NIS
Nábytkářský informační systém

Bezpečnost


Níže jsou uvedeny požadavky na kancelářský nábytek, ale aproximativně se vztahují i na bytový pracovní nábytek

Do nábytku je možno instalovat pouze vestavné spotřebiče, které jsou k tomu určené. Při montáži musí být dodržen montážní návod a pokyny výrobce vestavného spotřebiče. info

Elektrická zařízení nábytku, včetně nábytku vestavěného, která jsou připojena k elektrické instalaci budovy, musí být v souladu s  ČSN 33 2000-7-713.

Nábytek musí splňovat požadavky stability stanovené normami pro bytový nábytek a nábytek pro nebytové použití (veřejný interiér) – viz požadavky na zkoušení dle  příslušných ČSN EN.

Stolový nábytek musí být dimenzován pro běžné domácí činnosti tak, aby při užívání nedošlo k úrazu uživatele - viz ČSN P ENV 12521, u nebytového použití pak dle ČSN EN 15372.

Stoly a stolky se skleněnou deskou musí být dimenzovány a konstrukčně řešeny tak, aby byla vyloučena destrukce skla při hrách dětí předškolního věku (bezpečnostní sklo).

Stoly nesmí po zatížení v nerozloženém stavu, například při usednutí na některou jeho část, ztratit stabilitu a ohrozit bezpečnost uživatele viz ČSN P ENV 12521, ČSN EN 527-2.

Sedací nábytek musí mít technické parametry (dle svého určení k použití) v souladu s ČSN EN 1335-2,3, ČSN EN 13761, ČSN EN 1729-2, ČSN EN 12727, ČSN EN 15373.

Hluboké zásuvky nesmí vypadnout z korpusu na nohy a způsobit vážné poranění končetin vlivem poddimenzování zarážek (stanovení nosnosti viz ČSN 91 0412).

Plně výsuvná kování lze aplikovat v případě vestavěné sestavy, u solitérních prvků je nezbytné provést zkoušku stability - viz  ČSN 91 0412 Úložný nábytek. 

Barevnost pracovních ploch nábytku nesmí být řešena v nevhodném kontrastu jasů a lesku, aby nedocházelo ke zvýšené únavě nebo poškození zraku.

Kolečka židlí pro nebytové použití (veřejný interiér) musí mít odpor proti ujetí v nezatíženém stavu dle ČSN EN 1335-2 a ČSN EN 15373, která stanoví resistenci u koleček s tvrdým obvodem typ H ≥ 15 N, u koleček s měkkým obvodem typ W ≥ 12 N (kolečka v odlehčeném stavu drhnou). 
Kancelářské židle musí být vybaveny podnožím tvořeným pěti rameny tak, aby nedošlo ke ztrátě stability výrobku v souladu s ČSN EN 1335-2 (též ČSN EN 1335-1).
Pro bytové pracovní židle je doporučeno vycházet ze znění ČSN EN 1335, pro univerzální bytové židle není závazný odpor proti ujetí ani požadavek, aby bylo podnoží utvářeno pěti rameny. ČSN 91 0100 v čl. 6. 2 ale ukládá, že sedací nábytek musí být dostatečně stabilní proti převrácení při usedání vstávání aj. obvyklém užívání. Tento požadavek nemusí být ale vždy na podnoží se čtyřmi paprsky dosažen. Stabilta se zkouší dle ČSN EN 1335 -3. 

Horní a spodní hrany sedáku židlí musí být zaobleny nejméně R 2 mm.
Rozvodné a připojovací kabely umístěné v nábytku pro připojení spotřebičů musí být v souladu s  ČSN 33 2000-7-713.
Židle a stoly pro vzdělávací instituce musí být v souladu s ustanoveními dle ČSN EN 1729-1 a ČSN EN 1729-2.
Je-li pracovní nábytek určen pro stroje, musí mít speciální konstrukci odolnou proti mechanickému namáhání tak, aby nemohlo dojít k úrazu osob po jeho dlouhodobém užívání.
Pro seniory je nutné řešit vhodné zaoblení madel bočních opěrek tak, aby umožňovaly oporu seniorům při vstávání.
Univerzální židle určené jako sedací nábytek pro seniory a všude tam, kde je předpokládán pohyb osob se sníženou tělesnou pohyblivostí bez asistence, nesmí být vybaveny kolečky.Nábytek pro stravování 


Nábytek určený ke stravování musí mít nezbytnou tuhost a stabilitu odolnou proti nárazu tak, aby nedošlo k rozlití horkých tekutin a opaření dětí nebo přítomných osob.

Plochy stolového nábytku musí být naprosto rovné, tak aby po převrhnutí nebo vylití horké tekutiny na stůl bylo zamezeno okamžitému stečení horké tekutiny z povrchu na uživatele.
Stolový nábytek musí být dimenzován pro běžné domácí činnosti tak, aby při užívání nedošlo k jeho destrukci a k úrazu uživatele viz ČSN EN 12521.
Stoly vybavené systémy pro zvětšení plochy nesmí při obvyklé manipulaci ohrozit zdraví uživatele; systémy musí zajistit dostatečnou tuhost výrobku při užívání.
Stolový nábytek se zvětšenou nebo přídavnou plochou musí být řešen tak, aby při stolování nedocházelo ke chvění ploch s důsledkem ohrožením osob horkými tekutinami.
Stolový nábytek nesmí po zatížení v nerozloženém stavu a po usednutí na některou jeho část ztratit stabilitu a ohrozit bezpečnost uživatele viz ČSN EN 12521, ČSN EN 527-2.
Povrchová úprava stolů určených pro stravování musí být řešena tak, aby při styku povrchu s potravinami nemohlo dojít k jejich kontaminaci.
Židle pro veřejné stravování musí umožnit lehkou manipulaci při usedání, aby nedošlo ke stržení ubrusu stolu a horkých tekutin vlivem omezené manipulace s židlí při usedání.
Standardní restaurační nábytek nesmí být těžší než 7 kg info a nesmí být vybaven nábytkovými kolečky. Kolečka jsou povolena jen v případě asistující osoby, kolečka musí mít brzdu.
Standardní restaurační nábytek nemá být vybavován bočními loketníky (područkami) z důvodu omezení usedání osob větších tělesných rozměrů (šířka pánve).
U židlí určených ke stolování jsou nevhodné loketníky, (područky) z důvodu možného zachycení oděvu při vstávání nebo usedání a opaření horkými nápoji nebo jinými tekutinami
Jídelní židle pro použití ve veřejném interiéru nesmí být vybaveny kolečky, s výjimkou interiérů, jejichž provoz zajišťují asistující osoby.
Zvýšené židle a stoličky barového typu musí mít dostatečnou stabilitu tak, aby nedošlo k jejich převrácení a úrazu uživatele.
Horní a spodní hrany sedáku musí být zaobleny nejméně R 2 mm.

Univerzální židle určené jako sedací nábytek pro seniory a všude tam, kde je předpokládán pohyb osob se sníženou tělesnou pohyblivostí bez asistence, nesmí být vybaveny kolečky.Nábytek pro vzdělávání 


Pro tento typ nábytku je určena řada bezpečnostních požadavků, které mají omezit vznik nebezpečí zranění nebo poškození
oděvu.
Všechny hrany sedadel, opěradel a područek, které jsou ve styku s uživatelem při sezení, musí být zaobleny minimálně R 2 mm.
Ostatní hrany a rohy, se kterými se přichází do styku při užívání, musí být hladké, zaoblené nebo zkosené a bez otřepů.
Vzdálenosti mezi přístupnými pohyblivými částmi ovládané nebo poháněné ústrojím musí být menší než 8 mm nebo větší nebo rovny 25 mm.
Mimo nastavitelných nebo skládacích stolů a židlí nebudou nejsou přípustné  žádné mezery (které se vytváří během běžných pohybů a činností), menší nebo rovny 8 mm nebo větší nebo rovny 25 mm.
Seřizování ovládacích ústrojí  nesmí probíhat nahodile nebo nebezpečně.
Žádné součásti nejsou demontovatelné nebo odnímatelné bez použití nářadí.
Otevřené konce trubkových součástí  musí být opatřeny krytkami nebo jinak uzavřeny.
Židle musí vykazovat stabilitu podle zkoušek ČSN EN 1729-2.
Stoly se  nesmí  převrátit při zkoušení podle ČSN EN 1730.
Pracovní plochy stolů musí mít matnou povrchovou úpravu.
Boky sedáku nesmí být zvýšeny tak, aby se vytvořila strana vyšší než 15 mm nad kterýkoliv nižší bod plochy sedáku v příčném směru.
Horní a spodní hrany sedáku musí být zaobleny nejméně R 2 mm.
Stoly a židle nesmí vykazovat žádnou konstrukční chybu, která by nepříznivě ovlivnila zkoušky podle ČSN EN 1729-2.
Nastavitelný nábytek musí zahrnovat dvě nebo více označení velikostí a musí vyhovovat rozměrovým požadavkům každého uvedeného označení.

Z hlediska bezpečnosti se musí nábytek také posuzovat podle ČSN 91 0100 Nábytek - Bezpečnostní požadavky, která mimo jiné stanoví, že nábytek nesmí mít otvory a skuliny, které mohou být příčinou zranění prstů a dále i to, že  pohyblivé části nesmí být při použití příčinou zranění jak při nastavování, tak i při běžném použití v nastavené poloze.


Rizika provázející nábytek


Skleněné desky ohrožují děti, které neznají riziko prasknutí skla - prořezání břišních tepen.
Nestabilní stoly, kontejnery aj. součásti mohou být příčinou pádu osob a zdravotních rizik.
Úraz končetin nebo hlavy dětí vlivem nezakrytého konstrukčního kování.
Skřípnutí prstů nebo končetin vlivem mechanismů stolů.
Vystříknutí  horkých tekutinou z nádob po nárazu do stolu a následné opaření.
Kabely a spoje kancelářské techniky, vylití tekutin do instalací může způsobit zkrat.
Hluboké - těžké zásuvky s nedostatečnou aretací mohou vypadnout z korpusu na nárt nohy.
Ujetí židle s nevhodnými kolečky - pád uživatele na podlahu, poranění hlavy, páteře a pánve.
Nestabilita židle - pád uživatele na podlahu, poranění hlavy, páteře a pánve.
Ostré hrany, nevhodný tvar otvorů, nevhodné mezery a střihová místa  - zranění prstů.
ČSN 91 0001

ČSN 91 0100