. Ochrana přiznaná užitným vzorem je často slabší než ochrana poskytnutá patentem, u kterého byl proveden průzkum. Majitel nebo třetí osoba může podat žádost o rešerši na stav techniky. Důkladný průzkum všech požadavků na ochranu bude proveden pouze v případě, že někdo podá žádost o zrušení zápisu užitného vzoru.


Doba ochrany

Maximální doba ochrany trvá 20 let v případě patentu a 10 let v případě užitného vzoru.


Vlastnictví práva

Patent nebo užitný vzor přiznává svému majiteli výhradní právo na jeho využívání. Majitel může poskytovat licence a umožnit nabyvateli licence využívání vynálezu za odpovídající úhradu. Patent či užitný vzor je rovněž možné prodat či odkázat.


Co mám dělat, pokud mě někdo napodobuje (průmyslové vzory, ochranné známky, patenty)?

Přihlašovatel by měl vyhledat odbornou pomoc, neboť je nutné zvážit mnoho podrobností a právních aspektů. Doporučuje se obrátit na právníka se zkušenostmi v oblasti soutěžního práva. Úřad DPMA není oprávněn poskytovat služby právního poradenství ani není zodpovědný za boj s porušováním práv k duševnímu vlastnictví.

Konkrétní doporučení

Informace o vymáhání práv lze nalézt na následujících webových stránkách:
http://www.markenpiraterie-apm.de/
http://www.zoll.de/b0_zoll_und_steuern/d0_verbote_und_beschraenkungen/f0_gew_rechtsschutz/index.html
www.piznet.de
www.patentinformation.de
http://www.signo-deutschland.de/content/index_ger.html
http://www.patentserver.de
http://www.zim-bmwi.de
http://www.dihk.de
http://www.original-ist-genial.de/english.html
http://www.conimit.de/

http://www.plagiarius.com/e_index.html

 


Autorské právo a související práva


Příslušné právní předpisy

Zákon o autorském právu / Urheberrechtsgesetz 2008 http://www.gesetze-im-internet.de/urhg/index.html

Zákon o správě autorského práva / Urheberrechtswahrnehmungsgesetz 2006 http://www.gesetze-im-internet.de/urhwahrng/index.html


Co lze a co nelze chránit?

Na rozdíl od práv na průmyslové vlastnictví je autorské právo automatickým výsledkem vytvoření díla. Zápis v úředním rejstříku za účelem získání ochrany autorského práva se nevyžaduje ani není možný.

Díla chráněná autorským právem musí představovat osobní duševní výtvory. Předmět ochrany podle zákona o autorském právu zahrnuje literární, vědecká, hudební a umělecká díla. Tento výčet děl není vyčerpávající.

Díla chráněná autorským právem musí představovat osobní duševní výtvory s určitou úrovní tvořivosti, požadavky na tvůrčí úroveň však nejsou příliš vysoké. Omezení autorského práva zahrnuje právo na citaci, které umožňuje citace o různých délkách.


Formální náležitosti

Pro vznik autorského práva není nutné splnit žádné formální požadavky.


Poplatky za přihlášení

Žádné


Doba ochrany

Autorské právo je výhradní právo na omezené časové období. Vyprší po ukončení zákonné lhůty a automaticky přejde do sféry veřejného vlastnictví (70 let po úmrtí autora).


Vlastnictví práva

Majitelem práv je autor. Pokud bylo dílo vytvořeno v rámci pracovního poměru, je prvním majitelem autorského práva zaměstnanec. Je však možné, že v souladu s pracovní smlouvou je zaměstnanec/autor nucen přiznat práva na využívání díla svému zaměstnavateli.

Obecně není autorské právo převoditelné, autor však může jiným osobám udělit právo na využívání díla libovolným způsobem. Držitelé práv na využívání mohou tato práva převést se souhlasem autora na další osoby.


Co mám dělat, pokud mě někdo napodobuje (autorská práva a související práva)?

Autorské právo je často porušeno nelegální výrobou nebo distribucí kopií díla chráněného autorským právem nebo publikací či využíváním upraveného nebo přeměněného díla.


Administrativní opatření:
Úřední zápis není možný, autor však může vhodným způsobem prokázat autorství a předložit tak účinný důkaz v případě soudního sporu (např. úschova dokumentů u veřejného notáře).

Opatření přijímaná podle občanského práva:
Autor nebo držitel výhradní licence má k dispozici následující nároky:
 • nárok na odstranění za účelem ukončení jednání porušujícího práva,
 • nárok na vydání předběžného opatření s cílem zabránit dalšímu porušování předmětu ochrany,
 • nárok na vydání předběžného opatření s cílem získat náhradu za vzniklou finanční škodu,
 • nárok na náhradu nehmotných škod,
 • nárok na zničení nezákonně vyrobených kopií,
 • nárok na odevzdání kopií, které porušují autorské právo,
 • nárok na informace,
 • nárok na zveřejnění rozsudku,
 • nárok na předložení ke kontrole, panuje-li nejistota ohledně porušování předmětu ochrany,
 • nárok na vrácení honorářů, které narušitel neoprávněně nabyl,
 • nárok na případné předložení účtů za účelem výpočtu škody.

Trestní ustanovení:
Následující jednání zakládá trestný čin podle trestního práva: neoprávněné využívání díla chráněného autorským právem, nezákonné připojování označení autora, nezákonné obcházení technických opatření určených k ochraně a odstranění údajů potřebných pro správu práv, například odstranění ochrany proti kopírování.

Zvláštní doporučení:
Součástí DPMA je Rozhodčí tribunál pro otázky autorského práva, který slouží jako prostředník ve sporech mezi kolektivními správci a uživateli děl chráněných autorským právem.

Sbírka odkazů spolkového ministerstva spravedlnosti týkajících se otázek autorského práva:
http://www.kopienbrauchenoriginale.de/enid/3c877841ef29e92f73c301ba146cc677,0/3t.html
http://gvu.deOpatření celních orgánůJak postupují německé celní orgány?

Podle článku 9 odst. 1) nařízení ES č. 1383/2003 celní orgány jednají v případě, že jsou výrobky, u nichž existuje podezření z porušování práv k duševnímu vlastnictví, dováženy do EU.

Obecně řečeno, vlastníci práv k duševnímu vlastnictví (oprávněné osoby) musí podat žádost o přijetí opatření ze strany celních orgánů podle článku 5 nařízení č. 1383/2003.


Postupy

Majitelé práv k duševnímu vlastnictví, jako jsou ochranné známky, patenty, práva k průmyslovým vzorům a autorská práva, mohou požádat o přijetí opatření ze strany celních orgánů podle nařízení č. 1383/2003 u Ústředního úřadu pro práva k duševnímu vlastnictví (CBIPR) v Mnichově.

Žádost musí obsahovat všechny dostupné informace (pokud možno elektronicky), které by celním úředníkům pomohly rozlišit originální výrobky od padělaných (např. názvy a adresy výrobců originálních výrobků, fotografie originálních výrobků a informace o zvláštních bezpečnostních prvcích).

Pokud má celní úřad s využitím výše uvedených informací podezření, že dovážené výrobky porušují práva přihlašovatele k duševnímu vlastnictví, budou výrobky zadrženy.

Oprávněná osoba, jejíž práva k duševnímu vlastnictví byla dotčena jejich domnělým porušením, bude o opatřeních přijatých celním úřadem informována. Oprávněná osoba může rovněž požádat o údaje o dovozci a o vzorky dotyčných výrobků. Pokud se oprávněná osoba po přezkoumání výrobků přesvědčí, že výrobky porušují její práva k duševnímu vlastnictví, má dvě možnosti. Buď může povolit zničení výrobků se souhlasem dovozce a pod dozorem celních orgánů, nebo může zahájit občanskoprávní řízení, které má porušení práv potvrdit.

Pokud společnost vlastní ochrannou známku Společenství, právo k průmyslovému vzoru Společenství nebo jiné právo chráněné Společenstvím, je možné požádat o přijetí opatření ze strany celních orgánů podle nařízení č. 1383/2003 a získat ochranu v 27 členských státech EU.

Po vyhovění žádosti předá CBIPR veškeré informace týkající se žádosti příslušným členským státům. Oprávněná osoba tak může prostřednictvím jediné žádosti požádat všechny celní úřady na hranicích se zeměmi, které nejsou členskými státy EU, o přijetí opatření proti porušování práv souvisejících s jejími výrobky.


Hlavní kontakty

Potřebujete-li individuální a podrobné informace, kontaktujte prosím tým Ústředního úřadu pro práva k duševnímu vlastnictví:

Bundesfinanzdirektion Südost
Zentralstelle Gewerblicher Rechtsschutz
Sophienstraße 6
80333 München/Německo
Phone: +49 (0) 89 – 59 95 23 13
Fax: +49 (0) 89 – 59 95 23 17
E-mail: zgr@ofdm.bfinv.de

Další informace o systému zabavení výrobků na hranicích jsou k dispozici na adrese www.ipr.zoll.de.


Alternativní postupy v případě¨porušování práv

Příslušné kontakty:

Komora patentových zástupců / Patentanwaltskammer
http://www.patentanwalt.de

Spolková advokátní komora / Bundesrechtsanwaltskammer
www.brak.de

Akční skupina proti napodobování výrobků a ochranných známek (APM e.V.)
http://www.markenpiraterie-apm.de/

Kontaktní údaje národního patentového úřadu:
Deutsches Patent- und Markenamt
Zweibrückenstr. 12
80331 München
Německo
+49(0)89/2195-3402
info@dpma.de
www.dpma.de