NIS
Nábytkářský informační systém

Související vyhlášky


Vyhláška je druh podzákonného právního předpisu a ve smyslu právní terminologie ji  smí vydat jako prováděcí předpis k zákonu ústřední orgán státní správy (např. ministerstvo) či jiný úřad, který k tomu zákon zmocní. Prováděcím předpisem může kromě vyhlášky být též nařízení vlády.


Příklady vyhlášek a nařízení vlády vztahujících se k problematice nábytku:


Nařízení vlády 68/2010 Sb., kterým se mění nařízení vlády č. 361/2007 Sb., kterým se stanoví podmínky ochrany zdraví při práci;

 

Vyhláška č. 410/2005 Sb., o hygienických požadavcích na prostory a provoz zařízení a provozoven pro výchovu a vzdělávání dětí a mladistvých (ve znění vyhlášky č. 343/2009 Sb.);

 

Vyhláška č. 6/2003 Sb., kterou se stanoví hygienické limity chemických, fyzikálních a biologických ukazatelů pro vnitřní prostředí pobytových místností některých staveb;


Vyhláška 23/2008 Sb. O technických podmínkách požární ochrany staveb (podle pragrafu 24, odst. 3, zákona č. 133/1985 Sb., o požární ochraně, ve znění zákona č. 186/2006 Sb.);


Příloha č. 6 vyhlášky č. 23/2008 Sb.: Nábytek se stanoveným stupněm hořlavosti.


Další příklady dokumentů majících povahu doporučující:

Usnesení vlády ze dne 14. června 2010 č. 465 k Pravidlům uplatňování environmentálních požadavků při zadávání veřejných zakázek a nákupech státní správy a samosprávy (Usnesení vlády č.465.pdf), resp. jeho Příloha č. 1: Metodika pro nákup nábytku.pdf - jež je uváděno v části: Ekologie - Obecné požadavky na nábytek.

 

POKYN ISO/IEC 50 - Bezpečnostní hlediska - Směrnice pro bezpečnost dětí - POKYN ISO/IEC 50.pdf


POKYN ISO/IEC 51 - Bezpečnostní hlediska - Pokyny pro jejich začlenění do norem - POKYN ISO/IEC 51.pdf


POKYN ISO/IEC 71 - Směrnice pro navrhovatele norem pro pochopení potřeb seniorů a osob s postižením - POKYN ISO/IEC 71.pdf


http://www.konzument.cz/users/publications/1-pruvodce-spotrebitele/5-bezpecnost-vyrobku-a-technicke-normy.pdf

 

Oborová příručka Hospodářské komory ČR - Požadavky Evropy na bytové textilie používané v ubytovacích a stravovacích službách, ve zdravotnictví, dopravě, kancelářích a veřejných budovách (9/2007).