NIS
Nábytkářský informační systém

Dohody mimo pr. poměr


DOHODY O PRACÍCH KONANÝCH MIMO PRACOVNÍ POMĚR
 

  • DOHODA O PROVEDENÍ PRÁCE

-rozsah práce max. 300 hodin v kalendářním roce

-do tohoto rozsahu se započítává doba práce u téhož zaměstnavatele na základě jiné dohody o provedení práce

-musí být uvedena doba, na kterou se dohoda uzavírá

-písemná forma

 

  • DOHODA O PRACOVNÍ ČINNOSTI

-rozsah práce může činit méně jak 300 hodin v kalendářním roce

-rozsah práce nesmí překročit v průměru polovinu stanovené týdenní pracovní doby

(dodržování tohoto rozsahu se posuzuje za celou dobu, na kterou byla dohoda uzavřena, max. a období 52 týdnů)

-podstatné náležitosti:sjednané práce, rozsah pracovní doby a doba, na kterou se uzavírá

-zrušení:
dohodou
jednostranné zrušení bez nebo s uvedením důvodu s 15ti denní výpovědní dobou (výpovědní doba začíná běžet dnem doručením druhé straně)
okamžité zrušení lze sjednat jen pro případy, kdy je možné okamžitě zrušit pracovní poměr

-písemná forma

-není-li v zákoníku práce stanoveno jinak, vztahuje se na práci konanou na základě dohod o pracích konaných mimo pracovní poměr úprava pro výkon práce v pracovním poměru

- to však neplatí, pokud jde o

 

a) převedení na jinou práci a přeložení,

b) dočasné přidělení,

c) odstupné,

d) pracovní dobu a dobu odpočinku; výkon práce však nesmí přesáhnout 12 hodin během 24 hodin po sobě jdoucích,

e) překážky v práci na straně zaměstnance,

f) dovolenou,

g) skončení pracovního poměru,

h) odměňování (dále jen „odměna z dohody“), s výjimkou minimální mzdy, a

i) cestovní náhrady

 

-právo zaměstnance činného na základě dohody o pracovní činnosti na jiné důležité osobní překážky v práci a na dovolenou je možné sjednat, popřípadě stanovit vnitřním předpisem, a to za podmínek uvedených v § 199,206 av části deváté

-u dohody o provedení práce a u dohody o pracovní činnosti musí však být vždy dodržena úprava podle § 191 až 198 a § 206.