NIS
Nábytkářský informační systém

Změna pr. poměru


• změna obsahu PP- na základě dohody zaměstnance a zaměstnavatele

• jmenování na vedoucí místo po vzniku PP-dle § 33 odst. 3 ZP
• převedení na jinou práci-v případě nesouhlasu zaměstnance třeba projednat s odbory 
                   (výjimka: doba převedení nepřesáhne 21 pracovních dnů v kalendářním roce)

povinnost zaměstnavatele převést zaměstnance:§ 41 odst. 1 ZP
a)pozbyl-li zaměstnanec vzhledem ke svému zdravotnímu stavu podle lékařského posudku vydaného zařízením závodní preventivní péče nebo rozhodnutí příslušného správního úřadu, který lékařský posudek přezkoumává, dlouhodobě způsobilosti konat dále dosavadní práci,

b) nesmí-li podle lékařského posudku vydaného zařízením závodní preventivní péče nebo rozhodnutí příslušného správního úřadu, který lékařský posudek přezkoumává, dále konat dosavadní práci pro pracovní úraz, onemocnění nemocí z povolání nebo pro ohrožení touto nemocí, anebo dosáhl-li na pracovišti určeném rozhodnutím příslušného orgánu ochrany veřejného zdraví nejvyšší přípustné expozice,

c) koná-li těhotná zaměstnankyně, zaměstnankyně, která kojí, nebo zaměstnankyně-matka do konce devátého měsíce po porodu práci, kterou nesmějí být tyto zaměstnankyně zaměstnávány nebo která podle lékařského posudku ohrožuje její těhotenství nebo mateřství,

d) jestliže to je nutné podle lékařského posudku vydaného zařízením závodní preventivní péče nebo rozhodnutí příslušného správního úřadu v zájmu ochrany zdraví jiných fyzických osob před infekčním onemocněním,

e) jestliže je toho třeba podle pravomocného rozhodnutí soudu nebo správního úřadu, jiného státního orgánu nebo orgánu územního samosprávného celku,

f) je-li zaměstnanec pracující v noci na základě lékařského posudku vydaného zařízením závodní preventivní péče uznán nezpůsobilým pro noční práci,

g) požádá-li o to těhotná zaměstnankyně, zaměstnankyně, která kojí, nebo zaměstnankyně-matka do konce devátého měsíce po porodu, která pracuje v noci.

právo zaměstnavatele převést zaměstnance na jinou práci:

a) dal-i zaměstnanci výpověď z důvodů uvedených v § 52 písm. f) a g),
b) bylo-li proti zaměstnanci zahájeno trestní řízení pro podezření z úmyslné trestné činnosti spáchané při plnění pracovních úkolů nebo v přímé souvislosti s ním ke škodě na majetku zaměstnavatele, a to na dobu do pravomocného skončení trestního řízení,
c) pozbyl-li zaměstnanec dočasně předpoklady stanovené zvláštními právními předpisy pro výkon sjednané práce, avšak v tomto případě nejdéle celkem na 30 pracovních dnů v kalendářním roce.

-pokud ve výše uvedených případech nelze převést zaměstnance na stejný druh práce, je možné jej převést i na práci jiného druhu, než byla sjednána v pracovní smlouvě, a to i bez souhlasu zaměstnance

ostatní případy převedení na jinou práci:

-je-li to třeba k odvrácení mimořádné události, živelní události nebo jiné hrozící nehody nebo k zmírnění jejich bezprostředních následků, a to na nezbytně nutnou dobu, a to bez souhlasu zaměstnance

-v případě prostoje nebo nepříznivých povětrnostních vlivů je převedení na jinou práci, než byla sjednána v pracovní smlouvě pouze se souhlasem zaměstnance

Obecná pravidla: zaměstnavatel je povinen přihlížet k tomu, aby tato práce a pracoviště byly pro zaměstnance vhodné vzhledem k jeho zdravotnímu stavu a schopnostem a kvalifikaci
:převedení je třeba předem projednat se zaměstnancem, a to důvod převedení na jinou práci a dobu, po kterou má převedení trvat (při změně pracovní smlouvy je zaměstnavatel povinen vydat mu písemné potvrzení)
• pracovní cesta-pouze na základě dohody se zaměstnancem
• přeložení-výkon práce v jiném místě v rámci téhož zaměstnavatele
           -pouze se souhlasem zaměstnance!!!
           -práci zaměstnance řídí a kontroluje vedoucí organizační složky, na kterou byl 
                zaměstnanec přeložen
• dočasné přidělení-dohoda o dočasném přidělení se zaměstnancem-písemně!!!
                 -lze ji uzavřít nejdříve 6 měsíců ode dne vzniku prac.poměru
               -náležitosti dohody: název/jméno, příjmení zaměstnavatele, k němuž se 
                 zaměstnanec přiděluje, den, kdy dočasné přidělení vznikne, doba, na kterou  
                 se sjednává, lze sjednat pravidelné pracoviště (pro účely cestovních náhrad) 
               -práci tohoto zaměstnance řídí a kontroluje zaměstnavatel, k němuž byl  
                přidělen
                -mzdu či odměnu za práci a cestovní náhrady poskytuje zaměstnavatel, který 
               zaměstnance přidělil
              -rovnost zaměstnanců u zaměstnavatele, k němuž byl přidělen
              -ukončení dohody: uplynutím doby, dohodou, výpovědí s 15ti denní 
                výpovědní dobou, která běží dnem doručení druhé straně, a to z jakéhokoliv  
              důvodu či bez uvedení důvodu –písemně!!!

-odpadnou-li důvody pro převedení či přeložení nebo uplynula-li sjednaná doba, je zaměstnavatel povinen zaměstnance zařadit podle smlouvy nebo se s ním dohodnout na změně pracovní smlouvy