NIS
Nábytkářský informační systém

Zkoušení


Většinu mechanických vlastností nábytku můžeme ověřit pomocí laboratorních zkoušek, které jsou popsány níže.


Definice zkoušení nábytku:

Zjišťování míry skutečného naplnění stanovených znaků a funkčních charakteristik nábytku, jehož výsledkem je protokol o zkoušce. Protokol může být dále použít pro udělení značky kvality nebo pro udělení certifikátu výrobku. Protokol o zkouškách není veřejný, právo na zveřejnění výsledků má jen jeho majitel.


Posuzování kvality výrobku

Evropská unie (dále EU) nestanovuje povinné hodnocení nábytku a důkazní břemeno prokázání vady věci přenáší na zákazníka. Nespokojený uživatel nábytku musí prokázat, že zakoupená věc nemá vlastnosti obvyklé. Prvním krokem zákazníka  je reklamační řízení, druhým krokem znalecký posudek nebo zkušební protokol a pak soud. Posuzování výrobku je prováděno ověřováním bezpečnosti výrobků dle norem EU (zkoušením), které jsou definované v části: Normy ČSN, EN. Běžné požadavky na jakost jsou posuzovány dle Českých technických noreminfo nebo nálezů soudních znalců.

 

 

Zkoušení nábytku dle funkčních požadavků

 

- zkoušení úložného nábytku - pokoje a kanceláře;

- zkoušení úložného nábytku - kuchyně a koupelny;

- zkoušení sedacího nábytku;

- zkoušení lehacího nábytku;

- zkoušení pracovního nábytku;

- zkoušení jídelního nábytku;

- zkoušení ostatního nábytku - doplňkový a speciální.

 

 

Závaznost norem

 

Smluvní vztah je nadřazen znění českých technických norem, ale jen v tom případě, že není ohrožena bezpečnost uživatele. Dle zákona 102/2001 Sb., musí být nábytek vždy bezpečný. Normy které řeší bezpečnost nábytku jsou proto vždy závazné.  Za nábytek odpovídá ten, kdo jej uvede na trh. Smluvním vztahem lze ovšem specifikovat odlišnosti od ustanovení norem (rozměry, provedení apod.). Za smluvní vztah lze považovat nákup nábytku dle vystaveného vzorku (nikoliv však katalogu či www stránek).info Pokud ale žádná smluvní ujednání nejsou, tak se v přípapadě sporu zkoumá to, zda má výrobek vlastnosti obvyklé. Obvyklost věci určují zpravidla normy, případně nález soudního znalce. S ohledem na možné subjektivní hodnocení znalců, jsou technické standardy - normy u soudu velmi cenným předpisem.

Zkoušky nábytku provádí akreditovaná zkušební laboratoř (zkušebna).

 

Příkladně viz: Zkušebna nábytku.

 

Na nábytek se nevztahuje povinné zkoušení výrobků, protože nepatří do skupiny „stanovených výrobků“ dle Nařízení vlády (NV) ve smyslu znění Zákona 22/1997 Sb. Výrobce nebo distributor nábytku je ale povinen dle Zákona č. 101/2001 Sb., o obecné bezpečnosti výrobků uvádět na trh jen výrobky bezpečné. V podstatě jsou dnes jen dva způsoby jak doložit, že výrobek splňuje podmínky zákona.

 

- Posouzením nezávislého orgánu, kterým jsou akreditované zkušební laboratoře.
- Prohlášením výrobce o shodě výrobku s technickými předpisy (normami).

Pomocnou informací je doložení kvality součástí, komponentů a doplňků nábytku materiálovými listy, nebo certifikáty, které stvrzují jejich jakost.

 

- Posouzení ve zkušebních laboratořích je prováděno podle českých technických norem (ČSN), evropských norem (EN) nebo mezinárodních norem (ISO), převzatých do soustavy ČSN (ČSN EN, ČSN EN ISO) - Jednotlivé platné normy naleznete v části: Normy ČSN, EN. Akreditovaná laboratoř vydá protokol o zkoušení výrobku nebo protokol a certifikát, který má platnost zpravidla jen3 roky.

 

- Prohlášení o shodě je písemný doklad, ve kterém je formou čestného prohlášení stvrzeno, že vlastnosti nábytku jsou v souladu s platnými normami českými, evropskými nebo mezinárodními (existují-li). Toto prohlášení není povinné.

 

Starší české nábytkářské normy se dělí podle provedení a způsobu užití nábytku, (čalouněný, kovový, dřevěný, sedací). Nové revize ČSN již ve svých ustanoveních respektují členění evropských norem a obsahují příslušné odkazy na EN.

 

Evropské normy se dělí dle místa užití, bez ohledu na jejich provedení a to:

• pro bytové užití;
• pro nebytové užití (veřejné interiéry);
• pro kanceláře;
• pro vzdělávací instituce;
• pro venkovní použití.

Zvláštní skupinu tvoří nábytek, který spadá do kategorie předmětů péče o děti. Tento nábytek není veden ve třídě 91 vnitřní vybavení, ale ve třídě 94 výstrojné zboží.Typickým příkladem je prodej nábytku v IKEA, kde si zákazník může nábytek prohlédnout a do několika dnů jej může vrátiti bez udání důvodů. Po vypršení této smlouvy se zákazník již nemůže domáhat reklamace s poukazem na České technické normy.

České technické normy tvoří převzaté normy EU a národní normy. Normy EU jsou převzaty v originálním jazyce (angličtina) nebo překladem.