NIS
Nábytkářský informační systém

Rozměry


Rozměry nábytku stanoví výrobkové normy. V případě, že rozměry nejsou normami stanoveny, musí být jeho míry v souladu s požadavky na výrobky, jak je uvádí odborná literatura. Rozměrové tolerance pak musí být uzpůsobeny somatickým potřebám té skupiny osob, pro kterou je nábytek určen.

 

Rozměry nábytku musí být uzpůsobeny běžným rozměrům staveb, lomení schodišť, běžným komunikačním plochám a standardním manipulačním prostředkům známým v době uvedení výrobku na trh.

 

U speciálních výrobků zhotovených na zakázku (pokud zákazník nepožaduje standardní řešení) musí být rozměry nábytku uzpůsobeny somatickým a individuálním zvláštnostem zákazníka.

 

Rozměry a tolerance u kovového nábytku jsou stanoveny ČSN 91 0030 Kovový nábytek - Základní ustanovení.


Dovolené úchylky rozměrů (ČSN 91 0001):

 

 • vnějších rozměrů nábytku ± 3 mm, u stavebnicového nábytku max. ± 1 mm;

 

 • průhybů ploch z konstrukčních desek na bázi dřeva:

- pláty stolů ± 0,5 mm / 1 m

- dveří ± 1 mm / 1 m (u nábytku s více dveřmi je zborcení u dveří povoleno pouze na jednu stranu)

- viditelná záda ± 5mm / 1 m

- skrytá záda ± 8mm / 1 m

- dna zásuvek ±4mm / 1 m po zatížení plným obsahem dle účelu ukládání;

 

 • průhybů ploch ze spárovky:

- pláty stolů ± 1 mm / 1 m

- dveří ± 2 mm / 1 m

- viditelná záda ± 7 mm / 1 m

- skrytá záda ± 10 mm / 1 m

- dna zásuvek ± 3mm / 1m po zatížení plným obsahem dle účelu ukládání;
 

 • průhyb polic:

- viditelných vlivem trvalého zatížení do 80 cm délky max. 2 mm

- skrytých vlivem trvalého zatížení do 80 cm délky max. 3 mm

- viditelných vlivem trvalého zatížení, delších 80 cm, max. 3 mm / 1 m

- skrytých vlivem trvalého zatížení, delších 80 cm, max. 5 mm / 1 m;

 

   • vůle dveří a zásuvek dřevěných konstrukcí:

- vložené dveře a zásuvky po obvodu max. 2 mm

- vložené dveře a zásuvky ve srazu dveří max. 3 mm

- naložené dveře a zásuvky – vzdálenost mezi hranou korpusu a dveřmi max. 2 mm

- vzdálenost mezi sousedícími naloženými dveřmi max. 4 mm

- obvodová vůle vložených zásuvek na kolečkách max. 4 mm;

 

 • vůle dveří ze skla nebo rámové konstrukce se skleněnou výplní:

- vložené dveře max. 3 mm

- vložené i naložené dveře ve srazu dveří max. 3 mm

- vzdálenost mezi sousedícími naloženými dveřmi max. 5 mm;

 

 • vůle mezi snímatelný soklem a korpusem kuchyňského nábytku max. 10 mm;
 • vůle vložených skleněných stolových desek po obvodu max. 1,5 mm;
 • vůle mezi skříňkami sestav se nepřipouští, vyjma vůle mezi skříňkami stavebnicového nábytku do ±1,5 mm.info

 


Dimenzování úložného nábytku:

 

Nábytek musí vyhovovat běžnému namáhání a jeho dimenzování je ověřováno podle zkušebních norem.info


Nábytkové kování je hodnoceno dle ČSN EN 15338 + A1 Nábytkové kování – Pevnost a trvanlivost výsuvných prvků a jejich komponent.


Police nábytku jsou namáhány dle ČSN EN 14749 a ČSN EN 14073–3:

 • Police nesmí být uvedeny do předozadního pohybu horizontální silou působící ve středu přední horní hrany odpovídající poloviční hmotnosti prázdné police.
 • Police se nesmí naklopit, když v jakémkoliv místě vzdáleném 25 mm od předního okraje působí svislá síla 100 N.
   

Namáhání - tab 1

Tabulka č. 1:

– Namáhání – předpokládané zatížení podle místa užití nábytku dle ČSN EN 14749
– Lehké zatížení – bytový nábytek (pro bytové kuchyně a knihovny platí Tab. 2)   

 

Namáhání - tab 2

Tabulka č. 2:

– Namáhání – předpokládané zatížení? dle místa užití nábytku dle ČSN EN 14073–3
– Velké zatížení (střední a těžké) pro veřejný interiér, bytové kuchyně a knihovny
 
 

Tabulka č. 3: – Namáhání vodorovných úložných ploch nebytového nábytku dle prEN 16122

– Testování vodorovných ploch u nebytového nábytku                
 

Pokojové zásuvky nebo výsuvy jejichž celková hmotnostinfo je ≥ 10 kg musí mít účinné zarážky a zatížené prvky nesmí být zcela vytaženy, pakliže na jejich úchyt působí horizontální síla 200 N.info

 

Kancelářské zásuvky musí mít tak účinné zarážky, aby bylo zabráněno vytažení zásuvky z korpusu, pakliže na jejich úchyt působí horizontální síla 200 N.info

Pokojové zásuvky nebo výsuvy s celkovou hmotností větší než 35 kg, umístěné 350 mm nad zemí, nebo s hmotností nad 10 kg a 900 mm nad zemí, se ověřují zkoušením dle metodiky popsané v ČSN EN 14 749.

 

Dno zásuvek musí být připevněno tak, aby při předpokládaném zatížení výrobku při jeho běžném používání nedošlo k jeho uvolnění.

 

Pokud výrobce nápadně a trvanlivě nevyznačí max. dovolené zatížení, pak musí být nosnost součásti stanovena dle tabulky předpokládaného zatížení na jednotku plochy (Tab. č. 1 a č. 2).

 

Dimenzování polic musí být provedeno tak, aby byl eliminován její možný průhyb po zatížení (viz Tab.4).

 

Tabulka č. 4: Tolerance pravítka pro měření přímosti

Tabulka č. 4: Tolerance pravítka pro měření přímosti

 

Průhyb se vlivem vlastností materiálu v průběhu času zvětšuje, s tímto faktorem je nutno počítat a nosné police vhodně dimenzovat. Omezit průhyb lze podepřením police na straně zad nebo vyztužením.

 

Více informací naleznete v části Ergonomie >>> respektive v části Rozměrové požadavky - Úložný nábytek >>>


Vliv konstrukčních tolerancí skříněk spojených „na kolíky“ a to jen v jednom směru - výšky nebo šířky.

ČSN EN 14749, ČSN EN 1153, ČSN EN 14073–2, ČSN EN 14073–3, ČSN EN 15372.

Celková hmotnost je hmotnost součástí + hmotnost, kterou tato součást nese – tab. 1, 2, 3.

Ověřuje se podle ČSN EN 14749.

Zkoušení je prováděno dle ČSN EN 14073–2.