NIS
Nábytkářský informační systém

Provedení


Povrchová úprava kuchyňského a koupelnového nábytku musí být provedena tak, aby výrobek mohl být čištěn za pomocí běžných přípravků proti mastným aj. nečistotám.

 

Konstrukce skříněk s průběžnými boky a vloženými sokly se nedoporučuje z hygienických a pevnostních důvodů (vnikání vlhkosti z podlahy, hygienická rizika v případě pevného soklu).

 

Kuchyňský a koupelnový nábytek musí umožnit snadnou sanitární údržbu výrobku a podlahy pod nábytkem. Nábytek musí mít z hlediska hygieny vhodně řešen přístup k nádobě na odpadky.

 

Při použití dýhy, folií, laminátů, laminovaných desek a pigmentové povrchové úpravy musí být čelní plochy sestavy shodné barvy a textury, není-li smluvně stanoveno jinak.

 

U kuchyní a koupelen je nutná hladká nestrukturální povrchová úprava materiálů, která poskytuje očekávané provozní vlastnosti, čistitelnost povrchu a omezení vzniku kolonií plísní nebo bakterií.

 

Pro pláty pracovních ploch bez povrchové úpravy lze doporučit jen dřeva s přirozenými dezinfekčními látkami. K výrobku musí být přiložen návod na ošetřování takových ploch. Koupelnový nábytek musí mít větratelnou mezeru mezi zády výrobku a stěnou z důvodu eliminace plísní. Výrobek musí být snímatelný pro potřeby provádění sanitární údržby místnosti.

 

Povrchová úprava pracovní plochy kuchyně a vodorovných ploch koupelnového nábytku musí mít odolnost stupně "A" dle ČSN 91 0102 LINK (viz kap. 3.5 Povrchová úprava).

 

Povrchová úprava čelních ploch musí minimálně odpovídat stupni určenému pro plochy "C". Nábytek pro koupelny musí mít odolnost povrchové úpravy nejméně ve stupni "B".

 

Kovové součásti exponované vlhkostí nebo parou musí být povrchově řešeny ve stupni ochrany před korozní agresivitou C3 dle ČSN EN ISO 12944-2.

 

Všechny hrany a rohy dílců dokončované lakem musí být pro zajištění adheze nátěrového filmu a jeho životnosti zaobleny min. R 2 mm.

 

Hrany a plochy nábytku, kde je vlivem použití výrobku předpokládána tepelná expozice nad 70 °C, musí odolat účinku sálavého a kontaktního tepla bez uvolnění povrchových materiálu od konstrukční desky.48


Úchytky, kování a doplňky kuchyňského nábytku nebo jiné výčnělky z ploch nesmí být řešeny tak, aby zachytávaly oděv a mohly způsobit opaření.

 

U kuchyňského nábytku musí být řešeny rozvody elektrické energie, plynu, vody a instalace spotřebičů tak, aby nemohlo dojít k ohrožení zdraví nebo požáru při používání výrobku (odvod tepla aj.).

 

Pro nábytek veřejných služeb je nutno pro úložný nábytek použít jen materiály a konstrukce nejvyšší jakosti adekvátně k údajům uvedeným pro sedací nábytek viz tab. 1. Těžké zatížení úložného nábytku platí také pro kuchyně a výdejny veřejného stravování, koupelny, kuchyně veřejného interiéru apod.

 

48 Metodika Výzkumného a vývojového ústavu nábytku Brno. Zjednodušeně lze říci, že zkušební vzorky o lepené ploše 400 mm² se zatíží 400 g a během 30 min nesmí dojít k odpadnutí hran. Pro tepelně namáhané hrany je nutno použít vhodné tavné lepidlo.


Namáhání nebytového nábytku dle prEN 16122 Non–domestic storage furniture

Tabulka: Namáhání nebytového nábytku dle prEN 16122 Non–domestic storage furniturePožadavky na interiérové kuchyňské prvky, speciální mobiliář a provoz veřejné služby stanovují zvláštní hygienické a bezpečnostní předpisy.

 

Plochy určené pro ukládání potravin musí být zhotoveny a dokončeny takovými materiály, které nezpůsobí kontaminaci potravin škodlivými látkami.

 

Plochy určené ke styku se sanitárními prostředky musí být konstruovány pomocí materiálů, které jsou odolné i po dlouhodobém užívání výrobku.

 

Pro podlahové rošty a doplňky může být použito surové kompaktní a stabilní dřevo s vyšším obsahem olejnatých a pryskyřičných složek (palisandr, teak, aj.).

 

Spodní skříňky montované do linky musí být vybaveny stavitelným mechanismem pro eliminaci nerovností podlahy.

 

Hrany soklu musí být chráněny proti vnikání vlhkosti při standardní činnosti nebo při sanitární údržbě podlah.

 


Plát (pracovní deska):

Povrchová úprava musí mít odolnost stupně „A“ 49 (pracovní plochy kuchyňských souborů, pracovní plochy stolů pracovních, manipulačních kuchyňských a stolů mycích.) dle ČSN 91 0102 a norem souvisejících.

 

Navazování plátů musí být prováděno mimo zóny mokrého procesu (mytí, vaření) a precizně utěsněno z důvodu zamezení vnikání vlhkosti do konstrukčních desek na bázi dřeva.

 

V případě řešení rohového nebo jiného navazování desky plátu v místech zón mokrého procesu je nutno použít syntetický kámen, nerez, nebo jiný vůči vlhkosti stabilní materiál.

 

Usazení plátu a jeho spotřebičů musí být řešeno tak, aby vliv mokrého procesu nezpůsobil znehodnocení výrobku a umožnil jeho běžnou sanitární údržbu.

 

Materiál pracovní plochy nemá být porézní, aby mohl být zbaven nečistot a běžnými sanitárními prostředky mohlo dojít k likvidaci bakterií, plísní aj. biologických faktorů povrchu.


Skříňky:

Spodní skříňky za pomoci stavěcích mechanismů vytváří vyrovnaný základ pro osazení plátu. Skříňky jsou vybaveny montážními prvky pro jejich upevnění ke stěně s nezbytnou větranou mezerou. Skříňky musí umožnit přístup a průchod instalací (elektřina, plyn, voda, odpad aj.).

 

Vnější přední plochy korpusu, dveří i vnitřního vybavení musí splňovat požadavky kladené na plochy "C" ČSN 91 0102 z důvodu nezbytné sanitární údržby výrobku je zde však pro viditelné plochy a vodorovné dílce nik doporučována odolnost jako u ploch "B". Ostatní vnější viditelné plochy vertikální musí splnit požadavky „E“ 50 (ostatní vnější viditelné plochy: Vertikální vnější plochy bez omezení výšky korpusu, soklů, noh, lubů a noh stolů, horizontální vnější plochy do výšky 1700 mm včetně vnitřních ploch dveří a klopen (ČSN 91 0102)).


Sokl a podnož:

Pro sokl a podnož mohou být použity mechanicky odolné a tuhé materiály, které umožňují snadnou sanitární údržbu výrobku, v případě kovových materiálů s povrchovou úpravou proti korozi. V případě snímatelných soklů musí být jejich montáž jednoduchá a rychlá tak, aby nebyla bariérou pro sanitární údržbu výrobku – podlahy. Při použití konstrukčních desek na bázi dřeva musí být zajištěna jejich ochrana proti vnikání vlhkosti.


Povrchová úprava nábytku

Koupelnový nábytek musí mít obdobné vlastnosti jako nábytek pro kuchyně, s výjimkou požadavku na odolnosti povrchu proti suchému a vlhkému teplu.

 

Odolnost pracovní plochy:
Požadována je tvrdost, odolnost proti oděru, přilnavost nátěru, přídržnost povrchu odtahem, odolnost proti suchému a vlhkému teplu, dále světlostálost a odolnost proti chemickým látkám (Podrobně viz ČSN 91 0102 Nábytek – Povrchová úprava dřevěného nábytku – Technické požadavky).

 

U kuchyní odolnost proti suchému teplu 180 C° a vlhkému teplu 100 C° – přípustné jsou jen nepatrné změny lesku a barvy.

 

Požadavky na vzhled lakovaných dílců (ČSN 91 0102 Nábytek – Povrchová úprava dřevěného nábytku – Technické požadavky):
Povrch nesmí vykazovat tyto vady: "neklidný povrch", pomerančová kůra, trhlinky, vady pórů, bublinky, nečistoty a poškození,  nerovnoměrnost lesku, stopy po broušení, kopírování podkladu.

 

Požadavky na vzhled laminovaných dílců:
Kromě uvedené mechanické a chemické odolnosti lakovaných dílců nesmí vykazovat navíc rozdíly v barvě, dekoru, lesku, skvrny, nečistoty, vlákna, rýhy ap.

Speciální úpravy povrchu:
Pro úpravu povrchu rostlého dřeva pracovních ploch koupelnového a kuchyňského nábytku lze použít jen vhodné olejové impregnační napouštělo nebo modifikované dřevo.