NIS
Nábytkářský informační systém

Bezbariérový nábytek


info
Evropa na počátku jednadvacátého století věnuje zdravotní péči vysokou pozornost. Tento trend vede k výraznému prodlužování střední délky života, ale přináší současně i nové problémy. Stáří vede k mnohým zdravotním komplikacím. Jednou z těchto komplikací je pohybové, nebo zrakové omezení seniorů. Tato omezení se týkají ale také i mladých lidí a lidí v produktivním věku. Zde jsou příčinou zpravidla úrazy, dědičná onemocnění a nemoci ovlivněné životním stylem. Z výše uvedených důvodů byl definován pojem „kvalita života“.

„Kvalita života“ je definována jako vnímání postavení člověka v životě, v kontextu kultury, ve které žije. Jde tedy o to, jaké má člověk možnosti realizovat své cíle, věnovat se svým zájmům a žít uspokojivým životním stylem. Světová zdravotnická organizace WHO (World Health Organization) vyvinula dotazník zaměřený na měření kvality života, který je používán pro hodnocení možných zdravotních a sociálních intervencí při onemocnění a nepříznivých životních okolnostech. Péče o osoby s ohroženou soběstačností ovšem vyžaduje komplexní přístup, neboť zvládnutí samostatného života je ovlivňováno mnoha faktory. Velmi důležité je obývané prostředí, ve kterém člověk s hendikepem tráví nejvíce času.

Problematikou hendikepovaných osob se zabývá „Národní rada osob se zdravotním postižením ČR“ (dále NRZP ČR). Pro informování hendikepovaných občanů vydává Česká abilympijská asociace, o. s. periodikum s názvem „Ambilympijský zpravodaj“.

NRZP ČR vznikla na ustavujícím shromáždění zástupců organizací zdravotně postižených dne 27. 6. 2000. Důvodem vzniku byla snaha o nalezení co nejefektivnějšího způsobu spolupráce organizací zdravotně postižených v rámci ČR. NRZP ČR je dnes uznávaným iniciativním a koordinačním orgánem pro obhajobu, prosazování a naplňování práv nebo zájmů zdravotně postižených. NRZP ČR spolupracuje s orgány státní správy a samosprávy v ČR, dále spolupracuje s mezinárodními organizacemi a institucemi. Jedním z mnoha dokumentů vydaných NRZP ČR je „Národní plán podpory a integrace občanů se zdravotním postižením na období 2006 – 2009“, ve které se snaží objasnit potřeby hendikepovaných občanů.

Zdravotní postižení je určitá odchylka zdravotního stavu člověka, která jej omezuje v určité činnosti a při uplatnění ve společnosti. Podle Zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách při zdravotním postižení se rozumí „tělesné, mentální, duševní, smyslové nebo kombinované postižení, jehož dopady činí nebo mohou činit osobu závislou na pomoci jiné osoby“. Nejčastějšími příčinami zdravotních postižení jsou dědičné vlohy, nemoci, úrazy nebo příčiny vzniklé v prenatálním období (léky, drogy, alkohol), nebo komplikovaným porodem.


Úmluva OSN o právech osob se zdravotním postižením

OSN dne 13. prosince 2006 přijala Úmluvu o právech osob se zdravotním postižením, jako první mezinárodní dohodu o lidských právech v 21. století, která chrání asi 650 milionů zdravotně postižených lidí. Úmluva definuje, co je to „diskriminace na základě zdravotního postižení“. Vymezuje "přiměřené úpravy" budov, zejména sídel veřejných institucí, veřejných prostranství či dopravních prostředků. Osoby se znevýhodněním jsou v této úmluvě chápány obsáhleji, bez bližšího, třeba medicínského určení charakteru postižení.

Práva zdravotně postižených uznává i Listina základních práv EU. V článku 26 uvádí „právo na opatření, jejichž cílem je zajistit jejich nezávislost, sociální a profesní začlenění a účast na životě společnosti“. Evropská unie si je vědoma potřeby věnovat otázkám týkajícím se zdravotně postižených zvláštní pozornost, aby tito občané, kterých je dnes v EU asi 15 %, mohli bez omezení využívat svá nezadatelná občanská práva.


Prostor pro hendikepované osoby

Každý člověk se může ocitnout v kategorii tělesně postižených, třeba v důsledku nemoci nebo stáří a bude muset překonávat překážky s obtížemi.

Při utváření prostoru pro hendikepované osoby, je možné použít následující rozdělení:

1. kategorie - osoby schopné samostatného pohybu:

  • s omezenou možností pohybu (o holi, s berlemi)
  • neslyšící, případně se zbytky sluchu
  • omezená pohyblivost je způsobena stářím
  • těhotné ženy, malé děti, apod.

2. kategorie – osoby s vysokým stupněm invalidity

  • osoby, které jsou při pohybu odkázány na vozík, či jiné protetické pomůcky, které jim neumožňují stoupat po schodech.

3. kategorie – lidé zrakově postižení


Podle charakteru postižení je možné použít následující třídění:

  • Osoby s postižením pohybového ústrojí
  • Osoby se zrakovým hendikepem
  • Osoby sluchově postižené


Bariéry

Prostor by měl být řešen jednoduše a přehledně tak, aby při jeho užívání nevznikaly neobvyklé situace vlivem různých bariér.


Přehled bariér - dělení dle prostorových požadavků


Text: Ing. Věra Kameníková PhD.