NIS
Nábytkářský informační systém

Indie


Ochrana podle práva průmyslových vzorů


Příslušné právní předpisy

Základ pro ochranu průmyslových vzorů v Indii představuje zákon o průmyslových vzorech z roku 2000 a předpisy o průmyslových vzorech z roku 2001. Indie není členem Haagské dohody o mezinárodním zápisu průmyslových vzorů, tento systém tedy nelze pro ochranu průmyslových vzorů v Indii použít.


Co lze a co nelze chránit?

Získání ochrany průmyslového vzoru v Indii je podmíněno splněním následujících kritérií.
 
Průmyslový vzor:
• musí být nový nebo originální,
• nesmí být dříve zveřejněn v žádné zemi,
• musí být možné jej znovu vytvořit průmyslovými prostředky,
• nesmí odporovat zásadám veřejného pořádku a etickým principům,
• musí být odlišitelný od známých vzorů či kombinací známých vzorů,
• nesmí obsahovat nápadný pohoršující nebo obscénní námět,
• nesmí splňovat pouze technickou funkci, nýbrž musí mít i určité estetické prvky.

Podle indických zákonů nemají na ochranu průmyslového vzoru nárok osoby, které nemají sídlo v Indii nebo nejsou zastoupeny zástupcem se sídlem v Indii.


Formální náležitosti

Přihláška průmyslového vzoru musí obsahovat celé jméno, adresu a národnost přihlašovatele a adresu pro doručování písemností v Indii. K přihlášce je nutné přiložit výkresy, fotografie ze všech úhlů, pět kopií každé pozice, seznam zemí (pro účely dovolání se případného práva přednosti), ve kterých byla přihláška průmyslového vzoru podána včetně data a čísla přihlášky, údaje o třídě, pro kterou se přihláška podává, a o názvech výrobků, na kterých má být průmyslový vzor použit (Premier Registration Service: Trade Marks in India (Ochranné známky v Indii), http://www.patentindia.org/design.htm)

Úřad pro průmyslové vzory může poskytnout asistenci při provádění rešerše v databázích průmyslových vzorů za účelem zjištění, které typy průmyslových vzorů jsou již v Indii chráněny. Upozornění: Indické úřady nepřidělí přihlášce datum, dokud úřad duševního vlastnictví neobdrží příslušné poplatky.

Máte-li další dotazy, kontaktujte:
Assistant Controller of Designs (zástupce správce průmyslových vzorů)
Design Office (Úřad pro průmyslové vzory)
7 th Floor, 2 nd MSO Building
Nizam Palace, J.C. Bose Road
Kolkota 700 020
Tel.: +91 33 281 3421
Fax: + 91 33 281 3423


Poplatky

Přihláška průmyslového vzoru: 1 000 INR
Prodloužení autorského práva: 2 000 INR
Podrobný přehled poplatků lze nalézt v Pokynech pro zápis A.J.C., které se dají zdarma stáhnout na webových stránkách indického úřadu duševního vlastnictví. (http://ipindia.nic.in/ipr/design/designs.htm)


Průzkum

Úřad pro průmyslové vzory provede průzkum přihlášky a vznese případné námitky. Po odstranění všech námitek poskytne úřad průmyslovému vzoru ochranu. Přihláška průmyslového vzoru je poté zveřejněna ve Věstníku a v rejstříku průmyslových vzorů. Tento proces trvá průměrně 6 až 12 měsíců.


Doba ochrany

Ochrana průmyslového vzoru se poskytuje na 10 let, lze ji však prodloužit o dalších 5 let. Pokud neuhradíte poplatky za obnovu přihlášky průmyslového vzoru, ochrana pozbude platnosti. Plaťte tedy poplatky za obnovu včas.


Vlastnictví práva

Za normálních okolností je vlastníkem práva autor průmyslového vzoru. Pokud však původní autor průmyslového vzoru toto dílo vytvořil v rámci svého pracovního poměru, je vlastníkem vzoru zaměstnavatel, pokud není ve smlouvě stanoveno jinak. Právo k průmyslovému vzoru lze rovněž převést na třetí osobu. Takovou skutečnost je však nutné uvést ve smlouvě.


Co je dobré vědět?

Indie uplatňuje princip prvního přihlašovatele. Je tedy třeba požádat o zápis co nejdříve, aby si jiná osoba nemohla činit nárok na příslušný průmyslový vzor před vámi. Je rovněž důležité podat přihlášku před zveřejněním průmyslového vzoru. V opačném případě vám úřad duševního vlastnictví neposkytne potřebnou ochranu (http://newdelhi.usembassy.gov/iprdesign.html).

Na druhou stranu nemusíte v době přihlášení prokazovat, že je průmyslový vzor obchodně využitelný.Ochrana podle známkového práva


Příslušné právní předpisy

Známkové právo vychází v Indii ze zákona o ochranných známkách z roku 1999. Indie je členem Madridského protokolu o mezinárodním zápisu ochranných známek (viz část tohoto průvodce věnovaná mezinárodní ochraně).


Co lze a co nelze chránit?

V Indii lze poskytnout známkovou ochranu následujícím předmětům:
• jakékoli jméno či název včetně osobního jména a příjmení přihlašovatele či jeho předchůdce v obchodní činnosti nebo podpisu osoby, který obchodní sféra přijímá jako ochrannou známku,
• vymyšlené slovo nebo libovolné slovo či slova ze slovníku, která přímo nepopisují povahu nebo kvalitu výrobků a služeb,
• písmena či číslice nebo jejich libovolná kombinace.


Ochranná známka může získat známkovou ochranu buď podáním přihlášky, nebo používáním známky na výrobcích a službách v obchodním styku.

Zápis ochranné známky je obvykle zamítnut, pokud je ochranná známka ryze popisná nebo klamavá, pokud ji tvoří pouhé příjmení nebo pouhý ornament, pokud je běžná v současném jazyce, pokud uráží náboženské cítění nebo některou třídu indické společnosti a pokud je pohoršující nebo obscénní.


Formální náležitosti

Získání známkové ochrany v Indii je podmíněno předložením následujících dokumentů a údajů:
• celé jméno, adresa a národnost přihlašovatelů,
• popis ochranné známky, jedna kopie, má-li známka formu etikety,
• seznam všech položek (výrobků i služeb), pro něž známka je nebo má být použita,
• datum, odkdy se známka používá v případě, že se již v Indii používá,
• seznam zemí, ve kterých má být známka chráněna.

Nezapomeňte na tento seznam uvést datum, abyste se ujistili, že vaše přihláška bude mít přednost před dalšími možnými přihláškami podanými po vašem datu podání.

Indický patentový úřad nabízí přehled formulářů, které je třeba vyplnit.


Poplatky

Poplatek za přihlášení ochranné známky činí 2 500 INR za třídu. Poplatek za obnovu ochranné známky činí 5 000 INR za třídu
(http://ipindia.nic.in/tmr_new/FREQUENTLY_ASKED_QUESTIONS.htm)


Průzkum

Úřad pro ochranné známky provede průzkum přihlášky a vznese případné námitky. Pokud nebyly žádné námitky vzneseny, trvá získání známkové ochrany obvykle 2 až 3 roky. Po odstranění případných námitek je ochranná známka zveřejněna ve Věstníku. Osvědčení o zápisu se vydává 4 až 6 měsíců po skončení lhůty pro podání odporu. V případě odporu bude osvědčení o zápisu vydáno až po zamítnutí odporu. Odpor může podat libovolná právnická osoba, která se domnívá, že přihláška porušuje její práva. Úřad pro ochranné známky zkontroluje oprávněnost těchto tvrzení. Jsou-li tvrzení uvedená v odporu odůvodněná, nemusí úřad ochrannou známku udělit, případně může umožnit podání přihlášky v jiné třídě, než je třída, pro kterou je zapsána ochranná známka vlastněná dotyčnou právnickou osobou.


Doba ochrany

Známková ochrana trvá 10 let, lze ji obnovovat bez omezení. Nezmeškejte časové lhůty a nezapomeňte hradit poplatky za obnovu.


Vlastnictví práva

Za normálních okolností je vlastníkem práva autor ochranné známky. Pokud však původní autor ochranné známky toto dílo vytvořil v rámci svého pracovního poměru, je vlastníkem ochranné známky zaměstnavatel, pokud není ve smlouvě stanoveno jinak. Ochrannou známku lze rovněž převést na třetí osobu. Takovou skutečnost je však nutné uvést ve smlouvě. O zápis ochranné známky tedy může požádat každá osoba, která „o sobě tvrdí, že je vlastníkem” ochranné známky.¨


Co je dobré vědět?

Indie uplatňuje princip prvního přihlašovatele. Nemusíte prokazovat, že jste provedli v databázích rešerši na stávající ochranné známky. Její provedení však vaší přihlášce dodá na váze a přihláška bude obtížněji napadnutelná třetími osobami. Je rovněž důležité vědět, že v Indii lze opřít přihlášku o pouhý úmysl ochrannou známku někdy v budoucnu používat.

I když jste svou ochrannou známku nezapsali, můžete přesto požívat známkové ochrany, pokud můžete prokázat, že jste známku používali a používáte v obchodním styku.

Můžete tak podat žalobu pro padělání a napodobování i v případě, že jste o známkovou ochranu nepožádali.


Ochrana podle patentového práva, včetně užitných vzorů


Příslušné právní předpisy

Hlavními zákony jsou zákon o patentech a předpisy o patentech. Indie je členem Smlouvy o patentové spolupráci (PCT). Patenty na užitné vzory se v Indii nepoužívají.


Co lze a co nelze chránit?

V Indii lze získat patent na následující předměty: techniky, postupy, metody a způsoby výroby, stroje, přístroje a další výrobky, látky získávané výrobou, počítačový software, který je technicky využitelný v průmyslu nebo se používá s hardwarem, výrobkový patent na potraviny, chemikálie či léčiva.

Patentovat nelze vynálezy, které odporují zásadám veřejného pořádku nebo etickým principům, filmy a televizní tvorbu, tradiční znalosti nebo prvky související s tradičními znalostmi.


Formální náležitosti

Na webových stránkách indického patentového úřadu lze nalézt obsáhlý podrobný dokument nazvaný „Information for filing a patent application (Informace o podání přihlášky patentu)”, ve kterém jsou podrobně popsány veškeré administrativní kroky potřebné pro podání přihlášky patentu. Od roku 2007 využívá indický patentový úřad online systém pro podávání přihlášek patentů. Přihlášky je třeba vyplnit v angličtině nebo hindštině.


Získání patentové ochrany v Indii je podmíněno předložením následujících dokumentů a údajů:
• formulář přihlášky,
• celé jméno, adresa a národnost přihlašovatelů a původců vynálezu,
• popis, prozatímní či úplné výkresy, nároky a abstrakty,
• seznam zemí (pro účely dovolání se případného práva přednosti), ve kterých byla přihláška patentu podána, včetně data a čísla přihlášky
• doklad o zaplacení poplatků v hotovosti, místním šekem nebo bankovní směnkou,
• prohlášení o autorství vynálezu tam, kde po prozatímním popisu následuje úplný popis, nebo v případě prioritní přihlášky,
• plná moc (je-li přihláška podána prostřednictvím patentového zástupce).


Poplatky

Poplatek za podání přihlášky činí 1 000 INR pro jednotlivce a 4 000 INR pro právnickou osobu za maximální počet 10 nároků a 30 stránek. Nezapomeňte hradit poplatky za obnovu
(http://ezinearticles.com/?patents-in-india:Law-and-Procedure&id=69217)

Za účelem zjednodušení plateb v amerických dolarech byl v New Yorku otevřen účet: CO/IN ve prospěch: Controller General of Patents, Designs & Trademarks (generální správce patentů, průmyslových vzorů a ochranných známek), u Bank of India, New York Branch, 460, Park avenue, New York-NY-10022.
Číslo účtu: 21 22-250821-001.


Průzkum

Po podání přihlášky patentu v Indii provede patentový úřad průzkum. Po vydání prvního výměru průzkumového referenta má přihlašovatel možnost napravit nedostatky tak, aby byly odstraněny námitky vznesené ve výměru. Pokud přihlašovatel zmešká lhůtu pro odpověď na tyto námitky, přihláška ztratí platnost. Lze-li odstranit vznesené námitky, patent může být udělen a bude zveřejněn ve Věstníku patentového úřadu, který je k dispozici na adrese www.ipindia.nic.in. Tento proces obvykle trvá 18 měsíců. Před udělením patentu a po zveřejnění přihlášky může libovolná osoba podat proti přihlášce odpor.


Doba ochrany

Patent je platný po dobu 20 let od data podání přihlášky. Po uplynutí této doby vynález přejde do sféry veřejného vlastnictví.


Vlastnictví práva

Patent náleží osobě, jejíž jméno je uvedeno v rejstříku, osobě, která byla zapsaná jako vlastník nebo osoba, jíž byl patent udělen. Vlastnictví práva takové osobě přiznává právo poskytnout na patent licenci nebo s ním jiným způsobem naložit tak, aby patent přinášel hodnotu.

Indické právní předpisy nahlížejí na patent jako na movitý majetek. Na patenty se tedy vztahují předpisy platné pro movitý majetek.


Co je dobré vědět?

Indie uplatňuje princip prvního přihlašovatele, původci vynálezů by tedy měli podat přihlášku co nejdříve. Indický úřad duševního vlastnictví rovněž doporučuje podat přihlášku předtím, než vynález nabude plného obchodního významu. Stejně jako v případě ochranných známek a průmyslových vzorů se doporučuje využít služby místní právnické firmy. Bude tak zajištěno, že předmět přihlášky bude požívat adekvátní ochrany.Ochrana podle autorského zákona


Příslušné právní předpisy

Autorské právo vychází v Indii ze zákona o autorském právu. Indie je rovněž členem Bernské úmluvy a prostřednictvím této úmluvy rozšiřuje ochranu na všechna díla chráněná autorským právem, která mají původ v některé ze zemí úmluvy. Zahraničním dílům dříve zveřejněným v jiné členské zemi Bernské úmluvy je tedy v Indii poskytnuta stejná autorskoprávní ochrana jako indickým dílům a není potřeba využívat zvláštní postupy. (Ezine Articles: Copyright in India: Law& Procedure (Autorské právo v Indii: zákon a postupy),
http://ezinearticles.com/Copyright-in-India:-Law-and-Procedure&id=73309


Co lze a co nelze chránit?

Autorské právo se přiznává pro originální literární, hudební, dramatická a umělecká díla, kinematografické filmy, zvukové záznamy a počítačové programy.

Autorské právo nelze přiznat pro dílo, které není originální, myšlenky a koncepty, jména, krátké slovní kombinace, slogany, krátké fráze, metody, zápletky a faktické informace.


Formální náležitosti

Ztvárnění díla v materiální formě automaticky požívá autorskoprávní ochrany. Cizí státní příslušníci požívají v Indii stejné autorskoprávní ochrany. Pro autorskoprávní ochranu není nutné používat symbol ©, může však být použit za účelem informování široké veřejnosti.

Dobrovolný zápis autorského práva lze provést prostřednictvím úřadu pro autorské právo při indickém ministerstvu školství. Záznamy v rejstříku autorských práv mohou sloužit jako důkazy v případě soudní pře. ( Indická vláda – Ministerstvo pro rozvoj lidských zdrojů – Odbor středního a vyššího vzdělání: Handbook of Copyright)

Ukázku takového formuláře a celý přihlašovací proces lze nalézt na následující adrese: http://education.nic.in/copyright.asp.


Poplatky

Vzhledem k tomu, že autorské právo nabývá účinnosti automaticky, nevážou se k němu žádné poplatky.


Průzkum

Vzhledem k tomu, že autorské právo nabývá účinnosti automaticky, neprovádí se průzkum předmětu.


Doba ochrany

Ochrana autorského práva se poskytuje na 60 let od úmrtí autora nebo od konce roku, v němž bylo dílo vytvořeno, poprvé zveřejněno, představeno atd.


Vlastnictví práva

Za normálních okolností je majitelem díla autor. Pokud však původní autor toto dílo vytvořil v rámci svého pracovního poměru, je majitelem díla zaměstnavatel. Autorské právo však lze na zaměstnance převést. Je tudíž velmi důležité vyjasnit si vlastnictví autorského práva v pracovní smlouvě. Autorské právo lze rovněž převést na třetí osobu. Takovou skutečnost je však nutné uvést ve smlouvě.


Co je dobré vědět?

Kontaktní údaje úřadu pro autorské právo:
Registrar of Copyrights (zapisovatel autorských práv)
B.2/W.3, C.R. Barracks,
Asturba Gandhi Marg
New Delhi 110 003
Tel: +91/ 338 43 87


Co mám dělat, pokud mě někdo napodobuje?

Porušení práv k duševnímu vlastnictví můžete uplatňovat v následujících případech:
• pokud průmyslový vzor, ochranná známka nebo patent vykazuje známky podvodného nebo zjevného napodobení a pokud můžete prokázat, že cílem údajného narušitele nebo údajného porušení práv bylo jednat za tímto účelem,
• pokud zjistíte, že výrobky dovážené k prodeji obsahují vaše duševní vlastnictví, i když jste k tomu nedali souhlas,
• pokud zjistíte, že bylo vaše duševní vlastnictví zveřejněno nebo je nabízeno k prodeji a jde o podvodné napodobení vašich práv k průmyslovému vzoru.

Porušení práv k duševnímu vlastnictví se v Indii trestá odnětím svobody na 6 měsíců až 3 roky a peněžní pokutou, která je podle místních měřítek značně vysoká, konkrétně mezi 25 000 a 50 000 INR. Indická policie má rovněž pravomoc provádět razie za účelem zabavení případných výrobků porušujících práva k duševnímu vlastnictví.

V Indii lze podat právní žalobu pro porušení patentu, pokud třetí osoba vyrábí patentovaný výrobek, používá patentovaný postup nebo nabízí k prodeji či prodává patentované výrobky, používá výrobky nabyté přímo patentovaným postupem pro výrobní či obchodní účely, nebo dováží či vyváží patentované výrobky nebo výrobky, které byly nabyty pomocí patentovaných postupů.

Existují však jednání, která nepředstavují porušení práv. Patří sem například výroba, vytváření, využívání, prodej nebo dovoz patentovaného vynálezu výhradně pro použití přiměřeně související s vývojem a předáváním informací. Máte-li zájem o podrobné informace, je vhodné se obrátit na místního právního zástupce.

Žalobu pro porušení práv lze podat u indického okresního soudu nebo u vrchního soudu, podle finanční částky, která je ve hře, a sídla vlastníka práv. Pokud podáte stížnost, budete muset prokázat, že údajné porušení představuje porušení vašich práv k duševnímu vlastnictví a že jste kvůli údajnému porušení práv utrpěli finanční ztrátu. V Indii můžete podat žalobu do 3 let od vzniku žalobního důvodu. Většina indických soudů zastaví narušitele během vyšetřování případu, pokud je vlastník práv schopen prokázat před soudem svá práva a doložit jejich porušení a skutečnost, že toto porušení způsobilo značnou škodu (http://newdelhi.usembassy.gov/iprpatents.html).

Nezapomeňte, že ochrana autorských práv nabývá účinnosti automaticky. Můžete tedy podniknout právní kroky proti porušování svých práv, i když jste nepožáda-li o žádnou formu ochrany. Podobně tomu je v případě porušení ochranné známky. Vzhledem k tomu, že známková ochrana vychází v Indii z „oprávněného používání ochranné známky”, lze zahájit soudní spor, i když jste nepožádali o žádnou formu ochrany. Dostačujícím důkazem v případě týkajícím se padělků a nedovolených napodobenin je doložení tržní síly ochranné známky ve spojení s prokázáním ztráty podílu na trhu, kterou vám porušení ochranné známky způsobilo.


Opatření celních orgánů

Vzhledem k tomu, že Indie je členem WTO, je povinna přijímat opatření proti obchodování s nedovolenými napodobeninami výrobků a služeb. Účelem Pravidel o vymáhání práv k duševnímu vlastnictví z roku 2007 je poskytnout zákonný rámec pro celní opatření týkající se duševního vlastnictví. A co je nejdůležitější, tato pravidla činí obchodování s padělanými výrobky nezákonným. Tento nově zavedený právní předpis doprovázely příslušné reformy celních orgánů. V případě, že celní orgány zjistí padělky, mají nyní také pravomoc podniknout opatření z vlastní vůle. V této souvislosti se napodobené zboží definuje jako jakýkoli výrobek nebo služba porušující stávající právní předpisy o duševním vlastnictví.

Jsou-li vaše výrobky nebo služby napodobovány, měli byste napsat dopis celním orgánům a požádat je o pozastavení výrobků porušujícího vaše práva. Nezapomeňte k dopisu přiložit příslušný důkaz, své kontaktní údaje a finanční částku (přesnou částku určí celní orgány), kterou celní orgány považují za nutnou k ochraně dovozce a rovněž k vlastní ochraně proti případné odpovědnosti vzniklé z vaší stížnosti.

Pokud se celní orgány rozhodnou zastavit dovoz padělaných výrobků, zašlou vám dopis. Upozornění: Na tento dopis je nutné odpovědět do 10 dnů, jinak celní orgány žádná opatření nepodniknou.

Poté, co celní orgány zastaví dovoz padělaných výrobků, máte možnost výrobky zkontrolovat a podniknout opatření i v dalších zemích, ve kterých podnikáte.