NIS
Nábytkářský informační systém

Požadavky na prostor


V této části je uváděn přehled známých informací o parametrech prostoru a nábytku určeného pro hendikepované. Informace jsou v oddílu „Dosahy člověka na vozíčku“ porovnávány s aktuálními poznatky získanými v ergonomickém software Tecnomatix Jack.


Pro bezbariérový přístup je důležitá manipulační plocha před vstupy a dostatečná průchozí, či průjezdová šířka komunikací. Dveře v bytě nesmí mít prahy. Významnými pomůckami v obývaném prostoru jsou madla, sklopná sedátka, mobilní zvedací zařízení a polohovatelná lůžka. Tato zařízení usnadňují hendikepovaným pohyb a zvyšují kvalitu jejich života. Prostory v bytě musí umožnit vozíčkáři otočení o 360°, což je kruh o průměru 150 cm. Před vstupy do budov, kde manipulují s dveřmi, je nutná plocha o rozměrech nejméně 150 x 150 cm. Stejné rozměry jsou vyžadovány u nástupu do výtahů, či zdvihacích plošin.

Šířky komunikací v bytě musí umožňovat pohodlný pohyb postižených osob po bytě. Pro průjezd jednoho vozíčkáře je nutno počítat s šířkou minimálně 120 cm, optimální je šířka 150 cm. Světlou šířku vstupních dveří je nutno navrhovat nejméně 90 cm, u vnitřních dveří postačuje šířka 80 cm. Manipulaci s dveřmi napomáhá vodorovné madlo přes celou šířku dveří. [ŠNAJDAROVÁ Helena: Bezbariérové stavby. ERA, Praha 2007, 142 s., ISBN 978-80-7366-084-0.]

Veškeré výškové rozdíly podlah s trvalým pobytem osob musí splňovat požadavky vyhlášky č. 398/2009 Sb., která zabezpečuje bezbariérové užívání staveb a udává výškové rozdíly pochůzných ploch max. 20 mm (rozdíl ve výškové úrovni nášlapných vrstev, včetně překrytých přechodovou lištou nebo prahem). Všechny dveře vyjma vstupních, musí být bez prahů. Přechod mezi bezbariérovou rampou a navazující komunikací musí být bez výškových rozdílů. Dle ČSN 730205 Podlahy – Společná ustanovení čl. 4. 4.2 nesmí být mezní rozdíly místností v místech spár, které nejsou zakryty podlahovou lištou, větší než 2 mm (vč. WC, koupelen, nemocničních pokojů aj.)


POŽADAVKY NA PROSTOR

Obrazová schémata dle příručky EU [Evropská příručka pro přístupné prostředí vytvářené výstavbou ABF Praha 1995, 133s. ISBN 80-901608-2-4.]


Rozměrové zásady: A – muži, B – ženy, C – děti, D – starší lidé, E – vysocí lidé, F – vozíčkáři, G – nehybné nohySezení - interval výšky úrovně očí: A – muži, B – ženy, C – děti, D – starší lidé, E – vysocí lidéSezení - výška pracovního pásma: A – muži, B – ženy, C – děti, D – starší lidé, E – vysocí lidéSezení - výše horního dosahu a zachycení: A – muži, B – ženy, C – děti, D – starší lidé, E – vysocí lidéPrůchozí šířka: A – muži/ženy, B – lidé s berlemi, C – lidé s kočárky, D – lidé se zavazadly, E – vozíčkáři, F – lidé vyžadu­jící pomoc, X – místní zúžení.


Dosahy dolů: A – muži, B – ženy, C – děti, D – starší lidé, E – vysocí lidé, F – vozíčkářiDosahy dopředu: A – muži, B – ženy, C – děti, D – starší lidé, E – vysocí lidé, F – vozíčkáři


Dosahy vzhůru: A – muži, B – ženy, C – děti, D – starší lidé, E – vysocí lidé, F – vozíčkářiProstor potřebný pro otočení: A – 90° , B – 180°, C – praktický prostor pro obrat vozíku, D – lidé s berlemi, E – lidé s kočárkemProstor potřebný pro přesun na toaletu: A – úhlopříčně, B – přesun zpředu, C – boční přesunStojící osoba o berlích nebo slepec, Y – hmatová dotyková informace

Rozměrové požadavky člověka o berlích, slepce a vozíčkáře s doprovodem (Filipiová)Orientační rozmšry vozíku a jeho uživatele (Filipiová)


Vzdálenosti dosahu "zdateného" vozíčkáře do boku a dopředu (Filipiová)