NIS
Nábytkářský informační systém

Hlavní vady a náležitosti


Montáž:
Nábytek dodaný v demontovaném stavu pro své sestavení zákazníkem nesmí mít ostré, nestržené břity hran, aby při sestavování a manipulaci s částmi výrobku nemohlo dojít k zranění uživatele nebo asistující osoby.


Demontovatelné dílce a součásti musí být zhotoveny s takovou přesností, aby suchá montáž a demontáž mohla být provedena bez dodatečného přizpůsobování.

 

Nábytková jednotka dodávaná bez montáže nesmí na vodorovné podložce, v nezatíženém stavu, samovolně, nebo po otevření dveří, vysunutí nezaplněných zásuvek nebo jiných výsuvných prvků, ztratit plnou stabilitu (balancovat) a nesmí se převrátit. Montáž nábytku musí být provedena v souladu s projektem.

 

Stavba:
Nábytek musí být konstruován a uzpůsoben běžným rozměrům staveb, lomení schodišť, běžným komunikačním plochám a manipulačním prostředkům známým v době uvedení výrobku na trh. Váha přepravovaných součástí nebo nedělitelného kompletu nemá jednotlivě přesáhnout 50 kg.


Úložný nábytek má zpravidla funkci mobiliáře, může být také řešen jako vestavěný, pevně spojený s konstrukcí stavby. Řešení musí respektovat účel stavby a umožnit sanitární údržbu interiéru. Vestavěný nábytek musí být přizpůsoben stavbě, dopasován a začištěn v souladu s estetickými a užitnými vlastnostmi.

 

Úložný nábytek musí být dimenzován tak, aby při obvyklém užívání nebylo překročeno zatížení stropní konstrukce budov 1,5 kN/m2 nebo 2 kN proměnného soustředěného zatížení.


Vlhkostní parametry dřevěného nábytku musí odpovídat vlhkosti prostředí použití výrobku v České republice (bytový interiér 7 – 10 % abs. při 18–22 C°).). Nábytek zhotovený z materiálu na bázi dřeva smí být instalován do prostoru staveb s relativní vlhkostí vzduchu do 65 %, u novostaveb krátkodobě max. 70 %.


Vlhkost materiálu musí odpovídat prostředí použití výrobku. Při obvyklých podmínkách je absolutní vlhkost dřeva a materiálů na bázi dřeva 7 – 10 % abs. (18–22 C°). Výjimkou je úložný nábytek určený pro užívání při jiných vlhkostních parametrech prostředí.

 

Nábytek nesmí při užívání neobvykle hlučet, vrzat nebo jinými zvuky vytvářet nežádoucí prostředí interiéru, které by narušovalo pohodu uživatele věci nebo druhých osob.


Značení:
Výrobce je povinen označit výrobek, v případě více jednotek sestavy musí být označen jeden vhodný výrobek štítkem, obsahujícím schéma sestavy a soupis jednotek. V případě nesmontovaného nábytku dále údaj o počtu obalů (balíků dílců) každé jednotky.

 

 

Ostatní:
Nábytek se nesmí přepravovat a dlouhodobě skladovat v podmínkách, které by nepříznivě ovlivnily bezpečnostní, funkční a jiné užitné parametry výrobku. Teplota a vlhkost nesmí při dlouhodobém ukládání měnit parametry nábytku (8 % – 10 % abs. při 18-22 °C).


Nábytek musí být řešen tak, aby jeho údržba a ošetřování bylo umožněno běžnými sanitárními přípravky a při údržbě nebo ošetřování výrobku nebylo ohroženo zdraví uživatelů, pokud přehlédnou varování v návodu.

 

Nábytek, prokazatelně vyráběný pro speciální skupinu populace (např. osoby s pohybovým omezením) nebo jednotlivce s individuálními zvláštnostmi, musí mít rozměry a vlastnosti uzpůsobeny jejich tělesným a motorickým možnostem.


Speciální požadavky na úložný nábytek a provoz veřejné služby stanovují zvláštní hygienické a bezpečnostní předpisy (banky, obchody, lékárny, knihovny atd.). Na nábytek pro děti, vzdělávání, nemocnice, domovy pro speciální účel se vztahují další předpisy nebo doporučení dle účelu použití věci, kterým musí úložný nábytek vyhovovat.