NIS
Nábytkářský informační systém

Bezpečnost


Bezpečnost nábytku řeší v obecné rovině zákon č. 102/2003 Sb. o obecné bezpečnosti výrobků a dále ČSN 91 0100 Nábytek – Bezpečnostní požadavky: Zákon č. 102/2001 Sb. o obecné bezpečnosti výrobků (§3 Obecné požadavky na bezpečnost výrobku) uvádí:

 

(1) Bezpečným výrobkem je výrobek, který za běžných, nebo rozumně předvídatelných podmínek užití nepředstavuje po dobu stanovené, nebo obvyklé použitelnosti žádné nebezpečí, nebo jehož užití představuje vzhledem k bezpečnosti a zdraví osob pouze minimální nebezpečí při správném užívání výrobku, přičemž se sledují zejména:


a) vlastnosti výrobku, jeho životnost, složení, způsob balení, návod na jeho montáž a uvedení do provozu, pro způsob užívání včetně vymezení prostředí užití, způsoby označení, návod na údržbu a likvidaci, další údaje a informace poskytnuté výrobcem; návod musí být uveden v českém jazyce,
b) vliv na další výrobky, jestliže lze důvodně předpokládat jeho užívání s dalším výrobkem,
c) způsoby předvádění výrobků,
d) kategorie uživatelů, kteří mohu být ohroženi při použití výrobku, zejména děti a osoby s omezenou schopností pohybu a orientace.

 

(2) Za bezpečný výrobek se považuje výrobek splňující požadavky zvláštního právního předpisu a mezinárodních smluv, kterými je Česká republika vázána a které byly vyhlášeny ve Sbírce mezinárodních smluv. Pokud pro výrobek takový předpis neexistuje, považuje se za bezpečný výrobek ten, který splňuje požadavky českých technických norem nebo odpovídá stavu vědeckých a technických poznatků známých v době jeho uvedení na trh. Možnost dosažení vyšší úrovně bezpečnosti nebo dostupnosti jiných výrobků, představujících nižší stupeň rizika, není důvodem k tomu, aby nebyl výrobek považován za bezpečný.


(3) Nebezpečným výrobkem je každý výrobek, který nevyhovuje požadavkům na bezpečný výrobek podle odstavců 1 a 2.


Pro úložný nábytek dle ČSN 91 0100 a ČSN 91 0412 dále platí:


Nábytek musí být konstruován a dimenzován tak, aby obsahoval základní pasivní prvky bezpečnosti proti úrazu, a aby při jeho obvyklém užití v interiéru nedošlo k jeho poškození a v důsledku této vady k poranění osob. Nábytek, jeho součásti a komponenty nesmí být při běžném užívání příčinou somatického poranění uživatele nebo přítomných osob. Nábytek musí být dostatečně odolný proti účinku sil vznikajících při běžném užívání, aby v důsledku deformace nebo vibrace nedošlo k pádu uložených předmětů nebo destrukci nábytku. Nábytek svými ergonomickými parametry, konstrukcí nebo funkcí nesmí být příčinou poškození zdraví spotřebitele při dlouhodobém užívání výrobku. Nábytek, jehož rozměry umožňují možné použití výrobku celou populací, musí mít obvyklé parametry, nelze omezit jeho zatížení aj. vlastnosti odkazem určení jeho použití pro výlučnou skupinu osob (děti apod.).

 

Nábytek nesmí ohrozit zdraví spotřebitele nebo dětí při běžných činnostech v interiéru a být bezpečný i při jiném běžném nebo obvyklém použití, než pro které byl výhradně určen. Pro konstrukci musí být zvoleny vhodné materiály, konstrukční spoje a kování, určené pro daný typ výrobku, zaručující jeho bezvadnou funkci a životnost při dlouhodobém používání. Pro výrobu nábytku musí být použity materiály, které jsou ve shodě s předepsanou technickou normou, certifikátem nebo jiným právním předpisem. 

 

V místech, kde je předpokládán častý pohyb dětí, musí být nábytek řešen a instalován tak, aby při hrách dětí eliminoval šplh, zavěšování dětí na zásuvky, nebo na dveře. V opačném případě musí být zajištěna stabilita výrobku aktivně info, s upozorněním na možná rizika doplněné návodem pro zákazníka, jak má rizika eliminovat. V místech, kde je předpokládán častý pohyb dětí, musí být zvážena možnost uzavření dětí v nábytku při hře, nábytek nesmí způsobit jejich udušení. V místech, kde je předpokládán častý pohyb dětí, musí být eliminovány úrazy vlivem pádu součástí nábytku, nevhodných mezer, střižných míst a skulin.

 

V místech, kde je předpokládán častý pohyb dětí je nutno prověřit nábytek, zda je v souladu s ISO/IEC POKYN 50 Bezpečnostní aspekty – Směrnice pro bezpečnost dětí. Výrobce je povinen informovat spotřebitele o tom, jaká rizika a nebezpečí (pokud existují) mohou plynout z jiného, než obvyklého použití výrobku, nebo jeho neobvyklých vlastností.


KONKRÉTNÍ TECHNICKÉ  POŽADAVKY VIZ KONSTRUKCE  A VYBAVENÍPasivní ochrana znamená zabezpečení nábytku bez účasti zákazníka, aktivní ochrana vyžaduje součinnost zákazníka a prokazatelné upozornění na tuto skutečnost, včetně poskytnutí návodu jak bezpečnost nábytku zajistit.