NIS
Nábytkářský informační systém

Pro pokoje a kanceláře


Nábytek sloužil od nejstarších dob k ukládání šatstva, potravin a cenného majetku (středověk označuje majetek nábytek). Širší rozvoj používání úložného nábytku byl podmíněn na chladném území Evropy až s rozvojem otopných systémů, po vyloučení dýmu ze sednice (světlice, světnice, jizby).


Prvním úložným kusem nábytku byla již ve starověku truhla, od dob Říma pak skříň pro potraviny. V gotice se objevila "credenza" (česky slangově kredenc) pro vystavení nádobí, v renesanci skříň s policemi pro knihy a psací sekretáře. V baroku byly v oblibě reprezentativní kabinetní skříně, ozdobné komody a první skříně pro zavěšení bohatých krojů. Rokoko přineslo lehké zásuvkové komody "chiefoniers" (česky slangově šifonér). Klasicismus zjednodušil a upravil nábytek i pro chudší vrstvy. Empír přinesl hranolovitý kubus korpusu, který se v meziválečné době 20. století stal základem pro sestavovací nábytek a nábytkový sektor.

 

Nábytek šaten, který dnes slouží pro ukládání svrchníků, obleků, sezónního oblečení, věcí pro hobby, obuv ap., se s rozvojem odvozených potřeb prosadil již v 19. století, které přineslo výstavbou bytových komor. V současné době jsou běžné vestavěné úložné prostory s posuvnými dveřmi a vestavěné rohové nábytkové šatny apod.

 

Nábytek pro kanceláře se objevil v renesanci a provázel bytové podnikání právníků, lékařů, bankéřů aj. profesí. Postupné oddělování bydlení a práce přineslo rozvoj specializovaného nábytku pro kanceláře a veřejné služby.


Rozvoj nábytkového kování přinesla gotika s cínováním povrchu kovu a zdokonaleným mechanismem otočného zámku. Povrch nábytku byl dokončován kartáči, včelím voskem, lněnou fermeží nebo jejich kombinací. Rozvoj povrchových úprav tvořených nátěrovým filmem a tmely přinesla pozdní renesance a baroko (šelak a kopál). Vykládání povrchu počalo v pozdní gotice a vyvrcholilo v rokoku (intarzie, marketerie, inkrustace, zlacení, vykládání a rytí). Sklo (známé již v umění starověkého Egypta) bylo prakticky využito ve starověkém Římě pro zasklení oken, v nábytku se objevilo až v gotice.

 

V současné době dochází v bytovém i veřejném interiéru k redukci pokojového nábytku (malé úložné prostory) - reakce na rozvoj PC techniky a změnu životního stylu. info


Rizika nábytku info

 

 • Ztráta stability a převrácení výrobku (otřesy, zavěšení dětí nebo šplh dětí po nábytku).
 • Nedostatečné dimenzování, nebo nezajištění součástí proti pádu.
 • Nedodržení požadavků integrity výrobku při montáži skříněk do sestav.
 • Ostré součásti a nedostatečná ochrana mechanismů.
 • Nevhodné rozměry skulin a otvorů, střižná a tlaková místa výrobku.
 • Dveře s horizontální osou otáčení – nebezpečí samovolného uvolnění aretace.
 • Výsuvné dveře s velkým odporem proti zasunutí – překážka při manipulaci.
 • Výsuvné dveře velkých úložných šatem bez tlumení dorazu – nebezpečí úrazu končetin.
 • Skleněné součásti nábytku, pro něž nebylo použito bezpečnostní sklo.
 • Mačkání rozvodných kabelů přístrojů aj. techniky.
 • Skřípnutí hlavičky dítěte nábytkovým víkem.
 • Překlopení nebo vysunutí police s uloženými předměty z nábytku.
 • Uvolnění závěsných jednotek ze zavěšení.
 • Nedostatečná tuhost výrobku při používání nebo manipulaci – porušení integrity nábytku.
 • Nevhodná konstrukce a dimenzování skříněk nízkého horizontu umožňující usednutí.
 • Použití nevhodného materiálu nebo materiálu, který obsahuje nebezpečné látky.

 


Znaky :

Požadavky na bezpečnost, technické náležitosti a náležitosti výrobků všeobecně řeší ČSN 91 0100 /2/, ČSN 91 001 /3/, ČSN 91 0102 /3/.


Úložné prostory v současné době plní funkci ukládání předmětů denní potřeby, zejména pro věci indi-viduálních aktivit volného času, oděvů a prádla.


Nábytek musí svými užitnými vlastnostmi a užitnými parametry plnit bezvadně účel, pro nějž byl zhotoven a obsahovat základní pasivní prvky bezpečnosti.

Nábytek musí mít takové rozměry nebo musí být jinak uzpůsoben pro stěhování standardními otvory staveb, s hmotností přepravovaného dílu do 50 kg.


Úložný nábytek má zpravidla funkci mobiliáře, může být také řešen jako vestavěný, pevně spojený s konstrukcí stavby. Řešení musí respektovat a umožnit sanitární údržbu interiéru.


Úložný nábytek pro specifickou skupinu obyvatel (senioři, děti osoby s handicapem aj. musí být řešen na základě znalosti definovaných kritérií a individuálních požadavků jednotlivců – skupin.


Úložný nábytek je určen nejen pro bytové použití, ale i pro oblast privátního podnikání a veřejných služeb - viz úložný nábytek pro kanceláře a služby.


Pro nábytek kanceláří a veřejných služeb je nutné použít jen materiály a konstrukce nejvyšší jakosti, a dále naplnit požadavky na výrobky dle ČSN EN 14073 část 2 a 3.


Speciální požadavky na úložný nábytek a provoz veřejné služby stanovují zvláštní hygienické a bez-pečnostní předpisy (banky, obchody, lékárny, knihovny atd.).


Převážně uvedena již ve Všeobecné části o úložném nábytku.

Převážně uvedena již ve Všeobecné části o úložném nábytku.