NIS
Nábytkářský informační systém

BezpečnostNábytek pro stravování 


Nábytek určený ke stravování musí mít nezbytnou tuhost a stabilitu odolnou proti nárazu tak, aby nedošlo k rozlití horkých tekutin a opaření dětí nebo přítomných osob.

Plochy stolového nábytku musí být naprosto rovné, tak aby po převrhnutí nebo vylití horké tekutiny na stůl bylo zamezeno okamžitému stečení horké tekutiny z povrchu na uživatele.
Stolový nábytek musí být dimenzován pro běžné domácí činnosti tak, aby při užívání ne-došlo k jeho destrukci a k úrazu uživatele viz ČSN P ENV 12521.
Stoly vybavené systémy pro zvětšení plochy nesmí při obvyklé manipulaci ohrozit zdraví uživatele; systémy musí zajistit dostatečnou tuhost výrobku při užívání.
Stolový nábytek se zvětšenou nebo přídavnou plochou musí být řešen tak, aby při stolování nedocházelo ke chvění ploch s důsledkem ohrožením osob horkými tekutinami.
Stolový nábytek nesmí po zatížení v nerozloženém stavu a po usednutí na některou jeho část ztratit stabilitu a ohrozit bezpečnost uživatele viz ČSN P ENV 12521, ČSN EN 527-2.
Povrchová úprava stolů určených pro stravování musí být řešena tak, aby při styku povrchu s potravinami nemohlo dojít k jejich kontaminaci.
Židle pro veřejné stravování musí umožnit lehkou manipulaci při usedání, aby nedošlo ke stržení ubrusu stolu a horkých tekutin vlivem omezené manipulace s židlí při usedání.
Standardní restaurační nábytek nesmí být těžší než 7 kg info a nesmí být vybaven nábytko-vými kolečky. Kolečka jsou povolena jen v případě asistující osoby, kolečka musí mít brzdu.
Standardní restaurační nábytek nemá být vybavován bočními loketníky (područkami) z důvodu omezení usedání osob větších tělesných rozměrů (šířka pánve).
U židlí určených ke stolování jsou nevhodné loketníky, (područky) z důvodu možného za-chycení oděvu při vstávání nebo usedání a opaření horkými nápoji nebo jinými tekutinami
Jídelní židle pro použití ve veřejném interiéru nesmí být vybaveny kolečky, s výjimkou in-teriérů, jejichž provoz zajišťují asistující osoby.
Zvýšené židle a stoličky barového typu musí mít dostatečnou stabilitu tak, aby nedošlo k jejich převrácení a úrazu uživatele.
Horní a spodní hrany sedáku musí být zaobleny nejméně R 2 mm.

Univerzální židle určené jako sedací nábytek pro seniory a všude tam, kde je předpokládán pohyb osob se sníženou tělesnou pohyblivostí bez asistence, nesmí být vybaveny kolečky.

 


Rizika provázející nábytek


Skleněné desky ohrožují děti, které neznají riziko prasknutí skla - prořezání břišních tepen.
Nestabilní stoly, kontejnery aj. součásti mohou být příčinou pádu osob a zdravotních rizik.
Úraz končetin nebo hlavy dětí vlivem nezakrytého konstrukčního kování.
Skřípnutí prstů nebo končetin vlivem mechanismů stolů.
Vystříknutí  horkých tekutinou z nádob po nárazu do stolu a následné opaření.
Kabely a spoje kancelářské techniky, vylití tekutin do instalací může způsobit zkrat.
Hluboké - těžké zásuvky s nedostatečnou aretací mohou vypadnout z korpusu na nárt nohy.
Ujetí židle s nevhodnými kolečky - pád uživatele na podlahu, poranění hlavy, páteře a pánve.
Nestabilita židle - pád uživatele na podlahu, poranění hlavy, páteře a pánve.
Ostré hrany, nevhodný tvar otvorů, nevhodné mezery a střihová místa  - zranění prstů.Jídelní stoly nedomácí

Pro jídelní stoly platí další normy dle místa použití s rozdílnými požadavky:

    ČSN EN 15372 Nábytek - Pevnost, trvanlivost a bezpečnost - Požadavky na venkovní stoly:
     ČSN EN 15372 Nábytek - Pevnost, trvanlivost a bezpečnost - Požadavky na venkovní stoly:


Dále pro jídelní stoly použité venku:

    ČSN EN 581-1 Venkovní nábytek - Sedačky a stoly pro kempování, domácí a další použití - Část 1: Základní bezpečnostní požadavky

    ČSN EN 581-3 Venkovní nábytek - Sedací a stolový nábytek pro kempinkové použití, pro použití v domácnostech i veřejných jednacích prostorách - Část 3: Mechanické bezpečnostní požadavky a zkušební metody stolového nábytku

Dle místa určení, také s rozdílnými požadavky:
1. Venkovní nábytek pro další použití: venkovní určený pro nesoukromé použití na místech s veřejným přístupem, jako restaurace (v tomto případě např.předzahrádky), nekryté plavecké bazény, pláže, prázdniny a volný čas;
2. Venkovní nábytek pro domácí užití: venkovní určené pro soukromé účely na místech bez veřejného přístupu, jako jsou zahrady, zimní terasy, balkony apod…..tedy pokud se použijí jako jídelní, patří sem.
3. Venkovní nábytek pro kempování: sklopný, lehký a sklopný…tedy pokud se stoly použijí jako jídelní pro kempování (jen soukromě, pokud má kemp jídelní stoly venku, patří pod ČSN EN 15372) ČSN 91 0100

Poznámka:
Stoly se mimo kancelářských vyskytují i v:
ČSN EN 1729-1 Nábytek - Židle a stoly pro vzdělávací instituce - Část 1: Funkční rozměry
ČSN EN 1729-2 Nábytek - Židle a stoly pro vzdělávací instituce - Část 2: Bezpečnostní požadavky a metody zkoušení