NIS
Nábytkářský informační systém

Konstrukce


Technické požadavky řeší ČSN 91 0001, ČSN 91 0100


Dimenzování a vlastnosti konstrukce nábytku musí odpovídat účelu, pro nějž byl výrobek zhotoven a splňovat požadavky stanovené pro zkoušení konkrétního typu nábytku. Nábytek musí být konstruován tak, aby nemohla být vlivem obvyklých činností porušena jeho stabilita a funkce. Na nábytek musí být použity konstrukční desky a materiály vhodné pro daný účel použití a současně vyhovující namáhání při obvyklém nebo předpokládaném používání výrobku. Pro dokončení výrazně namáhaných hran (vyplývající z funkce výrobku) musí být použit vhodný materiál, který zajistí nábytku dlouhodobou životnost a bezpečnost. Materiály a konstrukční spoje, které mohou přijít do styku s vodou, párou nebo zvýšenou vlhkostí musí být dokončeny tak, aby nedocházelo k porušení spojů aj. tvarovým změnám. Hrany a plochy nábytku, kde je vlivem použití výrobku předpokládána jejich vyšší tepelná expozice, musí odolat účinku sálavého a kontaktního tepla bez uvolnění povrchových materiálu od konstrukční desky. Konstrukce musí být řešena tak, aby nevznikaly netěsné konstrukční spoje, skuliny a mezery, které mohou být příčinou vady výrobku, vad ukládaných věcí nebo zranění uživatele. Demontovatelné dílce a součásti musí být zhotoveny s takovou přesností, aby suchá montáž a demontáž mohla být provedena bez dodatečného přizpůsobování.

 

Dveře nábytku, skleněné dveře nebo výplně se při používání a zatížení výrobku nesmí uvolnit z drážek nebo závěsů. Při ustavení výrobku se nesmí dveře příčit, drhnout a hlučet. Dveře s horizontální osou otáčení musí být dostatečně zajištěny proti samovolnému uvolnění, volnému nebrzděnému pádu a proti vylomení při běžném užívání výrobku. Police musí být zajištěny proti vytažení a pádu v nezatíženém stavu a musí být dimenzovány tak, aby po jejich trvalém zatížení nedošlo k jejich nežádoucímu průhybu. Prázdné zásuvky musí být uzavíratelné lehkým tlakem na pravý horní roh čela bez příčení a znatelného drhnutí v korpusu a vyhovovat stanoveným zkouškám. Dveře a zásuvky se nesmí samovolně otevírat nebo zavírat. Dveře s horizontální osou otáčení musí být v otevřené poloze dostatečně zajištěny. Dno zásuvek musí být připevněno tak, aby při plném zatížení nedošlo k jeho uvolnění. Zásuvky musí být po vysunutí zajištěny zarážkou, aby nedošlo k uvolnění z korpusu skříňky. Otvory a komponenty pro instalační rozvody musí být zajištěny tak, aby nedošlo k poškození kabelů nebo poranění uživatele při instalaci spotřebičů. Konstrukce nábytku musí být řešena tak, aby při běžném užití výrobku a jeho součástí nebo komponentů, nedocházelo k nežádoucím funkčním nebo zvukovým efektům. Speciální nábytek musí být konstruován v souladu s požadavky specifického určení věci nebo dle somatických potřeb uživatele dle ISO/IEC POKYN 71 - Směrnice pro navrhovatele norem pro pochopení potřeb seniorů a osob s postižením - POKYN ISO/IEC 71.pdf


Skleněné komponenty musí být všude tam, kde se obvykle volně pohybují děti, zhotoveny z bezpečnostního skla nebo nahrazeny jiným materiálem dle ISO/IEC POKYN 50info. ISO/IEC POKYN 50 řeší Bezpečnostní aspekty – Směrnice pro bezpečnost dětí - POKYN ISO/IEC 50.pdfinfo.


Dle konstrukce klasifikujeme nábytek na:

nábytek skříňový

též korpusový, tvořený převážně z konstrukčních desek, které utvářejí tuhý korpus výrobku.

 

nábytek stolový

nábytek tvořený pracovní deskou na zvýšeném podnoží, které zajišťuje pevnost a tuhost výrobku.

 

nábytek regálový

otevřený, nekorpusový úložný nábytek utvořen ze svislých podpěr a polic.


nábytek závěsný

nábytek pro zavěšení na stěny, stropy, předěly, přepážky, příčky ap..


nábytkový obklad

estetický doplněk interiéru, který nemá povahu stavebního výrobku, je zhotoven obvykle z konstrukčních desek, zpravidla připevněný na podkladní dřevěné lišty.


nábytkový podhled

estetický doplněk interiéru, který nemá povahu stavebního výrobku, zpravidla připevněný na podkladní dřevěné lišty nebo jiné, závěsné zařízení.


nábytkový předěl

celek, který za pomocí nábytkových jednotek, nábytkových obkladů aj. prvků rozděluje interiér; nábytkový předěl může být vybaven interiérovými dveřmi ve stejném provedení jako celek.


nábytková příčka

nábytkový celek – souprava doplněná nábytkovými obklady nebo mobiliářem, nemá povahu stavebního výrobku, zpravidla dodatečně rozděluje prostor.


integrovaný nábytek

nábytkový celek, který umožňuje vytvářet variabilní akustické nábytkové příčky staveb a nemá povahu stavebního výrobku.Bezpečnosti dětí by měla být věnována velká pozornost, protože zranění dětí a mladistvých jsou v mnoha zemích hlavní příčinou jejich smrti a invalidity. Děti se rodí do světa dospělých, aniž mají  zkušenosti nebo vědomí rizika, ale s přirozenou chutí objevovat. Následkem toho je během dětství možnost zranění obzvlášť velká.


Poněvadž takový dozor, kterým by se vždy zamezily potenciálně škodlivé interakce, není možný ani praktický, je nezbytné mít navíc strategie pro prevenci zranění.


Intervenční strategie, které mají za úkol chránit děti, musí připustit, že děti nejsou malí dospělí. Vnímavost zranění a jeho povahy u dětí se liší od vnímavosti u dospělých. Takové intervenční strategie musí připustit základní představu, že děti neužijí nesprávně výrobky nebo své okolí. Spíše děti jsou s nimi v interakci způsoby, které odrážejí normální chování dítěte, jež se bude velmi lišit podle věku dítěte a úrovně jeho vývoje. Intervenční strategie, jejichž záměrem je chránit děti, proto mohou být odlišné od těch, jejichž záměrem je chránit dospělé osoby.

 

Výzvou je vyvinout výrobky, struktury, instalace a služby (společně zmiňované jako výrobky) způsobem, který by minimalizoval možnost zranění dítěte. Předcházet zranění je odpovědností každého.


Prevence zranění může být prováděna prostřednictvím designu a technologie, legislativy a výchovy.

Pokyn 50 je rámcem, který uvádí možné  zdroje nezáměrného fyzického poškození (nebezpečí) dětí výrobky, procesy nebo službami, které používají nebo se kterými se mohou dostat do kontaktu, dokonce i když nejsou výslovně určeny pro děti. Úkolem rámce je  minimalizovat riziko zranění dětí.


Je primárně určen těm, kteří se účastní přípravy a revize norem. Ale je důležitou informaci, která může být užitečná mj. pro návrháře, architekty, výrobce, poskytovatele služeb, zprostředkovatele sdělení/komunikátory a tvůrce politik.


Pro děti se zvláštními potřebami mohou být vhodné dodatečné požadavky. Pokyn 50 si nedělá nárok na plné postižení těchto dodatečných potřeb. Na potřeby invalidních osob je zaměřen ISO/IEC Pokyn 71.


Výrobek může zahrnovat výrobky, struktury, budovy, instalace nebo jejich kombinace.


V Pokynu 50 není uveden žádný určitý návod na prevenci nebo snížení psychologického nebo morálního poškození nebo záměrného zranění.