NIS
Nábytkářský informační systém

Výkresová dokumentace


zpracovávaná pro projekty veřejných interiérů

Pro kreslení výkresů v nábytkářském průmyslu je doporučeno používat  ČSN 01 3610.

O rozsahu výkresové dokumentace (prováděcí projekt - dílenská dokumentace) byly mezi projektanty a výrobci vedeny spory, dnes tento problém řeší smluvní vztah a závazná legislativa, která stanovuje, že na trh musí být uváděny výrobky bezpečné. Nábytkářská firma nemá zpravidla autorizaci k projekční činnosti a nemůže suplovat práci projektanta při složitějších konstrukčních vazbách. Nábytek musí splňovat požadavky zákona č. 102/2001 Sb. o obecné bezpečnosti výrobků, ve znění ČSN 91 0100 Nábytek – bezpečnostní požadavky a řady ČSN EN, které řeší bezpečnostní požadavky (viz normy nábytku). Současně určují obvyklost věci další evropské a českých technické. Vlastnosti nábytku musí vyhovovat požadavkům stanoveným pro vnitřní prostředí, které je definováno vyhláškou MZČR č. 6/2003 Sb., ve znění ČSN 91 0001 Nábytek – Technické požadavky a ČSN 91 0015 Čalouněný nábytek – Základní požadavky. Nestandardní podmínky interiéru musí být jasně specifikovány ve smluvním vztahu (například odlišnost či proměnnost vlhkostních parametrů). Výrobce nábytku (není-li smluvně stanoveno jinak) odpovídá jen za to, že nábytek má ve standardním prostředí vlastnosti obvyklé. V opačném případě musí projektant navrhnout takové řešení nábytku, které v neobvyklém prostředí (s jinými nebo proměnnými podmínkami) vyhoví.

Výkresy atypických prvků musí postihnout základní konstrukční vazby výrobku s objasněním způsobu jejich montáže. Požadavky na jednotlivé prvky musí být zřetelné z projektové dokumentace, která slouží ja­ko výrobní podklad, který není doplňován další dílenskou dokumentací. Tato dokumentace je zpracovávána jen v případě složitých či speciálních konstrukcí nebo pro výrobu forem aj. přípravků, případně určena pro subdodavatele. U typových výrobků postačuje odkaz v sumarizační tabulce na typ výrobku nebo výrobce, případně na  přílohu s bližší specifikací. Na výkrese musí být vždy výrazně uvedeno číslo položky uvedené v sumarizační tabulce.

Do práce projektantů vstoupila počítačová grafika CAD, která umožňuje nejen rychlou obměnu variant řešení, ale i per­spektivní zobrazení prostoru v různě zvolených úhlech pohledu. Výstupem CAD je pohled na fiktivní interiér v kvalitě srovnatelné s fotografií skutečného prosto­ru. V případě řešení běžných interiérů je nutné zvážit její výtvarnou kvalitu s ohledem na její podpůrný, nikoliv hlavní cíl projektu. Základním výstupem pro výrobní realizaci zůstává tištěná forma výkresové dokumentace, která je nezbytná pro výrobní realizaci projektu.info
 

Požadavky na projekty dle ČSN 91 0100 – Nábytek – Bezpečnostní požadavky.

ČSN 91 0100 je závaznou normou provádějící zákon 102/2001 Sb. o obecné bezpečnosti výrobků.

Z důvodu rizik užívání nábytku a vlivu výrobků na životní prostředí musí být nábytek vyráběn jen na základě projektu a technické dokumentace, která garantuje bezpečnost výrobku, výroby a životního prostředí dle znění závazných právních předpisů. Projekty mobiliáře a veřejných interiérů mohou být předávány výrobcům pro účel výrobní realizace jen v případě, že splňují ustanovení níže uvedených článků.

Při navrhování výrobků mohou být použity materiály, jejichž užívání, zpracování, obrábění nebo postupy spojené s  povrchovou úpravou neohrozí bezpečnost osob a životní prostředí dle znění závazných právních předpisů: [1], [2], [3], [4], [5], [7], [8], [9],[15], [16], [17], [18].

Projekt výrobku garantuje užitné parametry nábytku, zdravotní, hygienické, ergonomické a nepatologické účinky výrobku, dále bezpečnostní, ekologické, požární aj. vlastnosti v souladu se závaznými právními předpisy nebo odbornými znalostmi, které byly známé v době vypracování projektu: [1], [2], [3], [4], [5], [7], [8], [9],[15], [16], [17], [18].

Projekt výrobku obsahuje základní zobrazení nábytku v obvyklém měřítku s nezbytnými rozměry a základními řezy. Součástí projektu jsou zásadní detaily konstrukce nutné pro výrobní realizaci a garanci vlastnosti výrobku. Součástí projektu je popis provedení a technické požadavky výrobku.

Projekt nábytkového nebo interiérového celku obsahuje dispoziční řešení - umístění výrobků (položek), informační prostorové pohledy nebo vizualizace prostoru, výkresy jednotlivých výrobků (položek), sumární tabulku zařizujících prvků a technické požadavky provedení.  Bezpečnost nábytku dokládá technická dokumentace projektů s vyznačenými a datovanými změnami výrobku a projekty veřejných interiérů, které výrobce archivuje v tištěné formě po dobu nejméně pěti let od ukončení výroby.

 

Závazné předpisy, které se vztahují na výrobu nábytku:

[1] Zákon č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky, Nařízení vlády č.163/2002  ve znění změny 312/2005

[2] Zákon č. 102/2001 Sb. o obecné bezpečnosti výrobku, dále ve znění ČSN 91 0100 aj.

[3] Zákon č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele - § 8, § 9, § 10, § 11

[4] Zákon č. 59/1998 Sb., o odpovědnosti za škodu způsobenou vadou výrobku § 1, § 4

[5] Zákon č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník - § 411, § 420, § 436

[6] Zákon č. 40/1964 Sb., občanský zákoník

[7] Zákon č. 40/2009 Sb., trestní zákoník

[8] Zákon č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví

[9] Zákon č. 309/1991 Sb., o ochraně ovzduší před znečišťujícími látkami

[10] Zákon č. 185/2001 Sb., (7/2005 Sb.) o odpadech

[11] Zákon č. 477/2001 Sb., o obalech, vyhláška č. 641/2004 Sb.

[12] Zákon č. 356/2000 Sb., o chemických látkách a chemických přípravcích

[13] Vyhláška MZČR č. 6/2003 dle § 108 zák. 258/2000Sb. hygienické limity chemických, fyzikálních a biologických ukazatelů pro vnitřní prostředí pobytových místností budov.

[14] Směrnice č.12/2001 Národního programu označování ekologicky šetrných výrobků dle Vládního usnesení č. 159 ze dne 7. dubna 1993

[15] ISO/IEC POKYN 50 Bezpečnostní aspekty – Směrnice pro bezpečnost dětí.

[16] Rozhodnutí Komise 2009/894/ES z 30. listopadu 2009, kterým se stanovují ekologická kritéria pro udělování ekoznačky

[17] USNESENÍ VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY č. 465, ze dne 14. června 2010, stanovuje v části III. Metodiku pro nákup nábytku pro státní správu a samosprávu.

[18] Vyhláška MV ČR č. 23/2008 – Vyhláška o technických podmínkách požární ochrany staveb od 1. 7. 2008, příloha č. 6 B (požadavky na čalouněný nábytek)
 Text: Doc. Dr. Ing. Petr Brunecký

ČSN 91 0001: Vlhkostní parametry dřevěného nábytku musí odpovídat obvyklé vlhkosti prostředí použití výrobku. Nábytek musí být uzpůsoben pro 30 – 65 % relativní vlhkost s absolutní vlhkostí materiálu v rozmezí 7 – 10 %.