NIS
Nábytkářský informační systém

Obaly


Balení nábytku lze rozdělit do dvou oblastí:

1. Všeobecné požadavky na obaly viz: níže a část Označování obalů >>>

2. Způsoby a materiály pro balení nábytku viz: část Obaly nábytku - způsoby balení >>> a Materiály pro balení nábytku >>>.

 

1. Všeobecné požadavky na obaly

Obal výrobku má funkci ochrannou, manipulační, dopravní, skladovací a identifikační. Obal po splnění těchto funkcí se stává odpadem, proto při navrhování obalu jsou stále významnější ekologická kriteria zvláště z pohledu možnosti následné recyklace. Z tohoto důvodu se v poslední době často vrací ke klasickým obalovým materiálům nebo k plastickým hmotám s možností snadné recyklace. Předpisy platné v zemích EU stanoví na obaly řadu omezení a povinností jak na výrobce, tak i na distributora zboží na trhu. Základní právní normou v ČR je Zákon č. 477/2001 Sb., o obalech.

 

Tyto předpisy obsahují tři oblasti:

a) složení obalu a jeho designu vzhledem k jeho působení jako odpad

b) předpisy stanovující jeho označení pro manipulaci s ním, jako s odpadem

c) předpisy zavazující výrobce podílet se na nákladech spojeným s nakládáním obalu jako s odpadem, tzn. s jeho odstraněním, recyklací nebo jiného využití.

 

a) Regulace ve složení obalu a jeho designu je směřována k tomu, aby bylo dosaženo jeho nejmenší hmotnosti a nepřekročení přípustné hladiny těžkých kovů v obalech stanovené vyhláškou MŽP č.338/1997 Sb., o podrobnostech nakládání s odpady.

b) Každý obal uváděný na trh musí být povinně označen tak, aby byla jasná informace z jakého materiálu se skládá a jak se má naložit s použitým obalem.

 

Značení se řídí normami:

ČSN 77 0052-2 , která informuje spotřebitele, z jakého materiálu je obal vyroben,

ČSN 77 0053, která obsahuje pokyny a informace o nakládání s použitým obalem.

Obě tyto normy odpovídají standardům EU, proto jejich využití z hlediska dovozu a vývozu není překážkou.


Zákon č. 477/2001 Sb., o obalech - § 6 „Označování obalů:

(1) Osoba, která uvádí na trh nebo do oběhu obal nebo balený výrobek, je povinna zajistit, aby při uvedení tohoto obalu nebo baleného výrobku do oběhu prodejem spotřebiteli, byl na tomto obalu nebo baleném výrobku nebo na jeho štítku označen

a) materiál (látka), z něhož je obal vyroben, a

b) způsob nakládání s použitým obalem.

(2) Označení podle odstavce 1 musí být dobře viditelné a snadno čitelné. Musí být náležitě odolné a trvanlivé, a to i po otevření obalu.

(3) Rozsah a způsob označování obalů podle odstavců 1 a 2 stanoví prováděcí právní předpis.“

c) Povinností výrobce je zajistit, aby obal byl využitelný, ať recyklací, energeticky nebo biodegradací. Z hlediska zákona o obalech č. 477/2001 Sb. je povinnost zajistit využití obalů (§12) a zajištění zpětného odběru obalů (§10).


Balení nábytku se dále řídí ustanovením norem ČSN 91001 Dřevěný nábytek, čl. 10, odstavce 3, č a 5 a ČSN 91 0100 Nábytek – Bezpečnostní požadavky, čl. 4, odstavec 3 a 4. Tyto normy stanoví požadavky na balení nábytku ve vztahu k zákazníkovi a během přepravy:

- zabalený nábytek nebo jeho součást musí být označen orientačním údajem o své hmotnosti pro bezpečnou manipulaci ve skladech nebo zákazníkem po zakoupení zboží;

- obal výrobku musí být řešen v souladu se zněním právních předpisů, doplněn informací o způsobu odstranění obalu tak, aby při vybalování nemohlo dojít k poranění zákazníka;

- pro přepravu se musí pohyblivé součásti nábytku řádně upevnit, křehké komponenty se musí vhodným způsobem zajistit proti rozbití, způsob zajištění součástí nesmí výrobek vzhledově poškodit;

- balení nábytku pro přepravu musí být proveden v souladu se závaznými právními předpisy.

 

U nábytku určeného pro děti dle ČSN EN 716-1, čl. 5, je povinnost, pokud použitý plastový obal použitý pro balení neplní požadavky ČSN EN 71 viditelně ho označit informací nebo jejím ekvivalentem:

„K zamezení nebezpečí udušením odstraňte tento plastový obal pryč z dosahu kojenců a dětí“

 

Balení výrobku, mimo již uvedené předpisy, musí odpovídat dalším zákonným ustanovením obsažených v:

zákonu č. 22/1997 Sb. o technických požadavcích na výrobky

zákonu č. 634/1992 Sb. o ochranně spotřebitele

zákonu č. 140/1961 Sb., trestní zákoník, § 121 – poškozování spotřebitele

vyhlášce č. 383/2001 Sb. o podrobnostech nakládání s odpady

vyhlášce č. 115/2002 Sb. o podrobnostech nakládání s obaly

vyhlášce č. 641/2004 Sb. o rozsahu a způsobu vedení evidence obalů a ohlašování údajů z této evidence.


Základní normy týkající se problematiky obalů

Základní normy týkající se problematiky obalů

---------------------------

infoAutorem kapitol Všeobecné požadavky na obaly; Označování obalů a Způsoby balení nábytku je Ing. Zdeněk Holouš, Ph.D.