NIS
Nábytkářský informační systém

Bulharská republika


Práva k průmyslovým vzorům

Příslušné právní předpisy

Zákon o průmyslových vzorech platný od 14. prosince 1999, ve znění novely z 20. července 2007.
http://www1.bpo.bg/images/stories/laws/law_ids_july2007.pdf

Nařízení o sestavování, podávání a průzkumu přihlášek průmyslových vzorů platné od 1. února 2000, ve znění novely z 25. března 2008
http://www1.bpo.bg/images/stories/laws/reg_id_eg.pdf


Co lze a co nelze chránit?

Jako průmyslový vzor lze chránit následující položky: vzhled celého výrobku nebo jeho části spočívající ve zvláštních prvcích tvaru, linií, obrysů, zdobení, barev nebo jejich kombinací. Výrobkem je jakýkoli průmyslový nebo řemeslný výrobek včetně částí složitého výrobku, soubory a sestavy výrobků, obaly, grafické symboly a typografické písmo.

Průmyslový vzor lze zapsat, pokud je nový a má individuální povahu.

Části výrobku je možné chránit pouze tehdy, jsou-li viditelné během obvyklého používání výrobku.

Jako průmyslový vzor nelze v Bulharsku zapsat následující předměty:
 • počítačové programy,
 • vzor, který odporuje zásadám veřejného pořádku a etickým principům,
 • vzor, jehož zvláštní prvky jsou výlučně dané technickou funkcí výrobku,
 • vzor, jehož zvláštní prvky jsou výlučně dané nutností, aby výrobek, do kterého je průmyslový vzor zapracován nebo na kterém je použit, mohl být mechanicky sestaven nebo vložen do jiného výrobku či jinak spojen s jiným výrobkem tak, aby oba výrobky plnily svou funkci, s výjimkou vzoru určeného k umožnění složení nebo spojení zaměnitelných výrobků v rámci modulového systému.


Formální náležitosti

Přihlášku může u Bulharského patentového úřadu (BPÚ) podat každá osoba, která má trvalé bydliště nebo hlavní sídlo firmy v Bulharské republice, a to osobně nebo prostřednictvím místního zástupce pro průmyslové vlastnictví. Osoby, které v Bulharské republice trvalé bydliště ani hlavní sídlo firmy nemají, musí pro podání řihlášky využít služeb místního zástupce pro průmyslové vlastnictví.

Právo podat přihlášku průmyslového vzoru přísluší původci vzoru nebo jeho právnímu nástupci. V případě, že jde o zaměstnanecký vzor, přísluší právo podat přihlášku zaměstnavateli nebo zadavateli zakázky.

Přihlášku průmyslového vzoru lze podat osobně, zaslat poštou nebo faxem (+359 2 873 52 58) úřadu BPÚ. Přihláška musí obsahovat:
 • originálně podepsaný formulář přihlášky, který je k dispozici na adrese http://www1.bpo.bg/images/stories/blanki/01pd.doc,
 • jméno a adresu přihlašovatele,
 • jedno nebo více grafických nebo fotografických vyobrazení, která jasně a úplně zobrazují vzor, pro který se ochrana žádá.

V rámci jedné přihlášky lze zapsat několik vzorů spadajících do stejné třídy locarnského mezinárodního třídění průmyslových vzorů.

Pokud přihláška obsahuje všechny potřebné údaje, patentový úřad jí přidělí datum podání.

Datum podání přihlášky je důležité, neboť představuje základ pro výpočet doby ochrany a pro určení novosti a individuální povahy vzoru.

Další informace o podání přihlášky naleznete na následující adrese:
http://www1.bpo.bg/index.php?option=com_content&task=view&id=117&Itemid=364


Poplatky (k datu publikace)

Příslušné poplatky jsou zveřejněny na webových stránkách BPÚ na adrese:
http://www1.bpo.bg/images/stories/tariff/tariff_07_new_bg.pdf


Průzkum

Přihlášku, která splňuje formální požadavky, zveřejní BPÚ ve Věstníku. Do 2 měsíců od data zveřejnění může kdokoli vznést námitku, která povede k provedení věcného průzkumu průmyslového vzoru.

Při posuzování novosti lze vzít v úvahu materiály prokazující, že byl průmyslový vzor zpřístupněn veřejnosti nebo použit jiným způsobem.

Pokud průmyslový vzor není způsobilý k zápisu, oznámí to úřad přihlašovateli spolu s důvody zamítnutí a poskytne mu tři měsíce na podání námitek.

Je-li průmyslový vzor způsobilý k zápisu, oznámí to úřad přihlašovateli a poskytne mu jeden měsíc na zaplacení poplatků za zápis, osvědčení o zápisu a zveřejnění. Po zápisu průmyslového vzoru vydá úřad během jednoho měsíce osvědčení o zápisu. Pokud nebudou příslušné poplatky zaplaceny, pokládá se přihláška za odvolanou.


Doba ochrany

Průmyslové vzory se zapisují na dobu 10 let od data podání přihlášky. Zápis je možné po zaplacení poplatku třikrát po sobě obnovit, a to vždy na dobu 5 let.


Vlastnictví práva

Právo k průmyslovému vzoru se nabývá zápisem vzoru u patentového úřadu. Od data podání přihlášky má majitel vzoru výhradní právo vzor používat a nakládat s ním. Má rovněž právo zabránit dalším osobám v napodobování či užívání vzoru bez jeho souhlasu.

Vlastní-li právo k průmyslovému vzoru dvě nebo více osob, může každý vlastník vzor používat bez souhlasu ostatních vlastníků a bez nutnosti informovat je o takovém používání, není-li písemně dohodnuto jinak.

Vzhledem ke třetím osobám jednajícím v dobré víře nabývá přiznané právo účinnosti k datu zveřejnění zápisu průmyslového vzoru.


Práva k ochranným známkám

Příslušné právní předpisy

Zákon o známkách a zeměpisných označeních platný od 14. prosince 1999, ve znění novely z 20. července 2007.
http://www1.bpo.bg/images/stories/laws/law_marks_july2007.pdf

Nařízení o sestavování, podávání a průzkumu přihlášek známek a zeměpisných označení platné od 1. února 2000, ve znění novely z 25. března 2008.
http://www1.bpo.bg/images/stories/laws/tm_regrul_07_en.pdf


Co lze a co nelze chránit?

Známky jsou označení, která lze graficky vyjádřit a která se používají pro odlišení výrobků a služeb jedné fyzické nebo právnické osoby od výrobků a služeb dalších osob na trhu. Takovým označením mohou být slova včetně jmen osob, písmena, číslice, vyobrazení, postavy, tvar výrobku nebo jeho obalu, kombinace barev, zvukové signály a libovolná kombinace výše uvedených prvků. Známky mohou být ochranné, kolektivní, záruční nebo známky služeb.


Formální náležitosti

Přihlášku může podat libovolná bulharská nebo zahraniční fyzická či právnická osoba. Podle bulharských právních předpisů nemusí být přihlašovatel nutně průmyslový nebo obchodní podnik, který vyrábí či prodává výrobky nebo poskytuje služby, pro něž se zápis známky žádá.

Přihlášku může u Bulharského patentového úřadu (BPÚ) podat každá osoba, která má trvalé bydliště nebo hlavní sídlo firmy v Bulharské republice, a to osobně nebo prostřednictvím místního zástupce pro průmyslové vlastnictví. Osoby, které v Bulharské republice trvalé bydliště ani hlavní sídlo firmy nemají, musí pro podání přihlášky využít služeb místního zástupce pro průmyslové vlastnictví.

Přihlášku známky lze podat osobně, zaslat poštou nebo faxem (+359 2 873 52 58) úřadu BPÚ. Přihláška musí obsahovat:
 • originálně podepsaný formulář přihlášky, který je k dispozici na adrese http://www1.bpo.bg/images/stories/blanki/tm_form02tm.doc,
 • jméno a adresu přihlašovatele,
 • vyobrazení známky,
 • seznam výrobků a služeb, jak jsou definované v mezinárodním třídění výrobků a služeb, pro které se zápis žádá.

Pokud přihláška obsahuje všechny potřebné údaje, patentový úřad jí přidělí datum podání.

Další informace o podání přihlášky naleznete na následující adrese:
http://www1.bpo.bg/index.php?option=com_content&task=view&id=116&Itemid=369


Poplatky (k datu publikace)

Příslušné poplatky jsou zveřejněny na webových stránkách BPÚ na adrese:
http://www1.bpo.bg/images/stories/tariff/tariff_07_new_bg.pdf


Průzkum

Každá přihláška, která splňuje formální požadavky, je zveřejněna ve Věstníku BPÚ. Do 2 měsíců od data zveřejnění může kdokoli vznést námitku. Do 1 roku po vypršení této lhůty se provede věcný průzkum přihlášky bez ohledu na to, zda existují námitky či nikoli.

Průzkumové řízení zahrnuje analýzu absolutních důvodů pro zamítnutí zápisu, rešerši ve spisech známek přihlášených nebo zapsaných národní nebo mezinárodní cestou a průzkum relativních důvodů pro zamítnutí zápisu. Pokud známka není způsobilá k zápisu pro některé nebo všechny výrobky či služby, oznámí to úřad přihlašovateli spolu s důvody zamítnutí a poskytne mu 3 měsíce na odpověď. Nepředloží-li přihlašovatel zdůvodněnou námitku, případně nezúží-li seznam výrobků nebo služeb, úřad zápis zamítne.

Analýza absolutních důvodů pro zamítnutí zápisu zahrnuje analýzu, zda přihlášená známka nepostrádá rozlišovací schopnost, zda ji netvoří výhradně označení nebo údaje, které se staly obvyklými, či zda ji netvoří výhradně označení určující druh, kvalitu, množství, zamýšlený účel, hodnotu, zeměpisný původ, čas nebo postup výroby výrobků atd. Analýza relativních důvodů pro zamítnutí zápisu spočívá v analýze shodnosti nebo podobnosti přihlášené známky s dříve zapsanou známkou a shodnosti nebo podobnosti výrobků nebo služeb, na které se přihlášená známka vztahuje, s výrobky nebo službami, na které se vztahuje dříve zapsaná známka.

Do doby rozhodnutí o přihlášce může přihlašovatel přihlášku odvolat nebo zúžit seznam výrobků či služeb, pro které se zápis známky žádá.

Pokud úřad zjistí, že známka splňuje ustanovení zákona, dojde k jejímu zápisu. Po úhradě předepsaných poplatků bude zápis zaznamenán do státního rejstříku známek a během 1 měsíce bude přihlašovateli vydáno osvědčení o zápisu.

Přihlašovatel může po zaplacení 200 BGN požádat o urychlené průzkumové řízení.


Doba ochrany

Známky se zapisují na dobu 10 let od data podání přihlášky. Zápis lze po zaplacení poplatku opakovaně neomezeně obnovovat vždy na další desetileté období.


Vlastnictví práva

Právo ke známce se nabývá zápisem známky u patentového úřadu. Od data podání přihlášky má majitel známky výhradní právo známku používat a nakládat s ní. Má rovněž právo zabránit dalším osobám v používání známky v obchodním styku bez jeho souhlasu. Používáním známky v obchodním styku se rozumí:

 • opatření výrobků nebo jejich obalů příslušným označením,
 • nabízení výrobků, jejich uvádění na trh nebo skladování za tímto účelem, nabízení a poskytování služeb pod daným označením,
 • dovoz nebo vývoz výrobků pod daným označením,
 • používání označení na obchodních písemnostech a v reklamě.

Vzhledem ke třetím osobám jednajícím v dobré víře nabývá přiznané právo účinnosti k datu zveřejnění zápisu známky.

Poznámka: Bulharské právní předpisy stanoví povinnost užívání známky. Konkrétně praví, že pokud během 5 let po zápisu majitel nezačal známku skutečně užívat na území Bulharské republiky v souvislosti s výrobky nebo službami, pro které byla zapsána, nebo takové užívání přerušil po nepřetržité období 5 let, lze zápis zrušit, pokud neexistují řádné důvody pro neužívání známky.Patentová práva včetně práv k užitným vzorům

Příslušné právní předpisy

Zákon o zápisu patentů a užitných vzorů platný od 9. listopadu 2006, ve znění novely z 20. července 2007.
http://www1.bpo.bg/images/stories/laws/law_on_pumr_amended_2007.pdf

Nařízení o sestavování, podávání a průzkumu přihlášek patentů platné od 28. března 2008.
http://www1.bpo.bg/images/stories/laws/patents_regul08.pdf


Co lze a co nelze chránit?

Patenty se udělují na vynálezy v libovolném technickém oboru. Předmětem patentu může být produkt (výrobek, zařízení, stroj, přístroj, látka atd.) nebo postup.

Zápis užitného vzoru se neposkytuje pro biotechnologické vynálezy, metody, chemické sloučeniny a jejich používání.


Formální náležitosti

Právo podat přihlášku přísluší původci vynálezu nebo jeho právnímu nástupci. V případě, že jde o podnikový vynález, přísluší právo podat přihlášku zaměstnavateli.

Přihlášku může u Bulharského patentového úřadu (BPÚ) podat každá osoba, která má trvalé bydliště nebo hlavní sídlo firmy v Bulharské republice, a to osobně nebo prostřednictvím místního zástupce pro průmyslové vlastnictví. Osoby, které v Bulharské republice trvalé bydliště ani hlavní sídlo firmy nemají, musí pro podání přihlášky využít služeb místního zástupce pro průmyslové vlastnictví.

Přihláška patentu nebo užitného vzoru, která je k dispozici na adresách
http://www1.bpo.bg/images/stories/blanki/appl_patent.doc a http://www1.bpo.bg/images/stories/blanki/01pm.doc, musí obsahovat popis vynálezu/užitného vzoru a výkresy.

Pokud přihláška obsahuje všechny potřebné údaje, patentový úřad jí přidělí datum podání.
Další informace o podání přihlášky naleznete na následující adrese:
http://www1.bpo.bg/index.php?option=com_content&task=view&id=115&Itemid=356


Poplatky (k datu publikace)

Příslušné poplatky jsou zveřejněny na webových stránkách BPÚ na následující adrese:
http://www1.bpo.bg/images/stories/tariff/tariff_07_new_bg.pdf
Je-li přihlašovatelem sám vynálezce, mikropodnik, malý podnik, státní nebo veřejná škola, státní instituce vyššího vzdělání nebo organizace pro akademický výzkum financovaná státem, snižují se poplatky za podání přihlášky, průzkum atd. o 50 %.

Průzkum

U každé přihlášky patentu, která splňuje formální požadavky, se do 3 měsíců provede předběžný průzkum. Do 13 měsíců od data podání přihlášky nebo data priority může přihlašovatel za poplatek podat žádost o provedení rešerše a průzkumu předmětu přihlášky. Na konci 18. měsíce se přihláška zveřejní a provede se rešerše a průzkum zaměřený na splnění požadavků novosti, tvůrčí úrovně a průmyslové využitelnosti.

U každé přihlášky užitného vzoru, která splňuje formální požadavky, se provede zápisné řízení. Součástí tohoto řízení není ověření novosti ani tvůrčí úrovně. Řízení slouží pouze k ujištění, že přihláška není ve zjevném rozporu s čl. 10 příslušného zákona. Zapsaný užitný vzor se zveřejní. Na žádost přihlašovatele/majitele nebo třetí osoby se během doby platnosti zápisu užitného vzoru může provést rešerše a průzkum.

Poznámka: Přihlašovatel může před uplynutím lhůty pro platbu poplatků za udělení a zveřejnění patentu podat žádost o přeměnu přihlášky patentu na přihlášku užitného vzoru. Přeměněná přihláška si ponechá datum podání a datum priority původně podané přihlášky patentu, která se tímto pokládá za odvolanou.


Doba ochrany

Doba platnosti patentu je 20 let od data podání přihlášky.

Doba platnosti zápisu užitného vzoru je 4 roky od data podání přihlášky. Zápis lze dvakrát po sobě obnovit vždy na tříleté období.

Udržovací poplatky naleznete na následující adrese: http://www1.bpo.bg/images/stories/tariff/tariff_of_fees_may_07.pdf


Vlastnictví práva

Právní ochranu patentovatelnému vynálezu poskytuje patent vydaný úřadem BPÚ, který potvrzuje výhradní právo majitele k danému vynálezu. Rozsah právní ochrany určují nároky. Výhradní právo k vynálezu majitele opravňuje k využívání vynálezu a nakládání s ním. Majitel je rovněž oprávněn zabránit dalším osobám ve využívání vynálezu bez jeho souhlasu.


Co mám dělat, pokud mě někdo napodobuje (průmyslové vzory, ochranné známky, patenty)?

Vlastník zapsaných průmyslových práv, která neoprávněně užívají jiné osoby, má k dispozici následující řešení:
 • správnětrestní řešení v případě porušení práv k průmyslovému vzoru nebo ochranné známce: předložení žádosti BPÚ o uložení pokuty za porušení průmyslových práv (příslušný poplatek činí 200 BGN),
 • občanskoprávní řešení: podání žaloby u Městského soudu v Sofii
 • trestněprávní řešení: podání žaloby u krajského soudu, který má pravomoc případ projednávat,
 • uplatnění hraničních kontrol,
 • žádost o zrušení neoprávněného zápisu podaná oddělení BPÚ, které se zabývá spory. Formulář žádosti je k dispozici na webových stránkách BPÚ.¨

Průmyslové vzory:
http://www1.bpo.bg/images/stories/blanki/12pd.doc

Ochranné známky:
http://www1.bpo.bg/images/stories/blanki/13tm.doc

Patenty a užitné vzory:
http://www1.bpo.bg/images/stories/blanki/request_nullity.doc

Poznámka: Pamatujte, že zápis průmyslového vzoru, ochranné známky, patentu nebo užitného vzoru má územní působnost. To znamená, že zápis podle národních právních předpisů je účinný na území Bulharské republiky. Zákon o zápisu patentů a užitných vzorů stanoví dočasnou ochranu se zpětnou účinností od data zveřejnění zmínky o udělení patentu. Rozsah této ochrany určují nároky.


Autorská práva a související práva

Příslušné právní předpisy

Zákon o autorském právu a souvisejících právech platný od 1. srpna 1993, ve znění novely z 20. července 2007
http://mc.government.bg/files/82_ZAPSP-New.doc

Zákon o autorském právu a souvisejících právech spadá do kompetence ministerstva kultury Bulharské republiky, ředitelství pro autorské právo a související práva.

Kontaktní údaje:
Adresa: 17, Al. Stamboliyski Blvd.
Tel: +359 2 9400 821


Co lze a co nelze chránit?

Ochrana podle zákona o autorském právu a souvisejících právech se poskytuje duševním výtvorům v literární, vědecké a umělecké oblasti.

Tento zákon nechrání normativní státní dokumenty a jejich překlady, myšlenky, koncepce, folklorní díla, zprávy, skutečnosti, informace a údaje.


Formální náležitosti

Na nárok a uplatňování autorských práv se nevztahují žádné formální náležitosti. Pro uznání práv autora k dílu se tedy nevyžaduje formální řízení. Předložením díla notáři získáte důkaz o datu, ke kterému může přihlížet soud v případě soudního řízení o porušení práv k danému dílu.


Poplatky (k datu publikace)

Vzhledem k tomu, že se nevyžadují žádné formální náležitosti, nevážou se k autorskoprávní ochraně žádné poplatky.


Doba ochrany

Autorské právo trvá po dobu autorova života a 70 let po jeho úmrtí, počínaje 1. lednem roku následujícího po roce autorova úmrtí.


Vlastnictví práva

Práva náleží autorovi. Autor může práva během svého života převést nebo na ně poskytnout licenci. Po úmrtí autora se práva dědí po dobu 70 let.


Co mám dělat, pokud mě někdo napodobuje (autorská práva a¨související práva)?

Občanskoprávní ochrana v případech porušení práv k průmyslovému vzoru Společenství se poskytuje v souladu s postupem stanoveným v příslušném nařízení. V případě podání žaloby nebo žádosti o přijetí opatření v souvislosti s ochranou nezapsaného průmyslového vzoru Společenství v Bulharské republice je rozhodné bulharské právo. Příslušným soudem, který se žalobami zabývá, je Městský soud v Sofii jako soud prvního stupně a Odvolací soud v Sofii jako soud druhého stupně. Oba soudy jsou soudy zabývající se průmyslovými vzory Společenství, jak je definuje příslušné nařízení.


Opatření celních orgánů

Celní orgány se při přijímání opatření řídí nařízením EU č. 1383/2003, zákonem o zápisu patentů a užitných vzorů, zákonem o známkách a zeměpisných označeních a zákonem o průmyslových vzorech.

Podle výše uvedených právních předpisů může vlastník práv k patentu, dodatkovému ochrannému osvědčení, zapsanému užitnému vzoru, průmyslovému vzoru či známce nebo držitel výhradní licence požádat celní orgány o zadržení výrobků, které překročily hranice Bulharské republiky, pokud existuje důvodné podezření, že tyto výrobky porušují práva chráněná uvedenými právními předpisy.

Na písemnou žádost vlastníka práv adresovanou celním orgánům nebo z iniciativy samotných celních úředníků budou provedeny hraniční kontroly.

Žádost musí obsahovat podrobný popis výrobků a bude k ní přiložena kopie ochranného dokumentu a dokumentu potvrzujícího platnost zápisu, které vydal patentový úřad.

Za posouzení žádosti a provedení hraničních kontrol vyberou celní orgány poplatky stanovené Radou ministrů.

Dojde-li k potvrzení porušení práv, celní orgány výrobky zadrží. O této skutečnosti bezodkladně uvědomí žadatele, příjemce a odesilatele zadržené zásilky.

Pokud žadatel do 10 pracovních dnů ode dne, kdy byl o zadržení výrobků informován, nepředloží důkaz o tom, že u příslušného soudu zahájil řízení za účelem urovnání sporu nebo složil záruku, celní orgány zadržené výrobky uvolní za předpokladu, že jsou splněny všechny požadavky na odbavení. Žadatel může podat odůvodněnou žádost o prodloužení uvedené lhůty o dalších 10 pracovních dnů.

Příslušné úřady v reakci na odvolání dotčené strany rozhodnou o potvrzení, změně nebo zrušení zadržovacích opatření.

Celní orgány nejsou odpovědné za to, že se jim během kontroly nepodaří odhalit výrobky, pro které se zadržení žádá, ani za zadržení provedené v dobré víře.

Celní orgány mohou z vlastní inicativy nebo na žádost jiného státního úřadu zadržet výrobky, pokud existuje důvodné podezření, že tyto výrobky porušují práva k duševnímu vlastnictví. V takovém případě o zadržení bezodkladně uvědomí vlastníka práv, příjemce a odesilatele zadržené zásilky.

Máte-li zájem o informace nebo chcete-li položit celní agentuře dotaz ohledně záležitostí týkajících se práv k duševnímu vlastnictví, máte následující možnosti:
Tel: +359 2 9859 4254 a +359 2 9859 4252
Webové stránky: http://www.customs.bg/bg/page/170


Alternativní postupy v případě porušování práv

Alternativní možností v případě porušování práv je v Bulharsku ochrana poskytnutá ustanoveními zákona o ochraně soutěže.

Řízení před Komisí pro ochranu soutěže (CPC) se zahájí na žádost osob, jejichž zájmy jsou dotčeny nebo ohroženy porušováním práv podle zákona o ochraně soutěže, nebo na žádost osob, jejichž zájmy jsou dotčeny zákony vydanými v rozporu s tímto zákonem.

Webové stránky: www.cpc.bg

Odkaz na formulář žádosti:
http://www.cpc.bg/system/storage/Forma.m2.doc

Informace o tom, jak vyplnit formulář žádosti:
http://www.cpc.bg/system/storage/Forma.m1.doc
http://www.cpc.bg/system/storage/Forma.m3.doc

Tel. CPC: +359 2 935 6113
E-mail CPC: cpcadmin@cpc.bg


Kontaktní údaje bulharského patentového úřadu:

Patent Office of the Republic of Bulgaria (Patentový úřad Bulharské republiky)
52b, G. M. Dimitrov Blvd.
1040 Sofia
Bulharsko
tel.: +359-2 9701 + číslo linky
tel.: +359-2 9701 302
fax: +359-2 873 52 58
e-mail: bpo@bpo.bg
webové stránky: www.bpo.bg

Informace o službách poskytovaných patentovým úřadem:
tel.: +359-2 9701 321
E-mail: services@bpo.bg