NIS
Nábytkářský informační systém

Vznik pr. poměru


 1. PRACOVNÍ SMLOUVOU

-písemná forma !!!
-jedno vyhotovení pro každou stranu

 

Podstatné náležitosti:
• druh práce
• místo nebo místa výkonu práce
• den nástupu do práce- tímto dnem vzniká pracovní poměr

 

Další náležitosti pracovní smlouvy:
• jméno a příjmení zaměstnance a název a sídlo zaměstnavatele, případě jméno a příjmení a místo podnikání zaměstnavatele
• bližší označení druhu a místa výkonu práce
• údaje o délce dovolené, případně způsob určování dovolené
• údaj o výpovědních dobách
• údaj o týdenní pracovní době a jejím rozvržení-v tomto rozsahu musí být práce následně přidělována (výjimka: konto pracovní doby)
• údaj o mzdě a způsobu odměňování, splatnosti mzdy, termínu výplaty, místu a způsobu vyplácení mzdy
• údaj o kolektivních smlouvách a označení smluvních stran
-nejsou-li tyto náležitosti uvedeny přímo ve smlouvě, je třeba o nich informovat zaměstnance nejpozději do 1měsíce od vzniku pracovního poměru

 

-možnost odstoupení od smlouvy: nenastoupí-li zaměstnanec do práce ve sjednaný den zaměstnavatel je oprávněn od smlouvy odstoupit, dokud zaměstnanec nenastoupil do práce (Výjimka: zaměstnanci v nástupu bránila překážka v práci a do 1 týdne ji oznámí zaměstnavateli)

 

DOPORUČENÍ: sjednat v pracovní smlouvě pravidelné pracoviště pro účely cestovních náhrad; není-li sjednáno, je jím místo výkonu práce sjednané v pracovní smlouvě (je-li místo výkonu práce širší jak jedna obec, považuje se za pravidelné pracoviště obec, ve které nejčastěji začínají cesty zaměstnance za účelem výkonu práce

-při nástupu do zaměstnání nezbytné seznámit zaměstnance s: 
• pracovním řádem
• právními a ostatními předpisy k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci
• kolektivními smlouvami
• vnitřními předpisy

 

2. JMENOVÁNÍM - pouze u vedoucích zaměstnanců v případech stanovených zvláštním právním předpisem a dále v případech, které stanoví § 33 odst. 3 zákoníku práce
                         -platí obdobně výše uvedené

 
Zkušební doba:
-je třeba ji písemně sjednat v pracovní smlouvě, a to nejpozději v den, který byl sjednán jako den nástupu do práce

• 3 měsíce po sobě jdoucí ode dne vzniku pracovního poměru
• 6 měsíců po sobě jdoucích ode dne vzniku pracovního poměru u vedoucího zaměstnance

 -vždy však maximálně polovina sjednané doby trvání pracovního poměru !!!
-nesmí být dodatečně prodlužována (výjimka: o dobu celodenních překážek v práci, pro které zaměstnanec nekoná práci v průběhu zkušební doby a o dobu celodenní dovolené)
-možné sjednat i v případě jmenování dle § 33 odst. 3 ZP

 

DOBA TRVÁNÍ

• doba neurčitá-není-li sjednána výslovně doba určitá
• doba určitá
-nesmí přesáhnout 3 roky a ode dne vzniku prvního pracovního poměru na dobu určitou může být opakována max. dvakrát (pozn.: za opakování se považuje rovněž prodloužení)
Výjimka:doba určitá sjednaná mezi agenturou práce a zaměstnancem za účelem výkonu práce u jiného zaměstnavatele
-je-li sjednán pracovní poměr v rozporu s výše uvedeným a oznámí-li zaměstnanec před uplynutím sjednané doby písemně zaměstnavateli, že trvá na tom, aby ho dále zaměstnával, platí, že se jedná o pracovní poměr na dobu neurčitou
-návrh k soudu k určení, zda byly splněny výše uvedené podmínky, je třeba podat nejpozději do 2 měsíců ode dne, kdy měl pracovní poměr skončit uplynutím sjednané doby