NIS
Nábytkářský informační systém

Autor. právní ochrana


Pro všechny subjekty zabývající se tvorbou designu je nezbytná účinná právní ochrana jejich výtvorů před jakýmikoliv nelegálními zásahy, především pak kopírováním a napodobováním ze strany ostatních osob, v prvé řadě konkurentů.

Bez zajištění efektivní ochrany designu by přišla vniveč nejen veškerá kreativní činnost spjatá s tvorbou designu, nýbrž také vynaložené finanční prostředky, nehledě na ztrátu postavení na trhu.

Proto je důležité alespoň v základní rovině uvést právní prostředky ochrany designu jakožto předmětu duševního vlastnictví, a to tím spíše za situace, kdy je v praxi hodnota a ochrana designu jakožto předmětu duševního vlastnictví často opomíjena a podceňována, což nezřídka vede k neblahým právním a ekonomickým dopadům pro zúčastněné subjekty.

Jakkoliv se na první pohled může zdát problematika právní ochrany duševního vlastnictví zahrnutého v designu okrajovou záležitostí, opak je pravdou.

Pouze při vědomí možností právní ochrany designu nastíněné výše a jejím efektivní využití v praxi je možno zajistit, aby tvůrci designu a nositelé práv k designu plně ekonomicky participovali z užití designu na trhu. Bez zajištění účinné ochrany duševního vlastnictví zahrnutého v designu je úspěšný rozvoj oboru designérství velmi limitován, neboť stěží může být motivujícím situace, kdy by kreativní designerská činnost jedněch byla nelegálně napodobována a kopírována druhými za účelem využití v konkurenčních vztazích.

Ostatně zajištění právní ochrany duševního vlastnictví je nezpochybnitelným moderním trendem ve vyspělých zemích a subjekty z ČR, pokud chtějí obstát v evropské či celosvětové konkurenci, musí chtě nechtě ve vlastním zájmu vnímat ochranu svého duševního vlastního jako prvořadou záležitost.


Vzory a nové modely v nábytkářském průmyslu vznikají změnami vzhledu, používaných materiálů, ergonomie i např. ekologie. Předvádějí se maloobchodníkům a spotřebitelům na nábytkářských veletrzích nebo v předváděcích místnostech výrobců nábytku.

Evropští výrobci nábytku udávají trend, jejich modely jsou tedy často napodobovány, a to uvnitř i mimo EU. Propagace a komunikace zahrnuje image značky, podrobné katalogy pro maloobchodníky a spotřebitele, investice do internetových technologií, reklamu v médiích, účast na veletrzích, zaškolování prodejního personálu atd. To předpokládá ochranu značky, a tudíž známkovou a autorskoprávní ochranu.

Z možnosti jednotlivých výrobců chránit a aktivně bránit svá práva na průmyslové vzory se stal důležitý nástroj při obraně vlastní konkurenceschopnosti a stále více záleží na ochotě příslušné společnosti, zda potřebné úsilí podnikne.


Pokračujte dále pokud:

- se domníváte, že výtvory, nové modely a ochranné známky jsou pro společnosti klíčovými aktivy, a pokud rozvíjíte strategii vymáhání práv k duševnímu vlastnictví za účelem ochrany těchto aktiv,

- jste si vědomi možností, které právní předpisy týkající se práv k duševnímu vlastnictví nabízejí, ale bojíte se, že pokud budete chtít chránit své výtvory či aktiva, přesáhnete dostupné finanční a lidské zdroje,

- hledáte základní pomoc a chcete lépe pochopit příslušné právní předpisy, abyste mohli zahájit postupy za čelem vymáhání svých práv,

- chcete vědět, kolik vaše společnost zaplatí za ochranu a jaké jsou výhody této ochrany, byť i krátkodobé,

- potřebujete získat informace o opatřeních, která můžete podniknout v jednotlivých zemích, kde vás někdo napodobuje. Dozvíte se, jak lze optimalizovat každodenní správu práv k duševnímu vlastnictví.


Že jednoznačně potřebné chránit výtvory výrobců nábytku, což dokládá i skutečnost, že nábytkářský průmysl má v počtu zápisů průmyslových vzorů Společenství významné zastoupení. Od ledna 2003 do září 2008 bylo zapsáno 47 267 vzorů a modelů nábytku. Nábytkářský průmysl tvoří téměř 13 % z celkového objemu zápisů průmyslových vzorů u Úřadu pro harmonizaci na vnitřním trhu (OHIM). Rozpis podle jednotlivých zemí ukazuje, že na italské výrobce nábytku připadá 30 % zápisů provedených za poslední tři roky, na německé výrobce pak čtvrtina zápisů. Na pódium se dostalo i Nizozemsko, na které připadá více než 10 % zápisů.
Bylo čerpáno z Příručky pro nábytkářský průmysl "Duševní vlastnictví jako obchodní nástroj malých a středních podniků (MSP) více informací naleznete na následujícícm odkaze: www.innovaccess.eu