NIS
Nábytkářský informační systém

Legislativa a požadavky


Požadavky na užívání prostoru hendikepovanými spoluobčany jsou zakotveny ve stavebním zákoně a doplněny vyhláškami.

Zákon č. 183/2006 Sb. – stavební zákon a související předpisy

Vyhláška č. 398/2009 Sb. o obecných technických požadavcích zabezpečujících bezbariérové užívání staveb

Dne 18. 11. 2009 byla zveřejněna vyhláška č. 398/2009 Sb. o obecných technických požadavcích zabezpečujících bezbariérové užívání staveb. Vyhláška svou účinností ruší vyhlášku č. 369/2001 Sb. a vyhlášku 492/2006 Sb.

Vyhláška stanoví obecné technické požadavky na stavby a jejich části tak, aby bylo zabezpečeno jejich užívání osobami s pohybovým, zrakovým, sluchovým a mentálním postižením, osobami pokročilého věku, těhotnými ženami, osobami doprovázejícími dítě v kočárku nebo dítě do tří let (dále jen „osoby s omezenou schopností pohybu nebo orientace“).

Příloha č. 3 k vyhlášce č. 398/2009 Sb.

Technické požadavky zabezpečující bezbariérové užívání staveb občanského vybavení v částech určených pro užívání veřejností, společných prostor a domovního vybavení bytových domů, upravitelného bytu nebo bytu zvláštního určení a staveb pro výkon práce.

Závaznost požadavků:
Požadavky jsou závazné pro všechny veřejné budovy stavěné nebo rekonstruované v době platnosti Vyhlášky č. 398/2009 Sb. o obecných technických požadavcích zabezpečujících bezbariérové užívání zákona č. 183/2006 Sb. – Stavební zákon a související předpisy a vyhlášek dřívějších upravujících danou tématiku (Vyhláška č. 369/2001 Sb., vyhláška 492/2006 Sb.).


POŽADAVKY NA STAVBU A INTERIÉR

Základním požadavkem pro umožnění pohybu hendikepovaného je dostatečně volný prostor pro pohyb bez překážek a dostupnost všech ovládacích prvků (jejich umístění ve výšce dosahu).

Dle výše uvedených závazných předpisů musí být dodrženy následující požadavky:

Vstupy do budovy
- minimální šířka hlavního vstupu do objektu 1250 mm, hlavní křídlo dvoukřídlých dveří musí umožňovat otevření na min 900 mm
- volný prostor dveří na straně kliky 550 mm (pokud to konstrukce budovy vylučuje - rekonstrukce, pak je min 250 mm)
- pokud jsou ve vstupu karuselové dveře, musí být vždy doplněny dalšími otvíravými dveřmi (ideální jsou automatické posuvné dvoukřídlé dveře).
- rychlost automatických dveří přizpůsobená průchodové rychlosti 0,5 m/s (maximální odpor zavírače dveří 30 N)
- otvíravá dveřní křídla opatřená madly ve výšce 800 až 900 mm (výjimku tvoří automatické dveře)
- bezprahové provedení (v případě, že to není možné, měly by být nižší než 20 mm a zaoblené); horní povrch rohoží by měl být ve stejné úrovni jako povrch podlahy
- všechna ovládací zařízení (klika, zámek) umístěna v intervalu 850 až 1100 mm nad úrovní podlahy
- skleněné dveře zaskleny od výšky 400 mm, nebo chráněny před mechanickým poškozením vozíkem
- vstupy vizuálně snadno rozeznatelné vůči okolí
- prosklené dveře kontrastně označeny ve výšce 800 až 1000 mm a 1400 mm až 1600 mm; funkci může plnit i vizuálně kontrastní madlo ve výšce 1100 mm
- lehce čitelná popisná čísla domů umístěná při přiměřené výšce.


Schéma doporučených rozměrů pro vstup do budovy

Okna a dveře
- minimálně jedno okno v obytné či pobytové místnosti s pákovým ovládáním nejvýše 1100 mm nad podlahou
- okna s parapetem nižším než 500 mm a celoprosklené stěny s ochranou před mechanickým poškozením vozíkem musí být oproti pozadí kontrastně zvýrazněny

Toalety v budovách

- minimální rozměry místnosti šířka 1800 mm, hloubka 2150 mm (1600 x 1600 mm u rekonstrukcí)
- stěny musí po konstrukční stránce umožnit připevnění madel s nosností min 150 kg
volný manipulační prostor o průměru min 1500 mm
- světlá šířka dveří min 800 mm
- dveře s otvíráním ven ušetří místo v prostoru toalety; z vnitřní strany madlem
- označení dveří příslušným nápisem v Braillově písmu na vnější straně ve výši 200 mm nad klikou
- bezpečné protiskluzové povrchové úpravy podlah (Pod pojmem protiskluznost rozumíme schopnost povrchu klást třecí odpor klouzavému pohybu. Stanovení protiskluzných vlastností povrchů podlah určuje ČSN 74 4507 – Odolnost proti skluznosti povrchu podlah – stanovení součinitele smykového tření)
- horní hrana sedátka záchodové mísy ve výšce 460 mm
- prostor kolem záchodové mísy musí umožnit čelní, diagonální nebo boční vstup s pomocí vhodně umístěných madel (po obou stranách mísy 600 mm od sebe, ve výšce 800 mm)
- ovládací prvky umístěné v dosahové výšce, z dosahu záchodové mísy
- systém nouzového volání umístěn tak, aby byl v dosahu ze sedící (600 až 1200 mm nad podlahou) i ležící polohy (max. 150 mm)
- horní hrana umývadla ve výšce 800 mm, konstrukce umožňující podjetí s vozíkem
- zrcadlo (spodní hrana maximálně ve výšce 900 mm a horní hrana minimálně ve výšce 1800 mm nad podlahou), aby bylo umožněno použití osobou na vozíku i stojící osobou.


Schéma doporučených rozměrů toalet v budovách (bokorys)

Sprchové kouty a boxy
- nejmenší půdorysný rozměr 900 x 900 mm; vedle něj místo pro odložení vozíku chráněné sprchovou zástěnou nebo závěsem
- rozdíl výšky podlahy a dna sprchového koutu nejvýše 20 mm (spádování max. 2%)
- sklopné sedátko ve výšce 450 mm nad podlahou, ve vzdálenosti 600 mm od rohu
- ruční sprcha v max. vzdálenosti dosahu 750 mm od rohu
- nutné umístění svislého (900 mm od rohu sprchového koutu) a vodorovného madla (ve výšce 800 mm nad podlahou)
- systém nouzového volání v dosahu sedátka (ve výšce 600 až 1200 mm nad podlahou) i z ležící polohy (max. ve výšce 150 mm)

Pevné zařízení interiéru budovy (pokladny, pulty, bankomaty, telefonní automaty)
- nesmí omezovat volný prostor v komunikačních zónách
- dostatečný prostor pro přístup k danému zařízení – šířka komunikační zóny
- ovládací prvky ve vzdálenosti dosahu (850 až 1100 mm nad podlahou)
- dodržení maximální i minimální výšky (prostor pro nohy) pultů
- vhodné umístění srozumitelných pokynů u každého pevného zařízení


Požadované vzdálenosti a výšky u pevného zařízeníPOŽADAVKY NA MOBILIÁŘ INTRIÉRU

Rozmístění a rozměry nábytku i doplňků musí umožnit přístup a plnohodnotné využití pohybově nebo zrakově postiženým osobám. Přísné požadavky jsou pak kladeny na vybavení staveb občanské vybavenosti (veřejný interiér).

Nábytek musí umožnit potřebné přiblížení hendikepovaným, splňovat požadované dosahy a mít dostatečnou stabilitu. Nezbytné je snadné otevírání skříněk (posuvné dveře umožňují pohodlný přístup), zaoblení hran a rohů minimálně R 2 mm a zajištění součástí nábytku proti pádu při jeho užívání (police aj.) Požadována je nízká hmotnost nábytku, která umožňuje jednoduchou manipulaci. Současně je nezbytný dostatečný odpor proti ujetí nebo posunu při usedání, či pouhém opření (stolky a židle.). Nábytkové kování musí být vhodné pro použití hendikepovanými osobami (nevhodné jsou snášecí pantografy aj.). V případě zrakově postižených je nutné použít vhodného kontrastu a tvaru ovládacích prvků.

         
Příklad rozměrů a prostorovové požadavky nezbytné u stolůMateriály a instalace
- podlahoviny s protiskluzným povrchem, nevhodné jsou koberce s vysokým vlasem a rohože
- nevhodný je vysoký lesk podlah a stropů, hlavně při nepřímém osvětlení (vznik nepříjemných odrazů)
- velikost případných otvorů v podlahách nesmí přesahovat 20 mm
- stěny musí umožnit dostatečně pevnou montáž madel
- na dveřích je vhodné použití „okopných“ plechů nebo lišt
- umístění veškerých ovládacích prvků včetně tlačítek poplašných zařízení ve vzdálenosti dosahu
- lehce ovladatelné ovládací prvky
- vypínače v kontrastních barvách vůči jejich pozadí
- vhodně uzpůsobená klimatizace a osvětlení (umožnění individuálního nastavení)
- dostatečné osvětlení schodů a jiných překážek v komunikačních zónách; do zorného pole by u překážek nemělo zasahovat přímé sluneční záření
- poplašná signalizace musí být vidět a slyšet na všech místechPŘÍSTUPNOST OBÝVANÉHO PROSTŘEDÍ

Nedostatečná mobilita představuje faktor omezující právo občanů se zdravotním postižením účastnit se veřejného života. Problémy přístupnosti jsou ovlivnitelné řadou institucionálních politik, ale dosud se nepodařilo řešit přístupnost obývaného prostředí komplexně a koordinovaně.

V České republice byla v průběhu posledních deseti let přijata, za aktivní součinnosti organizací občanů se zdravotním postižením, řada nových normativně právních aktů, díky kterým je česká legislativa srovnatelná se standardy EU. Přes nesporný pozitivní efekt přijetí nové právní úpravy, zůstává nadále určitý problém ve správné aplikaci a dodržování zákonů o územním plánování, stavebního zákona a jeho výkladu při stavebních změnách.

Významným okruhem problémů je postupné odstraňování stávajících bariér v oblasti dopravy a staveb postavených před účinností platné právní úpravy. V oblasti zpřístupňování staveb není dosud žádný ucelený dlouhodobý plán, který by obsahoval typologii bariér, lhůty pro jejich odstranění, ani specifikace dotačních titulů na úhradu souvisejících nákladů. K odstraňování bariér dochází zpravidla nahodile, obvykle z iniciativy jednotlivých organizací občanů se zdravotním postižením v závislosti na ekonomických možnostech vlastníka stavby. Za východisko budoucí politiky v oblasti zpřístupňování dopravy osobám s omezenou schopností pohybu a orientace je v současné době považován Národní rozvojový program mobility pro všechny (dále Program mobility).

Jedním z evropských programů na podporu hendikepovaných a nemohoucích občanů je Program Euroklíč (www.eurokeycz.com). Program Euroklíč, který spočívá v použití jednotných eurozámků a jim odpovídajícím euroklíčům pro uzamykatelné vchody a výtahy. Ty mají usnadňovat jejich použití oprávněnými osobami a znemožnit jejich zneužívání. Program v jiných zemích EU funguje víceméně úspěšně. V ČR postupně přibývá přístupů osazených eurozámky [http://www.nrzp.cz/projekty/euroklice.html]


PŘÍKLADY SPECIFICKÝCH POŽADAVKŮ

Všeobecné požadavky (požadavky na vstupy do budovy, vstupy do bytů, vybavení účelových prostor, jako jsou toalety, šatny a sanitární zařízení, pevné i pohyblivé zařízení v interiéru budovy a materiály a instalace) jsou uvedeny výše.

Kavárna, restaurace, jídelna ve zdravotnickém zařízení (nemocnice, ústavy péče) – místo, kde lze předpokládat častější výskyt hendikepovaných lidí.
- architektonické zpracování interiéru bez výškových rozdílů podlahy
- širší komunikační zóny mezi stoly; nezbytnost dostatečného prostoru pro pohyb na vozíku, doprovodných osob a vodících psů
- komunikační zóny bez překážek a výčnělků
- stabilní stolový nábytek
- stabilní dostatečně prostorný sedací nábytek umožňující lehkou manipulaci
- prostor pro bezpečné odložení zdravotních pomůcek (např. holí)
- věšák pro odložení svršků umístěný v dosahu uživatele
- nábytek v kontrastním barevném provedení vůči okolí
- použití materiálů s velmi snadnou hygienickou údržbou
- snadno dostupné a viditelně označené toalety

Čekárna u lékaře – místo, kde lze předpokládat častější výskyt hendikepovaných lidí
- architektonické zpracování interiéru bez výškových rozdílů podlahy
- pořadový elektronický systém s návodem k obsluze, popř. informace na viditelném místě
- širší komunikační zóny mezi jednotlivými sedadly
- komunikační zóny bez překážek a výčnělků
- dostatečně prostorná a stabilní sedadla bez koleček
- prostor pro bezpečné odložení zdravotních pomůcek (např. holí)
- v dosahu umístěný věšák pro odložení svršků
- nábytek v kontrastním barevném provedení vůči okolí
- použití materiálů s velmi snadnou hygienickou údržbou
- snadno dostupné a viditelně označené toalety

Chráněné dílny – specifické pracovní prostředí
- úprava prostředí závisí na konkrétním druhu hendikepu zaměstnanců a činnosti, kterou vykonávají


Veškerá označení a orientační body musí být jednoznačně srozumitelné a nejlépe kontrastně zviditelněné. Pro prvky usnadňující pohyb v interiéru se doporučuje použití všeobecně uznávaných symbolů a barev.

Barevné vyznačení značky označující riziko střetu osob s překážkami nebo pádu osob přímo vyplývají z Nařízení vlády č. 11/2002 Sb., kterým je stanoven vzhled a umístění bezpečnostních značek a zavedení signálů (se změnami 405/2004 Sb.).