NIS
Nábytkářský informační systém

Požární ochrana


Legislativa  vztahující se k požární ochraně (PO) je v ČR řešena následujícími zákony, vyhláškami a normami:

246/2001 Sb., VYHLÁŠKA Ministerstva vnitra o stanovení podmínek požární bezpečnosti a výkonu státního požárního dozoru (vyhláška o požární prevenci).
87/2000 Sb.,VYHLÁŠKA Ministerstva vnitra, kterou se stanoví podmínky požární bezpečnosti při svařování a nahřívání živic v tavných nádobách.
238/2000 Sb., ZÁKON o Hasičském záchranném sboru České republiky.
255/1999 Sb., VYHLÁŠKA Ministerstva vnitra o technických podmínkách věcných prostředků požární ochrany.
268/2009 Sb., VYHLÁŠKA Ministerstva pro místní rozvoj o technických požadavcích na stavby.
133/1985 Sb., ZÁKON České národní rady o požární ochraně.
111/1981 Sb.,VYHLÁŠKA Ministerstva vnitra o čištění komínů.
183/2006 Sb., ZÁKON Ministerstva vnitra o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon).
87/2000 Sb., VYHLÁŠKA kterou se stanoví podmínky požární bezpečnosti při svařování a nahřívání živic v tavných nádobách.
356/2003 Sb. ZÁKON o chemických látkách a chemických přípravcích.
27/1999 Sb., VYHLÁŠKA o formě a obsahu bezpečnostního listu k nebezpečné chemické látce a přípravku.

ČSN 650201 Hořlavé kapaliny - Prostory pro výrobu, skladování a manipulaci.
ČSN 73 0831 Požární bezpečnost staveb – Shromažďovací prostory.
ČSN 73 0802 Požární bezpečnost staveb – Nevýrobní objekty.
ČSN 73 0804 Požární bezpečnost staveb – Výrobní objekty.
ČSN 730873 Požární bezpečnost staveb - Zásobování požární vodou.
ČSN 730845 Požární bezpečnost staveb – Sklady.
ČSN 730842 Požární bezpečnost staveb. Objekty pro zemědělskou výrobu.
ČSN 06 1008 Požární bezpečnost tepelných zařízení.
ČSN 73 0875 Požární bezpečnost staveb – Navrhování elektrické požární signalizace.
ČSN 73 0872 Požární bezpečnost staveb – Ochrana staveb proti šíření požáru vzduchotechnickým zařízením.
ČSN EN 1127-1 Výbušná prostředí – Zamezení a ochrana proti výbuchu – Část 1: Základní pojmy a metodologie.
ČSN ISO 8421-1 Požární ochrana – Slovník – Část 1: Obecné termíny a jevy požáru.
ČSN 44 1315 Skladování tuhých paliv.
ČSN EN 2 Třídy požárů.
ČSN EN 1443 Komínové konstrukce – Všeobecné požadavky.
ČSN 73 4201 Komíny a kouřovody – Navrhování, provádění a připojování spotřebičů paliv

 


Dokumentace nezbytná pro regulaci PO je tato:

- Dokumentace o začlenění do kategorie činností se zvýšeným požárním nebezpečím nebo s vysokým požárním nebezpečím
- Posouzení požárního nebezpečí
- Stanovení organizace zabezpečení požární ochrany
- Požární řád
- Požární poplachové směrnice
- Požární evakuační plán
- Dokumentace zdolávání požárů
- Řád ohlašovny požárů
- Tematický plán a časový rozvrh školení zaměstnanců a odborné přípravy preventivních požárních hlídek a preventistů požární ochrany
- Dokumentace o provedeném školení a odborné přípravě preventivních požárních hlídek a preventistů požární ochrany
- Požární kniha
- Dokumentace o činnosti a akceschopnosti jednotky požární ochrany, popřípadě požární hlídky
- a další dokumentace obsahující podmínky požární bezpečnosti, zpracovávaná a schvalovaná