NIS
Nábytkářský informační systém

Nová doba


Bude tématem nové doby renesance lidskosti?


Obr. 1:  Obrázek pohovky - Fairs, M. Design 21. století – renesance lidskosti (autor Wanders M.)

 

 

Na základě analogie vývoje společnosti i její hmotné kulturyinfoje jasné, že i dnes dochází k významným společenským proměnám. V současné době jsme přímými účastníky nových událostí, a proto je velmi obtížné vynášet o nich jakékoliv věrohodné soudy. Přesto je možné se pokusit na základě historických analogií tyto děje komentovat.info

 

Významné události: 
 

Snahou dnešní společnosti je udržení a postupné zvyšování kvality života. Tématem doby je udržitelný růst uspokojování potřeb a eliminace důsledků konzumní spotřeby, kterou tento růst potřeb provází. Útlum hospodářství a rostoucí náklady na sociální funkce státu mohou vést k  nenaplnění dosaženého prahu potřeb a následně k sociálnímu neklidu. Zvykne-li si člověk na určitý životní standard, nesleví z něj a bude hledat způsob, jak dosažený zvyk naplnit, ve zlomových situacích pak nejsnadněji na úkor těch, co jej naplňují. Počátek století provází pokles výkonnosti hospodářství a růst sociálního napětí ve společnosti. Současné rozdíly mezi obyvateli mohou vést k nestabilitě a zranitelnosti Evropy společenstvími, které mají nižší práh potřeb a odlišné hodnoty. Spory jsou vedeny o míře evropské integrace, ale k dispozici je i historická zkušenost Délského spolku starověkého Řecka, ve které se některé státy „staly rovnějšími" a to ve svém důsledku vedlo k Peloponéské válce a konci "řeckého zázraku". Udržení a rozvoj společenských potřeb umožnila v historii nejprve zemědělská revoluce, pak průmyslová revoluce a zdá se, že dnes právě začala revoluce informační.

 

Společnost a její styl:
 

Ve druhé polovině XX. století byl přímý kontakt s realitou života stále více nahrazován zprostředkovanou mediální informací. Nejprve se stalo prostředníkem informací rádio a následně pak i televize. Média utvářela i utváří názory a motivační stimuly jednotlivce, který je ale bohužel pohodlný o poskytnutých informacích přemýšlet, natož si je ověřit. Spisovatel Štefan Zweig označil za jednu z příčin první světové války tu skutečnost, že tehdejší evropská společnost neměla přímou zkušenost s válkou, která jí byla romanticky zprostředkována barevnými obrázky hrdinských vítězství. Vojáci odcházeli do války se slovy: „Na vánoce doma“. Podobná představa byla vytvářena na plátnech meziválečných kinematografů a víra v bleskové vítězství vůdce přivodila druhou světovou válku. V totalitě pak stačilo zakrýt okno do světa Rudým práveminfo a v normalizaci po roce 1968 pak Televizními novinami. Rizikem dnešní doby je, že naplnění hmotného zajištění a společenské prestiže zabere lidem tolik času a sil, že již pak bolí trochu přemýšlet, natož "hledět do plamenů". 

 

I dnes vytvářejí média umělý svět a přispívají k pasivitě jednotlivce při utváření jeho osobních názorů a postojů. Sebezáchovu přinesl demokracii internet a sociální sítě, které umožnily výměnu informací a vymanění člověka z mediálního obrazu vytvářeného tlakem mocných a jejich establishmenty. Přiléhavým příkladem je fotografie, která nic nevypovídá o prostoru, ale vhodně nastrčena do zorného pole vytváří zdání skutečnosti. Pro mladou generaci je pohodlnější akceptovat povrch problémů (fotografií) než se zabývat jejich hlubší podstatou. Na úvahy není čas, vždyť je vše tak samozřejmě jisté. Bezstarostnost mládí spočívá v iluzi, že dějiny začaly dnem jejich narození a minulost se jich prostě netýká. Jenomže ochota uvěřit „fotografii“ přináší „barokní“ nevědomost a sní i riziko ovládnutí mysli člověka, které je počátkem nesvobody. Velmi pohodlná je berlička ideologie a s ní hesla charizmatických vůdců, které provází kontura nepřítele a zlostné hlavy davu. K tomu mohou být snadno zneužity i svobodné sociální sítě právě proto, že jsou ještě svobodné. To se pak ovšem rychle změní.

 

Dějem světa (i voleb) je střet nespokojených, kterým je stále hůře a těch nespokojených, kteří se chtějí mít ještě mnohem lépe než dosud. Iluzí bědných je, že je možné změnit egoismus na altruismus. Iluzí úspěšných je, že na zdraví a úspěch mají trvalý boží dispens. Výsledek tohoto střetu neovlivňují ani tak hlásané ideje, jako mladí popletové. Zcela jasným ukazatelem úrovně lidskosti společnosti je postoj k bezmocným, kteří si nemohou pomoci sami. Těmto lidem ale věnuje dnešní společnost a její média menší pozornost, než skupince s menšinovou sexuální orientací. Do 20. století byli mladí lidé spíše altruisty na straně revoltujících s přirozenou solidaritou vůči starým, slabým a neúspěšným. Prosperita nové doby ale umožnila mladé generaci snadno dosáhnout vysoký hmotný standard a postavila je na stranu netečných. Odpověď na otázku, zda dojde k renesanci lidskosti, je tak nutno hledat v historii. Ta ale není příliš optimistická, neboť obroda etiky nastala v dějinách zpravidla až po bolestném strádání a trvala jen do zrodu dalšího švindlu. Dějiny nejsou kronikou altruismu, ale egoismu. Dále je pak z dějin zřejmé, že zdrojem lidskosti nebyl úspěch, ale naopak nouze.


Historickou předlohou současnosti mohou být doby poklesu a pádu Mayské civilizace, Říma, Velké Moravy a jiných kulturinfo. Jejich společným jmenovatelem je, že dostupné zdroje přestaly saturovat dosažené potřeby a to vedlo k destabilizaci společnosti. Příčiny byly v dějinách různé, ale společenská odezva byla stejná. V dějinných příkladech nechtěla žádná ze společenských skupin slevit ze svých potřeb. Ti bídní proto, že slevit prostě nemohli, ti bohatí zase proto, že slevit nechtěli. Stát pak přestal být schopen plnit svoje funkce, dělba práce zmizela a systém státu se zřítil. Lidé odešli z center, aby mohli své existenční potřeby naplnit jinde. Elita (nadstavba) společnosti zmizela jako první. Zásadním problémem civilizace byl poměr tvůrčích a konzumních lidí v městském úlu. Pokud převládl počet netvůrčích míru produktivity a zdrojů, společnost se rozpadla. Takový byl i osud Říma a dalších civilizací. Vezmeme-li v potaz historii, je jasné, že další vývoj společnosti je podmíněn rozvojem potřeb a zdroji pro jejich uspokojení. Pokud rovnice nevychází, čekají společnost potíže a klasický scénář. Buď je nalezeno nové řešení (zemědělská, průmyslová revoluce) nebo lidé odejdou uspokojit potřeby jinam (na úkor druhých) nebo se rozejdou na všechny strany (jako Mayové). Nelze asi ani pominou vliv pandemií (Inkové vs. Španělé) či jejich vesmírný původ aj. příčiny.

 

Podle historických předloh čeká společnost zřejmě nestabilita změn „antiky“ s následným nastolením „řádu květiny“info. Ohrožení ekologickými problémy zřejmě přivodí nadvládu států nad zištností jednotlivců. V demokracii (vládě lidu) rozhodují ženy ústy mužů, ve prospěch a zdraví svých dětí, bez ohledu na jakékoliv politické doktríny. Povedou ale nové akcenty společnosti k aplikacím přírodních struktur a designu bioniky? Bude nábytek opět součástí starosvětského standardu života, který je stálou součástí trvale udržitelného rozvoje lidstva? K dispozici je dnes méně romantický scénář soupeřivého světa, v němž se prosazuje síla úspěšného genu a bezohledné sobectví. Pak nelze příliš spoléhat na pomoc přírody a bioniky, ale jen na četbu z „biblí filantropů“, pohádek. Dějiny stále dokumentují boj konfuciánské ideje dobra a zištnosti ega, ale i to, že jiná forma pokroku než zištná motivace a její následná korekce, zatím není. Možná že člověk bude jednou spokojen sám se sebou samým. Pak bude schopen přijmout i omezený, trvale udržitelný rozvoj potřeb a stane se ekologicky svatým (homo ecologically nobilis). Ale všechny nové ideje zatím skončily naprostou katastrofou.

 

                                    Étos politiky je shoda ve prospěch většiny, jenomže obvykle jen té hlasující. 

 

Tvorba hmotné kultury:
 

Schopnost médií ovlivnit člověka se bez váhání chopil marketing. Naše osobní prosperita je podmíněna spotřebou, tedy uspokojováním nových potřeb, které nám marketing ochotně nabízí. Po uspokojení jedné potřeby nám hbitě nabídne potřebu další a pak další a tím byl stvořen současný kolotoč spotřebního konzumu, kterému se podřídila celá společnost i její kultura. Výsledkem je masivní distribuce zboží „od anonymního výrobce k anonymnímu spotřebiteli“ z níž se vytratil prodej: „z očí do očí“info, tedy onen rys člověčenství, který po celé dějiny formoval etiku, garantoval morální hodnoty společnosti a její humanismus. Úspěch není jen měrou schopnosti, ale častěji též znakem švindlu.
 

Pozici všemocného marketingu již oslabila sociální media, která překonala tradiční formy internetu a nabídla nové formy přátelské komunikace a s ní návrat dříve platných, ověřených hodnotových měřítek. Obliba elektronických sociálních sítí pramenící z potřeby nechat si poradit raději od přítele než z veřejných zdrojů má velmi reálnou příčinu. Jen škoda, že to neplatí i u nábytku. Stará schémata přesto zvolna přestávají platit a nejbližší doba bude zřejmě konstituovat v bolestech formy nové, provázené informační revolucí. Nové ideje lepšího řádu nikdy nepřipouštěly lidské slabosti a tvrdě otřásaly světem. Dnes začal první střet o svobodu internetu, který je možná předzvěstí společenských změn. Střety nových postojů s mocnými světa se přesouvají na kolbiště počítačových sítí virtuálního světa. Společenské kontakty naší doby jsou na rozdíl od historie výjimečné, akcelerují hmotný rozvoj civilizace, ale současně se na sítích setkávají lidé se „škraboškou“, což dříve nebylo, vyjma plesů možné. Důvěřiví lidé jsou klamáni a vydáváni napospas nejen virtuálnímu, ale i reálném světu. Anonymous s antickou divadelní maskou se stali symbolem svobod internetu, vyvolali diskusi o míře a pojetí svobod i zneužití elektronických sítí. Zdá se, že jsme dosáhli velkých svobod, ale chybí nám pokora, již obsahovalo etruské Tuschi a jeho Etrusca Disciplinainfo.Ta byla i páteří Říma, kterou pragmatismus císařství rozleptal, a říše postupně zanikla. Pokud je dnes argumentováno tím „že se přece všude krade“ neznamená to ale, že je to normální.

 

 Motivy a ornamenty internetu:

 

Obr. 2: Hnutí Anonymous -  http://www.google.cz/search?q=anonymous

 

 

Zdobení a ornament:
 

V dobách rozkvětu a pak v době krize etablovaných společenských struktur se  opakovaně staly převládajícími floristické motivy zdobení. Při dnešní etické frustraci společnosti jsou znovu oblíbena a žádána citová témata s happyendem, které realita doby nenabízí. I dnes do interiéru znovu pronikají senzitivní (secesní) rostlinné dekory a výrazná (rokoková) barevnost. Vedle přírodních motivů se souběžně uplatňuje i pompézní eklekticismus, který povyšuje bydlení bohatých na chrám úspěchu. Současně se rozvíjejí i témata navazující na funkcionalistickou postmodernu, minimalismus aj. puristické umělecké směry, které zatím nabízí jen formu bez obsahu nových témat. Zdá se, že blížící se doba změn (podmíněna poklesem naplňování potřeb) bude znovu provázena vyhlášením nekompromisních idejí. Ty budou znovu vyjadřovány klasickými formami neboť vzorem antiky byla dokonalost, k níž se i nová doba bude hlásit. Náznakem je podvědomé použití těchto motivů hnutím Anonymous, osobitě bojujícím za svobodu informačních sítí. 

 

 

Nábytek:
 

Člověk tráví většinu dne v interiéru obklopen nábytkem, který výrazně ovlivňuje vnitřní prostředí budov, ergonomii práce, odpočinek a lidské zdraví.  Nová hlediska budou zřejmě nastolena nejen v rovině výroby a zdrojů, ale i v oblasti kvality života. Rozhodující složkou bude eliminace důsledků současného životního stylu, který determinuje civilizační nemoci a růst nákladů na lékařskou péči. Problematika nábytku bude zřejmě rozšířena o týmovou práci v širších interdisciplinárních souvislostech, tedy v úzkém sepětí technických, medicínských, sociálních, ekologických a umělecko-tvůrčích disciplín. Součástí výroby a užití nábytku bude zohlednění surovinových a energetických zdrojů. Důležité bude využití obnovitelných zdrojů, efektivní odpadové hospodářství a likvidace nábytku po spotřebě. Cílem produkce nábytku nebude jen instrumentální uspokojení potřeb (výrobce či uživatele), ale i stav surovinových zdrojů a environmentu.
Doc. Dr. Ing. Petr Brunecký - 2012

Rudé právo -  hlavní deník Komunistické strany Československa, který měl velký formát anglických The Times.

Výroba pro anonymního zákazníka, či nákup v obchodních řetězcích od anonymního výrobce.

Důsledkem toho byla i metanolová aféra (smrtelné otravy alkoholem v roce 2012)

Posvátné vědy Etrusků a pravidla týkající se řádu života lidí a národů.

- viz Faktory proměn / Zdobení a společnost

Graf

graf

Obdobný byl i zánik Velké Moravy, kde rostoucí sídelní prostor provázelo extenzivní zemědělství. Po záplavách byly ochromeny nejen fortifikační prvky hradišť (Strachotín), ale současně přestaly být i kryty potřeby obyvatel, kteří počali migrovat do oblastí, které jim obživu zaručovaly. Velká Morava se prostě během desítky let "rozešla". Obdobná situace potkala mayskou civilizaci a před ní civilizace další.

Ani v historii neobstály vysoké morální a etické hodnoty v konkurenci růstu odvozených potřeb člověka a jeho ega. Naplnění nových, zejména materiálních potřeb umožňuje stále jen hmotná prosperita jednotlivce, která určuje jeho společenskou prestiž, obdiv druhého pohlaví a dává šanci jeho vládci - akčnímu genu, žít lépe, déle, radostněji, ba stát se i nesmrtelným.